VEHHÂBÎ, Kınalı-zâde Abdulvehhab Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdulvehhab’dır. Kınalı-zâde Hasan Çelebi’nin amcasıdır. Ağabeyi Hasan Çelebi’den ilim tahsili ettikten sonra mülâzım olan Abdulvehhab Efendi, ilim sahasındaki sıkıntılara tahammül edemeyip kadılığı tercih etti. Gölhisar’da kadılık yaptı. Hasan Çelebi’nin tezkiresinde Vehhâbî’nin ölümünden bahsetmemiş olmasından hareketle şairin, Kınalı-zâde Tezkiresi’nin yazıldığı tarih olan 994/1586 yılında hayatta olduğu düşünülebilir.

Vehhâbî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Farsça bilen şair, şiir ve inşa sahasında ustaydı.

Kaynakça

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 6. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 26.06.2014
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gönül kâdir degül ârâma seyr-i gülsitân ister

Seher gülşende bülbül gibi feryâd u figân ister

 

O gonçe devr-i hüsninde açılur gül gibi câ’iz

Ana ey bülbül-i bî-çâre sabr eyle zemân ister

 

Yanında zâhid-i şehrün nigâr u bâde hep câ’iz

Hemân ehl-i riyâ ashâb-ı zâhirden nihân ister

 

Kaddümi âşnâsından vefâ ümmîdini kesdi

Gönül bu nev-resün yolında terk-i baş u cân ister

 

Kanâ’at eylemez ol şâh-ı hûbân bir gedâ ile

Niçe Vehhâbî-i bî-çâre gibi nâ-tüvân ister

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014]. 418-19.