VAHÎDÎ, Vahîdî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi (1520-46) şairlerinden olan Vahîdî Çelebi, aynı zamanda Hayâlî’nin de çağdaşıdır. Divan-ı Hümayun kâtipliği yapan şair, Kaf-zâde Fâ’izî’ye göre Mekke’de mücavir iken burada öldü (Kaf-zâde Fâ’izî vr. 201a). Ölüm tarihi hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır.

Gelibolulu Âlî, güzel ve muhayyel gazeller yazan Vahîdî’nin, mükemmel Dîvân sahibi olduğunu bildirse (İsen 1994: 283) de şimdilik böyle bir eser elde değildir. Lâtîfî ise Vahîdî’nin Hayâlî tarzında muhayyel ve musanna bazı şiirlerinin olduğu görüşündedir (Canım 2000: 554).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: Akçağ Yay.

Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 201a.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî. Riyâzu’ş-Şu’arâ. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Hk 1275. vr. 115a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 22.10.2014
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a

Erlik ile çün vara maglûb ola bir er zene

Kıymeti gevher olursa almagıl bir erzene

Sen sen ol benden nasîhat ey ahî tutma dahi

Çün senünle tutuşup avret vara yine bene

Bir sakal kim avret elinde ola dökülsün ol

Yedmege avret yular olmaya tâ ol gövdene

xxx

Zerd olsa n’ola kaşlarun ey ruhları gülgûn

Ser sûreleri mushafun ekser olur altûn

xxx

Şîrîn lebi nigârun şîrîn-şekerdür ammâ

Lutf ile âşıkına bir kez dimez ki emmâ

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ. Ankara: AKM Yay.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AZMÎ, Hüseyin Azmî Deded. 1815 - ö. 1892Doğum YeriGörüntüle
2ŞÂKİR EFENDİ, Gelibolulu Elhâcd. 1829 - ö. 1859Doğum YeriGörüntüle
3MEDHÎ, Kara Kadı-zâde Mahmud Medhî Efendid. ? - ö. 1597-98Doğum YeriGörüntüle
4AZMÎ, Hüseyin Azmî Deded. 1815 - ö. 1892Doğum YılıGörüntüle
5ŞÂKİR EFENDİ, Gelibolulu Elhâcd. 1829 - ö. 1859Doğum YılıGörüntüle
6MEDHÎ, Kara Kadı-zâde Mahmud Medhî Efendid. ? - ö. 1597-98Doğum YılıGörüntüle
7AZMÎ, Hüseyin Azmî Deded. 1815 - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
8ŞÂKİR EFENDİ, Gelibolulu Elhâcd. 1829 - ö. 1859Ölüm YılıGörüntüle
9MEDHÎ, Kara Kadı-zâde Mahmud Medhî Efendid. ? - ö. 1597-98Ölüm YılıGörüntüle
10AZMÎ, Hüseyin Azmî Deded. 1815 - ö. 1892MeslekGörüntüle
11ŞÂKİR EFENDİ, Gelibolulu Elhâcd. 1829 - ö. 1859MeslekGörüntüle
12MEDHÎ, Kara Kadı-zâde Mahmud Medhî Efendid. ? - ö. 1597-98MeslekGörüntüle
13AZMÎ, Hüseyin Azmî Deded. 1815 - ö. 1892Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞÂKİR EFENDİ, Gelibolulu Elhâcd. 1829 - ö. 1859Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MEDHÎ, Kara Kadı-zâde Mahmud Medhî Efendid. ? - ö. 1597-98Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AZMÎ, Hüseyin Azmî Deded. 1815 - ö. 1892Madde AdıGörüntüle
17ŞÂKİR EFENDİ, Gelibolulu Elhâcd. 1829 - ö. 1859Madde AdıGörüntüle
18MEDHÎ, Kara Kadı-zâde Mahmud Medhî Efendid. ? - ö. 1597-98Madde AdıGörüntüle