ZARÎFÎ, Zarîfî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Zarîfî, Sultân II. Bâyezîd dönemi şairlerindendir. Ahmed Paşa’yla çağdaştır. Gelibolulu Ȃlî’de onun “Bolu”dan (İsen 1994: 159), diğer kaynaklarda Bursa livasına bağlı “Göynük”ten olduğu yazılıdır. Uzun bir ömür sürmüş ve II. Bâyezîd devrinin sonlarında ölmüştür. Zarif, görmüş geçirmiş, zihni, zekâsı ve dehası temiz ve latif biridir. Eser kaleme alıp almadığı bilinmemektedir. Şairin şiir üslubunun Ahmedî ve Atâyî’ye, tarzının da Halîlî ve Hümâmî’ye benzediğine işaret edilmiştir. Yaşadığı devirde “müşkil iki oldı” redifli gazeller söylenirken Zarîfî'nin “müşkil üç oldı” redifini ihtira ederek bir gazel yazdığı ve “Yandı dil ü cân ile ciger müşkil üç oldı / Kıldum gam u hicr ile sefer müşkil üç oldı” matlaında görüldüğü üzere sıraladığı kavramlarla üç sayısına ulaştığı belirtilmiştir (Canım 2000: 376; İsen 1994: 159).

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Gelibolulu Âlî, Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: Akçağ Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 01.12.2013].

Şemseddîn Sâmî (1314). Kâmûsu’l-A’lâm. C. 4. İstanbul.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 30.12.2013
Güncelleme Tarihi: 08.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a

Bâg arasında görüp dildârı

Kulunum didüm eyâ serv-i revân

 

Serv-i ser-keş gibi dik geldi o dem

Bîd-veş cân u ten oldı lerzân 

 

Sîm ile sulh idüben yalvarıcak

Kodı serkeşlügi vü yatdı hemân

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 377.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BAHRÎ, Şeyh Bahrî Deded. ? - ö. 1566Doğum YeriGörüntüle
2MEHMED AVNÎ, Bursalıd. ? - ö. 1826Doğum YeriGörüntüle
3Nİ'METÎd. 1611? - ö. 1650Doğum YeriGörüntüle
4BAHRÎ, Şeyh Bahrî Deded. ? - ö. 1566Doğum YılıGörüntüle
5MEHMED AVNÎ, Bursalıd. ? - ö. 1826Doğum YılıGörüntüle
6Nİ'METÎd. 1611? - ö. 1650Doğum YılıGörüntüle
7BAHRÎ, Şeyh Bahrî Deded. ? - ö. 1566Ölüm YılıGörüntüle
8MEHMED AVNÎ, Bursalıd. ? - ö. 1826Ölüm YılıGörüntüle
9Nİ'METÎd. 1611? - ö. 1650Ölüm YılıGörüntüle
10BAHRÎ, Şeyh Bahrî Deded. ? - ö. 1566Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MEHMED AVNÎ, Bursalıd. ? - ö. 1826Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Nİ'METÎd. 1611? - ö. 1650Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13BAHRÎ, Şeyh Bahrî Deded. ? - ö. 1566Madde AdıGörüntüle
14MEHMED AVNÎ, Bursalıd. ? - ö. 1826Madde AdıGörüntüle
15Nİ'METÎd. 1611? - ö. 1650Madde AdıGörüntüle