VÂSIF, ŞABAN-ZÂDE ABDULLAH VÂSIF ÇELEBİ

(d. ?/? - ö. 1130/1717)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Abdullah’tır. Şaban-zâde Muhteşem Mehmed Efendi’nin oğludur. Öğrenimini tamamladıktan sonra Çerkez Mehmed Paşa gibi bazı devlet adamlarına divan kâtipliği yaptı. Ölüm tarihini Safâyî, Sâlim ve Şemseddin Sâmî 1129/1716; Beliğ, Mehmed Süreyyâ ve Müstakîm-zâde ise 1130/1717 olarak göstermektedir. Ancak M. Nâil Tuman’a göre Safâyî, Sâlim ve Şemseddin Sâmî’nin Vâsıf’ın ölüm tarihini 1129/1716 olarak göstermeleri yanlıştır. Şair Lem’î “Vâsıf Abdullâh Efendi ide cennâtı makâm” mısraını ölümüne tarih düşürmüştür.

Vâsıf’ın Dîvân’ının olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Ahsenü’l-Haber Min Kelâmi Seyyidi’l-Beşer adlı kırk hadis tercümesi ve hadis ravilerinin tercüme-i hâllerini havi mensur bir eseri bulunmaktadır. Eserin bir nüshası Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Mustafa Con A 347’de kayıtlıdır.

Hüsn-i hattın sülüs, nesih, rika, talik ve diğer çeşitlerini babasından meşk eden Vâsıf, bu alanda mümtaz bir yere sahipti. Sâlim, Vâsıf’ın eşi bulunmayan bir şair olduğunu belirtirken Safâyî ise şiir ve inşada maharet sahibi olduğunu söyleyerek ondan övgüyle bahseder.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkîre-i Safâyî, (Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idü’l-Eş’âr). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 6. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 06.02.2014
Güncelleme Tarihi: 21.12.2021

Eserlerinden Örneklerİlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂFIZ, Abdüllatîf/Ali, Ümmî Sinân Hâfızıd. ? - ö. 1688Doğum YeriGörüntüle
2Remzi Şimşekd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞEVKET, Mehmed Şevketd. 1804 - ö. 1867Doğum YeriGörüntüle
4HÂFIZ, Abdüllatîf/Ali, Ümmî Sinân Hâfızıd. ? - ö. 1688Doğum YılıGörüntüle
5Remzi Şimşekd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞEVKET, Mehmed Şevketd. 1804 - ö. 1867Doğum YılıGörüntüle
7HÂFIZ, Abdüllatîf/Ali, Ümmî Sinân Hâfızıd. ? - ö. 1688Ölüm YılıGörüntüle
8Remzi Şimşekd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEVKET, Mehmed Şevketd. 1804 - ö. 1867Ölüm YılıGörüntüle
10HÂFIZ, Abdüllatîf/Ali, Ümmî Sinân Hâfızıd. ? - ö. 1688MeslekGörüntüle
11Remzi Şimşekd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12ŞEVKET, Mehmed Şevketd. 1804 - ö. 1867MeslekGörüntüle
13HÂFIZ, Abdüllatîf/Ali, Ümmî Sinân Hâfızıd. ? - ö. 1688Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Remzi Şimşekd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEVKET, Mehmed Şevketd. 1804 - ö. 1867Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂFIZ, Abdüllatîf/Ali, Ümmî Sinân Hâfızıd. ? - ö. 1688Madde AdıGörüntüle
17Remzi Şimşekd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ŞEVKET, Mehmed Şevketd. 1804 - ö. 1867Madde AdıGörüntüle