VÂHİB, Ali Vâhib Efendi

(d. ?/? - ö. ?/1728-29\'da sağ)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Nerede ve ne zaman doğduğu bilinmeyen Vâhib’in asıl Ali’dir. İstanbul kadısı Sunullah Efendi’nin oğludur. Öğrenimini tamamlayıp mülazım olduktan sonra 1122/1710-11 yılında Ebe-zâde Abdullah Efendi’den imtihanla Molla Çelebi Medresesi’ne müderris oldu. 1126/1714-15’te Yunus Paşa, 1129/1716-17’de Hüsâmiye, 1132/1719-20’de Nişancı Paşa, 1136/1723-24’te de Aziz Efendi Medresesi’ne müderris olarak atanan Ali Vâhib Efendi, 1141/1728-29 yılında Manisa kadısı oldu. Ölüm tarihiyle ilgili elde herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Vâhib’in herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Sâlim, kaside, gazel ve kıta nazım şekilleriyle sayısız şiirlerin sahibi olduğunu belirtir (İnce 2005: 686).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay. 1648.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurefâsı, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 279.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 685-86.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 1148.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 04.11.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Âlem bakılsa hep mütegâyir degil midir

Âdem esîr-i bend-i ‘anâsır degil midir

Pîş-i sutûr-ı nâmeye zîver-nümûd olan

Arz-ı hulûs-ı devlete dâ’ir degil midir

Cellâd-ı gamze dest-be-dest-i nigâh olan

Ehl-i dilin helâkine hâzır degil midir

* * *

Ne dem fart-ı gamımdan olsa ger sûz-ı derûn peydâ

Hurûş-ı eşk-i çeşmimden olur seyl-âb-ı hûn peydâ

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 686.)