ZARÎFÎ, Zarîfî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Zarîfî, Sultân II. Bâyezîd dönemi şairlerindendir. Ahmed Paşa’yla çağdaştır. Gelibolulu Ȃlî’de onun “Bolu”dan (İsen 1994: 159), diğer kaynaklarda Bursa livasına bağlı “Göynük”ten olduğu yazılıdır. Uzun bir ömür sürmüş ve II. Bâyezîd devrinin sonlarında ölmüştür. Zarif, görmüş geçirmiş, zihni, zekâsı ve dehası temiz ve latif biridir. Eser kaleme alıp almadığı bilinmemektedir. Şairin şiir üslubunun Ahmedî ve Atâyî’ye, tarzının da Halîlî ve Hümâmî’ye benzediğine işaret edilmiştir. Yaşadığı devirde “müşkil iki oldı” redifli gazeller söylenirken Zarîfî'nin “müşkil üç oldı” redifini ihtira ederek bir gazel yazdığı ve “Yandı dil ü cân ile ciger müşkil üç oldı / Kıldum gam u hicr ile sefer müşkil üç oldı” matlaında görüldüğü üzere sıraladığı kavramlarla üç sayısına ulaştığı belirtilmiştir (Canım 2000: 376; İsen 1994: 159).

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Gelibolulu Âlî, Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: Akçağ Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 01.12.2013].

Şemseddîn Sâmî (1314). Kâmûsu’l-A’lâm. C. 4. İstanbul.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 30.12.2013
Güncelleme Tarihi: 08.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a

Bâg arasında görüp dildârı

Kulunum didüm eyâ serv-i revân

 

Serv-i ser-keş gibi dik geldi o dem

Bîd-veş cân u ten oldı lerzân 

 

Sîm ile sulh idüben yalvarıcak

Kodı serkeşlügi vü yatdı hemân

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 377.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂTİF, Eğerci-zâde/Semerci-zâde/Sarrâc-zâde Hasan Hâtif Efendid. 1666-67 - ö. 1744-45Doğum YeriGörüntüle
2ŞÂH ÇELEBİ, Fenâri-zâde Mehmedd. ? - ö. 1522Doğum YeriGörüntüle
3PÂREPÂRE-ZÂDE, Ahmed Efendid. ? - ö. 1560Doğum YeriGörüntüle
4HÂTİF, Eğerci-zâde/Semerci-zâde/Sarrâc-zâde Hasan Hâtif Efendid. 1666-67 - ö. 1744-45Doğum YılıGörüntüle
5ŞÂH ÇELEBİ, Fenâri-zâde Mehmedd. ? - ö. 1522Doğum YılıGörüntüle
6PÂREPÂRE-ZÂDE, Ahmed Efendid. ? - ö. 1560Doğum YılıGörüntüle
7HÂTİF, Eğerci-zâde/Semerci-zâde/Sarrâc-zâde Hasan Hâtif Efendid. 1666-67 - ö. 1744-45Ölüm YılıGörüntüle
8ŞÂH ÇELEBİ, Fenâri-zâde Mehmedd. ? - ö. 1522Ölüm YılıGörüntüle
9PÂREPÂRE-ZÂDE, Ahmed Efendid. ? - ö. 1560Ölüm YılıGörüntüle
10HÂTİF, Eğerci-zâde/Semerci-zâde/Sarrâc-zâde Hasan Hâtif Efendid. 1666-67 - ö. 1744-45Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ŞÂH ÇELEBİ, Fenâri-zâde Mehmedd. ? - ö. 1522Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12PÂREPÂRE-ZÂDE, Ahmed Efendid. ? - ö. 1560Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HÂTİF, Eğerci-zâde/Semerci-zâde/Sarrâc-zâde Hasan Hâtif Efendid. 1666-67 - ö. 1744-45Madde AdıGörüntüle
14ŞÂH ÇELEBİ, Fenâri-zâde Mehmedd. ? - ö. 1522Madde AdıGörüntüle
15PÂREPÂRE-ZÂDE, Ahmed Efendid. ? - ö. 1560Madde AdıGörüntüle