ZEKÂÎ, Taşköprî-zâde Zekâî Ahmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1062/1652)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Eski Uygur)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Taşköprî-zâde Kemâl Efendi’nin üvey oğludur. Nişancı Paşa-yı Atik, İbrahim Paşa-yı Atik, Efdaliye, Sahn-ı Seman, Murad Paşa-yı Cedid, Haseki Sultan, Ayasofya, Valide Sultan medreselerinde müderrislik yaptı, Yenişehir mollası oldu. 1062/1652’de vefat etti. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyyâ  Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C.5. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.C.1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 4. İstanbul: Çağrı Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BAHİR SELÇUK
Yayın Tarihi: 14.03.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Bu dil-i dîvâneyi zülf-i siyâhında görüp
Resmi andan aldılar peydâ idenler şâneyi

Hûb ola âb u hevâsı bir yer isterse gönül
Ey Zekâyî ana göster kûşe-i mey-hâneyi 

(Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 4. İstanbul: Çağrı Yay. 206)