YEGÂNÎ, Mustafa Yegânî Efendi, Paşa Çelebi

(d. ?/? - ö. 939/1532-33)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mustafa’dır. Paşa Çelebi sanıyla tanındı. Döneminin önemli âlimlerinden olan Müeyyedzâde’ye mülazım olup eğitimini onun yanında tamamladı ve müderris oldu. İki defa olmak üzere Bursa’da Kapluca Medresesi’nde ve Edirne’de Halebî Medresesi’nde ve Dârü’l-Hadîs Medresesi’nde müderrislik yaptı. 939/1532-33 yılında Dârü’l-Hadîs Medresesi’ndeki müderrislik görevini sürdürdüğü sırada İstanbul’da vefat etti. Mehmed Mecdî Efendi (1269: 406), hoş yaratılışlı, güzel ahlaklı, faziletli, kerem ve vefa sahibi, cömert bir kişi olarak tanıttığı Paşa Çelebi’nin iki dilde konuşabildiği, döneminde geçerli bütün ilim dallarında kendisini yetiştirmiş iyi bir âlim olarak çokça eser verebilecek donamına sahip “imlâ ve inşâda yed-i tûlâ sahibi” bir zat olduğu hâlde mizacında ve bedeninde ileri derece zafiyet olduğu için eser kaleme alamadığını belirtir. Bununla birlikte yine Mecdî Efendi (1269: 406) Seyyid Şerîf’in Şerh-i Miftâh’ının bir kısmına haşiye yazmış olan Yegânî’nin Tükçe beliğ inşa örnekleriyle şiirleri bulunduğunu kaydeder; ancak edebî kişiliğine ilişkin bir değerlendirme yapmaz.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mecdî Mehmed Efendi (1269). Tercüme-i Şakâyık-ı Nu‘mâniyye. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 28.11.2014
Güncelleme Tarihi: 03.11.2020

Eserlerinden Örnekler