VUSLATÎ, Ahmed

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Top Arabacıları Ocağı Ağası Üsküdârî Hacı Veli Ağa’nın oğludur. Vuslatî de bu ocakta yetişti ve 1132/17'de (İnce 2005: 808) Top Arabacıları kethüdası oldu.

Sâlim’e göre asrın “şuarâ ve zurefâ”sından biridir (İnce 2005: 808). Sâlim ve Safayî ile Tuhfe’de şiirlerinden örnek beyitler verilmiştir.

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî (Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâidi’l-Eş’âr) İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu’arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.  

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî, Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.2. Ankara: Bizim Büro Yay. no: 4641.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EMİNE SIDIKA TOPTAŞ
Yayın Tarihi: 04.02.2015
Güncelleme Tarihi: 27.12.2021

Eserlerinden Örnekler

Etdi sevdâger dili çün ârzû-yı nev-bahâr

Oldu kâmım neş’e-yâb-ı müşg-bûy-ı nev-bahâr

Zülf sünbül hat çemen ruh gül benefşe hâldir

Güldi açıldı yine vaktinde rûy-ı nevbahâr

Hüsn-i rîz-efzûn degil nakd-i dile oldu mezâd

Bülbülânedir nâdirân-ı  çârşû-yı nev-bahâr

Vuslatî bir gül-’izâra mâ’ilim bülbül gibi

Eylerim şeb-tâ-seher bin hây-hûy-ı nev-bahâr

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî (Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâidi’l-Eş’âr) İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 712.)