VAHÎDÎ, Vahîdî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi (1520-46) şairlerinden olan Vahîdî Çelebi, aynı zamanda Hayâlî’nin de çağdaşıdır. Divan-ı Hümayun kâtipliği yapan şair, Kaf-zâde Fâ’izî’ye göre Mekke’de mücavir iken burada öldü (Kaf-zâde Fâ’izî vr. 201a). Ölüm tarihi hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır.

Gelibolulu Âlî, güzel ve muhayyel gazeller yazan Vahîdî’nin, mükemmel Dîvân sahibi olduğunu bildirse (İsen 1994: 283) de şimdilik böyle bir eser elde değildir. Lâtîfî ise Vahîdî’nin Hayâlî tarzında muhayyel ve musanna bazı şiirlerinin olduğu görüşündedir (Canım 2000: 554).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: Akçağ Yay.

Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 201a.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî. Riyâzu’ş-Şu’arâ. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Hk 1275. vr. 115a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 22.10.2014
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a

Erlik ile çün vara maglûb ola bir er zene

Kıymeti gevher olursa almagıl bir erzene

Sen sen ol benden nasîhat ey ahî tutma dahi

Çün senünle tutuşup avret vara yine bene

Bir sakal kim avret elinde ola dökülsün ol

Yedmege avret yular olmaya tâ ol gövdene

xxx

Zerd olsa n’ola kaşlarun ey ruhları gülgûn

Ser sûreleri mushafun ekser olur altûn

xxx

Şîrîn lebi nigârun şîrîn-şekerdür ammâ

Lutf ile âşıkına bir kez dimez ki emmâ

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ. Ankara: AKM Yay.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İsmail Bilgind. 30 Ocak 1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2TERÂŞÎ, Cerrah-zâde Mehmed Terâşî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İBÂDÎ, Kadrî-zâde Yûsufd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4İsmail Bilgind. 30 Ocak 1964 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5TERÂŞÎ, Cerrah-zâde Mehmed Terâşî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6İBÂDÎ, Kadrî-zâde Yûsufd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7İsmail Bilgind. 30 Ocak 1964 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8TERÂŞÎ, Cerrah-zâde Mehmed Terâşî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9İBÂDÎ, Kadrî-zâde Yûsufd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10İsmail Bilgind. 30 Ocak 1964 - ö. ?MeslekGörüntüle
11TERÂŞÎ, Cerrah-zâde Mehmed Terâşî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12İBÂDÎ, Kadrî-zâde Yûsufd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13İsmail Bilgind. 30 Ocak 1964 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TERÂŞÎ, Cerrah-zâde Mehmed Terâşî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İBÂDÎ, Kadrî-zâde Yûsufd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İsmail Bilgind. 30 Ocak 1964 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17TERÂŞÎ, Cerrah-zâde Mehmed Terâşî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18İBÂDÎ, Kadrî-zâde Yûsufd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle