ZARÎFÎ, Zarîfî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Zarîfî, Sultân II. Bâyezîd dönemi şairlerindendir. Ahmed Paşa’yla çağdaştır. Gelibolulu Ȃlî’de onun “Bolu”dan (İsen 1994: 159), diğer kaynaklarda Bursa livasına bağlı “Göynük”ten olduğu yazılıdır. Uzun bir ömür sürmüş ve II. Bâyezîd devrinin sonlarında ölmüştür. Zarif, görmüş geçirmiş, zihni, zekâsı ve dehası temiz ve latif biridir. Eser kaleme alıp almadığı bilinmemektedir. Şairin şiir üslubunun Ahmedî ve Atâyî’ye, tarzının da Halîlî ve Hümâmî’ye benzediğine işaret edilmiştir. Yaşadığı devirde “müşkil iki oldı” redifli gazeller söylenirken Zarîfî'nin “müşkil üç oldı” redifini ihtira ederek bir gazel yazdığı ve “Yandı dil ü cân ile ciger müşkil üç oldı / Kıldum gam u hicr ile sefer müşkil üç oldı” matlaında görüldüğü üzere sıraladığı kavramlarla üç sayısına ulaştığı belirtilmiştir (Canım 2000: 376; İsen 1994: 159).

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Gelibolulu Âlî, Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: Akçağ Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 01.12.2013].

Şemseddîn Sâmî (1314). Kâmûsu’l-A’lâm. C. 4. İstanbul.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 30.12.2013
Güncelleme Tarihi: 08.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a

Bâg arasında görüp dildârı

Kulunum didüm eyâ serv-i revân

 

Serv-i ser-keş gibi dik geldi o dem

Bîd-veş cân u ten oldı lerzân 

 

Sîm ile sulh idüben yalvarıcak

Kodı serkeşlügi vü yatdı hemân

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 377.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SAFÂYÎ, Safâyî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ÜNSÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3RIZÂ, Ali Rızâ Efendi, Bursalıd. 1816 - ö. 1905Doğum YeriGörüntüle
4SAFÂYÎ, Safâyî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ÜNSÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6RIZÂ, Ali Rızâ Efendi, Bursalıd. 1816 - ö. 1905Doğum YılıGörüntüle
7SAFÂYÎ, Safâyî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ÜNSÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9RIZÂ, Ali Rızâ Efendi, Bursalıd. 1816 - ö. 1905Ölüm YılıGörüntüle
10SAFÂYÎ, Safâyî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ÜNSÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12RIZÂ, Ali Rızâ Efendi, Bursalıd. 1816 - ö. 1905Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SAFÂYÎ, Safâyî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14ÜNSÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15RIZÂ, Ali Rızâ Efendi, Bursalıd. 1816 - ö. 1905Madde AdıGörüntüle