ZEKÂYÎ, Mehmet Ali Zekâyî

(d. ?/? - ö. 1130/1717-18)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ali olup İstanbulludur. Nail Tuman, Mehmet Ali Zekâyî olarak kaydeder. Maliye kalemi kâtiplerindendir. Salim'e göre "güftâra kâdir" biridir. Salim Efendi'nin Tezkiretü’ş-Şuarâ adlı eserinin iki nüshasında (Topkapı Hazine 1272, Millet 766'da) Zekâyî'nin mahlasının yerinde Daimî kayıtlıdır. 1130/ 1717-18 yılında vefat etmiştir.

 

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 308.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 286.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. 2. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 342.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay. 225.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 16.09.2014
Güncelleme Tarihi: 21.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Görmek olurdı nüsha-i câmı

Leb-i la'linle der-kenâr olsa

 

Hîç eder mi karâr neşve-i mey

Şîşe-i dilde inkisâr olsa

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 308).