VEZNÎ, Veznedâr Sinan Beyzâde Mustafa Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/1568\\\\\\\\\\\\\\\'den önce)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Veznî’nin hayatı hakkında sadece Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ’sında birtakım bilgiler vermiştir. Nerede doğduğu hakkında elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Asıl adı Mustafa olup Veznedar Sinan Bey’in oğludur. Sa’dî Çelebi’nin İstanbul kadılığı yaptığı sırada ona danişmend oldu. Veznî’nin ölüm tarihi belli değildir. Ancak Âşık Çelebi’nin Meşâ’irü’ş-Şu’arâ’da şair için kullandığı “kûy-ı harâbâtda künc-i mugânda ve bün-i hum-ı şarâb-ı ergavânda şarâb-âlûdelikle surh-rû gibi ser-fürû gitdi” (Kılıç 2010: 560) ifadesinden Veznî’nin, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ’nın yazıldığı tarih olan 975/1568 yılından önce öldüğü anlaşılmaktadır.

Herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmeyen Veznî, Âşık Çelebi’ye göre meclis ehli, hoş sohbet ve yazdığı güzel şiirleri meşhur olan bir şairdir (Kılıç 2010: 559-60).

Kaynakça

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, İnceleme-Metin. C. 1. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Ens. Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 26.06.2014
Güncelleme Tarihi: 23.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Âsitânun görmeyelden çok zemân oldı bana

Ey dirîgâ hâne-i hasret mekân oldı bana

 

Cân fedâ kıldum nigârun gül-‘izârın görmege

Ey gönül şâd ol ki vuslat râygân oldı bana

 

xxx

Derd enîsüm dîde-i pür-eşk câm-ı ‘işretüm

Genc-i firkatde müdâm eksik degüldir sohbetüm

 

xxx

İşiginde o servün eşk-i seyl-âbın revân itdüm

Nazar kılmadı ben üftâdeye gûyâ ki kan itdüm

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, İnceleme-Metin. C. 1. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Ens. Yay. 560.)