VÂSIF, ŞABAN-ZÂDE ABDULLAH VÂSIF ÇELEBİ

(d. ?/? - ö. 1130/1717)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Abdullah’tır. Şaban-zâde Muhteşem Mehmed Efendi’nin oğludur. Öğrenimini tamamladıktan sonra Çerkez Mehmed Paşa gibi bazı devlet adamlarına divan kâtipliği yaptı. Ölüm tarihini Safâyî, Sâlim ve Şemseddin Sâmî 1129/1716; Beliğ, Mehmed Süreyyâ ve Müstakîm-zâde ise 1130/1717 olarak göstermektedir. Ancak M. Nâil Tuman’a göre Safâyî, Sâlim ve Şemseddin Sâmî’nin Vâsıf’ın ölüm tarihini 1129/1716 olarak göstermeleri yanlıştır. Şair Lem’î “Vâsıf Abdullâh Efendi ide cennâtı makâm” mısraını ölümüne tarih düşürmüştür.

Vâsıf’ın Dîvân’ının olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Ahsenü’l-Haber Min Kelâmi Seyyidi’l-Beşer adlı kırk hadis tercümesi ve hadis ravilerinin tercüme-i hâllerini havi mensur bir eseri bulunmaktadır. Eserin bir nüshası Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Mustafa Con A 347’de kayıtlıdır.

Hüsn-i hattın sülüs, nesih, rika, talik ve diğer çeşitlerini babasından meşk eden Vâsıf, bu alanda mümtaz bir yere sahipti. Sâlim, Vâsıf’ın eşi bulunmayan bir şair olduğunu belirtirken Safâyî ise şiir ve inşada maharet sahibi olduğunu söyleyerek ondan övgüyle bahseder.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkîre-i Safâyî, (Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idü’l-Eş’âr). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 6. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 06.02.2014
Güncelleme Tarihi: 21.12.2021

Eserlerinden Örneklerİlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Gözde Kurtd. 1982 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ÜVEYSÎ, Kadı Seyyid Osman Efendid. ? - ö. 1724-25?Doğum YeriGörüntüle
3ULVÎ, Derzî-zâde Mehmed Ulvî Çelebid. ? - ö. 1585Doğum YeriGörüntüle
4Gözde Kurtd. 1982 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ÜVEYSÎ, Kadı Seyyid Osman Efendid. ? - ö. 1724-25?Doğum YılıGörüntüle
6ULVÎ, Derzî-zâde Mehmed Ulvî Çelebid. ? - ö. 1585Doğum YılıGörüntüle
7Gözde Kurtd. 1982 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ÜVEYSÎ, Kadı Seyyid Osman Efendid. ? - ö. 1724-25?Ölüm YılıGörüntüle
9ULVÎ, Derzî-zâde Mehmed Ulvî Çelebid. ? - ö. 1585Ölüm YılıGörüntüle
10Gözde Kurtd. 1982 - ö. ?MeslekGörüntüle
11ÜVEYSÎ, Kadı Seyyid Osman Efendid. ? - ö. 1724-25?MeslekGörüntüle
12ULVÎ, Derzî-zâde Mehmed Ulvî Çelebid. ? - ö. 1585MeslekGörüntüle
13Gözde Kurtd. 1982 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÜVEYSÎ, Kadı Seyyid Osman Efendid. ? - ö. 1724-25?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ULVÎ, Derzî-zâde Mehmed Ulvî Çelebid. ? - ö. 1585Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Gözde Kurtd. 1982 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ÜVEYSÎ, Kadı Seyyid Osman Efendid. ? - ö. 1724-25?Madde AdıGörüntüle
18ULVÎ, Derzî-zâde Mehmed Ulvî Çelebid. ? - ö. 1585Madde AdıGörüntüle