VEDÂ’Î, Mehmed Vedâ’î Efendi

(d. ?/? - ö. ?/1568\'de sağ)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Vedâ’î’nin hayatı hakkında sadece Âşık Çelebi’nin Meşâ’irü’ş-Şu’arâ’sında az da olsa birtakım bilgiler bulunmaktadır. İnebahtı’da doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. Rumeli’de çeşitli yerlerde kâtiplik ve muhasiplik yaptı. Aynı zamanda da ilim tahsiline devam etti. Âşık Çelebi’nin Vedâ’î’nin hâlâ ilim tahsiline devam ettiğini bildirmesinden ve ölümüyle ilgili herhangi bir ifade kullanmamasından hareketle şairin, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ’nın yazıldığı tarih olan 975/1568 yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır.

Âşık Çelebi, tezkiresinde Vedâ’î’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında bilgi vermese de şaire ait bazı şiir örneklerine yer vermiştir.

Kaynakça

 İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, İnceleme-Metin. C. 1. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Ens. Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 26.06.2014
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Matla’

Câ-be-câ kuhsâr-ı Hazrâ’da dıraht-ı pür-bahâr

Ceyb-i Mûsî’den yed-i beyzâdur olmış âşkâr

 

Matla’

Ruhun verd-i tarîdür hatt-ı sebzün nev-bahârumdur

Hevâ-yı kadd-i dil-cûyunla eşküm cûybârumdur

 

Matla’

Ruhlarına yasdanup yatur o zülf-i târmâr

Genc-i hüsnün hıfz içün olmış anun her târı mâr

 

Matla’

Çün görindi hatt-ı ‘anbersâ ruh-ı İlyâs’da

Tan mıdur çeşmüm gibi olsa kamu il yasda

 

xxx

Zülf-i yâr ile perîşân oldı ey dil cân işi

Bilmezem âhir n’ola ol haste-i hicrân işi

 

Bir agız la’l-i lebin sordum şehâ kan itmedüm

Katlüme kasd itmesün gamzen ki biter kan işi

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, İnceleme-Metin. C. 1. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Ens. Yay. 558-59.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HİSÂLÎ, Hisâlî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HİSÂLÎ, Hisâlî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
3HİSÂLÎ, Hisâlî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
4HİSÂLÎ, Hisâlî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
5HİSÂLÎ, Hisâlî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6HİSÂLÎ, Hisâlî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle