YAHYÂ EFENDİ, Yahyâ Efendi Bin Şeyh Mevlevî Osman Çelebi Efendi

(d. ?/? - ö. 1181/1767-68)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Adı Yahyâ'dır. Karahisarlı bir şeyhtir (Akbayar 1996: 1671). Karahisar Mevlevîhânesi Şeyhi Osman Çelebi'nin oğludur (Kurnaz vd. 2001: 1218). Ali Enver, Yahyâ Efendi'nin mükemmel bir âlim, şiir ve nesrin en çetrefil meselelerine vâkıf ârif bir kişi olduğunu belirtmiştir (Ali Enver 1309: 259). Fatîn, şairden hoş ve sevimli tabiatlı bir kimse diye bahseder ( Fatîn Dâvud 1271:457). Esrar Dede, şairin çok genç yaşta H.1181/M. 1767-68 tarihinde vefat ettiğini kaydeder (Genç 2000: 535). Kaynaklarda eserlerinin olup olmadığı hakkında herhangi bir bilgi yoktur. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C.5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1671.

Ali Enver (1309). Semahane-i Edeb. İstanbul: Alem Matbaası. 259.

Fatîn Davud (1271). Hâtimetü'l-Eş'âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı. 457.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esra Dede Tezkire-i Şu'arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1218.)

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). "Yahyâ Efendi". C.8. İstanbul: Dergâh Yay. 544.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MUNİSE KOÇ
Yayın Tarihi: 24.12.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Mübtelâ-yı mihnet-i dildâr ider aşk âdemi

Gâh olur Mansûr-veş berdâr ider aşk âdemi

Takılan zencîrine yokdur halâsa çâre hîç

Âkıbet sûzân olarak nâr ider aşk âdemi

Dünya vü ukbâ görünmez çeşmine asla anun 

Şöyle bil ey müdde'î hünkâr ider aşk âdemi

Perde-i nâmûs u ârı mahv ider her lem'ası

Sıdk ile pür-rü'yet-i dîdâr ider aşk âdemi

Aşka bend ol sen de Yahyâ koyma elden câm-ı mey

Bir gün olur vâkıf-ı esrâr ider aşk âdemi

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1218.)