VEHBÎ, Îsâ-zâde Vehbî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Vehbî olan şairin doğum tarihi bilinmemektedir. Îsâ-zâde Vehbî Efendi olarak tanındı. Şefkat Tezkiresi (Kılıç yty.: 162)’nde Ürgüplü olduğu yazılıdır. Silahdarzade (vr. 70a) ve Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 1656)’ye göre Ereğlilidir. Kadılık ve Kayseri’de mahkeme kâtipliği yaptı. Sultan III. Selim devri (1789-1807) şairlerinden olup vefat tarihi bilinmemektedir.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Şefkat (Kılıç yty.: 162) ve Silahdarzade (vr. 70a)’de bir gazeli yer almaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (yty.). Şefkat Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî.http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 30.10.2014]. 162.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 528.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. II/1184.

Silahdarzâde Mehmed Emin. Tezkire-i Şuara. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi. T 2557. vr. 70a.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). “Vehbî Efendi (İsazâde)”. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. 524. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 04.11.2014
Güncelleme Tarihi: 22.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hall olur müşkülümüz sa‘y ile düşvâr olmaz

Gerçi ahkâm-ı kazâ vü kader inkâr olmaz

 

Ehl-i irfâna meger lâzım imiş renc ü anâ

Gül-sitân içre nazar kıl gül-i bî-hâr olmaz

 

Nefs-i emmâre olup mâ’il-i lezzât-ı cihân

Her ki mest oldu bu sahbâ ile huşyâr olmaz

 

Zu‘m eder ser-keş olan nahvet-i ikbâl ile kim

Sadme-i top-ı felekden de nigûnsâr olmaz

 

Sıklet-i hırs ü tama‘ âlemi bî-tâb etdi

Gerden-i âleme bir böyle girân-bâr olmaz

 

Rûz u şeb sıdk ile tahsîl-i kemâlâta çalış

Câme-i cehl gibi Âdeme bir âr olmaz

 

Vehbiye sıdk u salâhı meger ederse meded

Yoksa bu kûşe-i gurbetde ona yâr olmaz

(Kılıç, Filiz (hzl.) (yty.). Şefkat Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî.

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 30.10.2014]. 162.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1REMZÎ, Ahmed Remzî Efendid. ? - ö. 1785-86Doğum YeriGörüntüle
2TÜRÂBÎ, Mustafâ Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3(ÇAYHANLI) CUMALİ EFE, Cumali Efed. 1950 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4REMZÎ, Ahmed Remzî Efendid. ? - ö. 1785-86Doğum YılıGörüntüle
5TÜRÂBÎ, Mustafâ Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6(ÇAYHANLI) CUMALİ EFE, Cumali Efed. 1950 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7REMZÎ, Ahmed Remzî Efendid. ? - ö. 1785-86Ölüm YılıGörüntüle
8TÜRÂBÎ, Mustafâ Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9(ÇAYHANLI) CUMALİ EFE, Cumali Efed. 1950 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10REMZÎ, Ahmed Remzî Efendid. ? - ö. 1785-86MeslekGörüntüle
11TÜRÂBÎ, Mustafâ Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12(ÇAYHANLI) CUMALİ EFE, Cumali Efed. 1950 - ö. ?MeslekGörüntüle
13REMZÎ, Ahmed Remzî Efendid. ? - ö. 1785-86Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TÜRÂBÎ, Mustafâ Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15(ÇAYHANLI) CUMALİ EFE, Cumali Efed. 1950 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16REMZÎ, Ahmed Remzî Efendid. ? - ö. 1785-86Madde AdıGörüntüle
17TÜRÂBÎ, Mustafâ Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18(ÇAYHANLI) CUMALİ EFE, Cumali Efed. 1950 - ö. ?Madde AdıGörüntüle