ZİHNÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Zihnî Efendi hakkında günümüze ulaşan bilgiler oldukça sınırlıdır. II. Bâyezîd’in oğlu Şehzâde Mehmed, Kefe sancağında iken defterdarlığını yapmıştır. Latîfî, şairin “remel” bahrinde yazdığı Gül ü Nevrûz adında sade, külfetsiz ve hayalden uzak bir kitabıyla Vesâyâ adlı bir risâlesi olduğundan bahsederek bu eserden aldığını belirttiği birkaç beyti örnek vermiştir (Canım 2000: 269). Ancak diğer kaynaklarda şairin Vesâyâ’sına dair bir bilgi yoktur. Üstelik söz konusu örnek beyitler gerek Vesâyâ’dan söz edilmeyen Latîfî Tezkiresi’nin matbu nüshasında (1314: 162) gerekse Tuhfe-i Nâilî’de (Kurnaz-Tatçı 2001: 293) Gül ü Nevrûz’a ait gösterilmiştir. Ancak Latîfî Tezkiresi’nde Gül ü Nevrûzun “remel” bahrinde yazıldığının belirtilmesi, söz konusu örnek beyitlerinse “hezec” bahrinde kaleme alınması bunların Gül ü Nevrûz’a ait olmama ihtimalini güçlendirmektedir. Latîfî; şiirin inceliklerinden anlayanlar için incilerle dolu manzumeler yazdığını belirttiği Zihnî Efendi’nin şiir sanatında yeni anlamlar aradığına, ancak yeni hayaller icat edemediği için söylenmişleri tekrarladığına değinmiştir. Hasan Çelebi’ye göreyse Zihnî’nin nazmı sadedir (Canım 2000: 268; Kutluk 1989: 396).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî .  C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. C. 1. Ankara: TTK Yay.

Latîfî (1314). Tezkire-i Latîfî. İstanbul. 

Şemseddîn Sâmî (1308). Kâmûsu’l-A’lâm. C. 3. İstanbul.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ELİF AYAN NİZAM
Yayın Tarihi: 26.08.2014
Güncelleme Tarihi: 08.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Vardum kapuna gice kodum baş işigünde

Girmek içerü kande olur taş işügünde

Akşamlara dek ağlayuben şehrüni gezdüm

Dökdüm giceler irteye dek yaş işügünde

Yır tişi talâşı dirilür gör ki rakîbün

İtlerün ile olalı yoldaş işügünde

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 268. )

Matla’

Gerçi ki nigârun ruh-ı alı güle benzer

Âşıklarınun nâlişi de bülbüle benzer

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 268.)

Gül ü Nevrûz’dan / Vesâyâ’dan

Acından ger öle sâhib-hamiyyet

Ne mümkindür k’ide bir şahsa minnet

Açub derd-i derûnın eylemez âh

Olamaz hîç kes sırrından âgâh

Belî oldur cihânda merd-i ârif

Kimesne olmaya sırrına vâkıf

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 269; Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî .  C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay. 293.)

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10989' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4116' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '1' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'zihni-mdbir' (length=11)
   'M_ADI' => string 'ZİHNÎ' (length=7)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'zihni divan şairi' (length=18)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'defterdar' (length=9)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'defterdar' (length=9)
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Zihnî Efendi hakkında günümüze ulaşan bilgiler oldukça sınırlıdır. II. Bâyezîd’in oğlu Şehzâde Mehmed, Kefe sancağında&nbsp;iken defterdarlığını yapmıştır. Latîfî, şairin “remel” bahrinde yazdığı <em>Gül ü Nevrûz</em> adında sade, külfetsiz ve hayalden uzak bir kitabıyla&nbsp;<em>Vesâyâ</em>&nbsp;adlı bir risâlesi olduğundan bahsederek bu eserden aldığını belirttiği birkaç beyti örnek vermiştir (Canım 2000: 269). Ancak'... (length=1518)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'zihni efendi hakkında günümüze ulaşan bilgiler oldukça sınırlıdır ıı bayezidin oğlu şehzade mehmed kefe sancağında iken defterdarlığını yapmıştır latifi şairin remel bahrinde yazdığı gül ü nevrüz adında sade külfetsiz ve hayalden uzak bir kitabıyla vesaya adlı risalesi olduğundan bahsederek bu eserden aldığını belirttiği birkaç beyti örnek vermiştir canım 2000 269 ancak diğer kaynaklarda vesayasına dair bilgi yoktur üstelik söz konusu beyitler gerek vesayadan '... (length=1054)
   'M_ESERLERI' => string '<p><i>Gazel</i></p> <p>Vardum kapuna gice kodum baş işigünde</p> <p>Girmek içerü kande olur taş işügünde</p> <p>&nbsp;</p> <p>Akşamlara dek ağlayuben şehrüni gezdüm</p> <p>Dökdüm giceler irteye dek yaş işügünde</p> <p>&nbsp;</p> <p>Yır tişi talâşı dirilür gör ki rakîbün</p> <p>İtlerün ile olalı yoldaş işügünde</p> <p>(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000).&nbsp;<em>Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin)</em>. Ankara: AKM Yay. 268. )</p> '... (length=1530)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel vardum kapuna gice kodum baş işigünde girmek içerü kande olur taş işügünde akşamlara dek ağlayuben şehrüni gezdüm dökdüm giceler irteye yaş yır tişi talaşı dirilür gör ki rakibün itlerün ile olalı yoldaş canım rıdvan hzl 2000 latifi tezkiretüşşuara ve tabsıratünnuzama incelememetin ankara akm yay 268 matla gerçi nigarun ruhı alı güle benzer aşıklarınun nalişi de bülbüle gül ü nevrüzdan vesayadan acından ger öle sahibhamiyyet ne mümkindür kide bir şa'... (length=727)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî</em>. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.</p> <p>Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). <em>Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin)</em>. Ankara: AKM Yay.</p><p>Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) <i>Nail Tuman, </i><em style="font-size: 0.8125rem;">Tuhfe-i Nâilî . </em><span style="font-size: 0.8125rem;"> C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.</span><br></p> <p>Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). '... (length=768)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c 5 istanbul tarih vakfı yurt yay canım rıdvan 2000 latifi tezkiretüşşuara ve tabsıratünnuzama incelememetin ankara akm kurnaz cemal mustafa tatçı nail tuman tuhfei naili 1 bizim büro kutluk ibrahim 1989 kınalızade hasan çelebi ttk 1314 tezkirei şemseddin sami 1308 kamüsulalam 3' (length=349)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'zihni divan şairi defterdar efendi hakkında günümüze ulaşan bilgiler oldukça sınırlıdır ıı bayezidin oğlu şehzade mehmed kefe sancağında iken defterdarlığını yapmıştır latifi şairin remel bahrinde yazdığı gül ü nevrüz adında sade külfetsiz ve hayalden uzak bir kitabıyla vesaya adlı risalesi olduğundan bahsederek bu eserden aldığını belirttiği birkaç beyti örnek vermiştir canım 2000 269 ancak diğer kaynaklarda vesayasına dair bilgi yoktur üstelik söz konusu be'... (length=1890)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ ELİF AYAN NİZAM' (length=36)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi elif ayan nizam' (length=33)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-08-26' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-08' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1156' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10989' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4116' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '1' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'zihni-mdbir' (length=11)
   'M_ADI' => string 'ZİHNÎ' (length=7)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'zihni divan şairi' (length=18)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'defterdar' (length=9)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'defterdar' (length=9)
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Zihnî Efendi hakkında günümüze ulaşan bilgiler oldukça sınırlıdır. II. Bâyezîd’in oğlu Şehzâde Mehmed, Kefe sancağında&nbsp;iken defterdarlığını yapmıştır. Latîfî, şairin “remel” bahrinde yazdığı <em>Gül ü Nevrûz</em> adında sade, külfetsiz ve hayalden uzak bir kitabıyla&nbsp;<em>Vesâyâ</em>&nbsp;adlı bir risâlesi olduğundan bahsederek bu eserden aldığını belirttiği birkaç beyti örnek vermiştir (Canım 2000: 269). Ancak'... (length=1518)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'zihni efendi hakkında günümüze ulaşan bilgiler oldukça sınırlıdır ıı bayezidin oğlu şehzade mehmed kefe sancağında iken defterdarlığını yapmıştır latifi şairin remel bahrinde yazdığı gül ü nevrüz adında sade külfetsiz ve hayalden uzak bir kitabıyla vesaya adlı risalesi olduğundan bahsederek bu eserden aldığını belirttiği birkaç beyti örnek vermiştir canım 2000 269 ancak diğer kaynaklarda vesayasına dair bilgi yoktur üstelik söz konusu beyitler gerek vesayadan '... (length=1054)
   'M_ESERLERI' => string '<p><i>Gazel</i></p> <p>Vardum kapuna gice kodum baş işigünde</p> <p>Girmek içerü kande olur taş işügünde</p> <p>&nbsp;</p> <p>Akşamlara dek ağlayuben şehrüni gezdüm</p> <p>Dökdüm giceler irteye dek yaş işügünde</p> <p>&nbsp;</p> <p>Yır tişi talâşı dirilür gör ki rakîbün</p> <p>İtlerün ile olalı yoldaş işügünde</p> <p>(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000).&nbsp;<em>Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin)</em>. Ankara: AKM Yay. 268. )</p> '... (length=1530)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel vardum kapuna gice kodum baş işigünde girmek içerü kande olur taş işügünde akşamlara dek ağlayuben şehrüni gezdüm dökdüm giceler irteye yaş yır tişi talaşı dirilür gör ki rakibün itlerün ile olalı yoldaş canım rıdvan hzl 2000 latifi tezkiretüşşuara ve tabsıratünnuzama incelememetin ankara akm yay 268 matla gerçi nigarun ruhı alı güle benzer aşıklarınun nalişi de bülbüle gül ü nevrüzdan vesayadan acından ger öle sahibhamiyyet ne mümkindür kide bir şa'... (length=727)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî</em>. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.</p> <p>Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). <em>Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin)</em>. Ankara: AKM Yay.</p><p>Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) <i>Nail Tuman, </i><em style="font-size: 0.8125rem;">Tuhfe-i Nâilî . </em><span style="font-size: 0.8125rem;"> C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.</span><br></p> <p>Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). '... (length=768)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c 5 istanbul tarih vakfı yurt yay canım rıdvan 2000 latifi tezkiretüşşuara ve tabsıratünnuzama incelememetin ankara akm kurnaz cemal mustafa tatçı nail tuman tuhfei naili 1 bizim büro kutluk ibrahim 1989 kınalızade hasan çelebi ttk 1314 tezkirei şemseddin sami 1308 kamüsulalam 3' (length=349)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'zihni divan şairi defterdar efendi hakkında günümüze ulaşan bilgiler oldukça sınırlıdır ıı bayezidin oğlu şehzade mehmed kefe sancağında iken defterdarlığını yapmıştır latifi şairin remel bahrinde yazdığı gül ü nevrüz adında sade külfetsiz ve hayalden uzak bir kitabıyla vesaya adlı risalesi olduğundan bahsederek bu eserden aldığını belirttiği birkaç beyti örnek vermiştir canım 2000 269 ancak diğer kaynaklarda vesayasına dair bilgi yoktur üstelik söz konusu be'... (length=1890)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ ELİF AYAN NİZAM' (length=36)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi elif ayan nizam' (length=33)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-08-26' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-08' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1156' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 228
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10989' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4116' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '1' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'zihni-mdbir' (length=11)
   'M_ADI' => string 'ZİHNÎ' (length=7)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'zihni divan şairi' (length=18)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'defterdar' (length=9)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'defterdar' (length=9)
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Zihnî Efendi hakkında günümüze ulaşan bilgiler oldukça sınırlıdır. II. Bâyezîd’in oğlu Şehzâde Mehmed, Kefe sancağında&nbsp;iken defterdarlığını yapmıştır. Latîfî, şairin “remel” bahrinde yazdığı <em>Gül ü Nevrûz</em> adında sade, külfetsiz ve hayalden uzak bir kitabıyla&nbsp;<em>Vesâyâ</em>&nbsp;adlı bir risâlesi olduğundan bahsederek bu eserden aldığını belirttiği birkaç beyti örnek vermiştir (Canım 2000: 269). Ancak'... (length=1518)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'zihni efendi hakkında günümüze ulaşan bilgiler oldukça sınırlıdır ıı bayezidin oğlu şehzade mehmed kefe sancağında iken defterdarlığını yapmıştır latifi şairin remel bahrinde yazdığı gül ü nevrüz adında sade külfetsiz ve hayalden uzak bir kitabıyla vesaya adlı risalesi olduğundan bahsederek bu eserden aldığını belirttiği birkaç beyti örnek vermiştir canım 2000 269 ancak diğer kaynaklarda vesayasına dair bilgi yoktur üstelik söz konusu beyitler gerek vesayadan '... (length=1054)
   'M_ESERLERI' => string '<p><i>Gazel</i></p> <p>Vardum kapuna gice kodum baş işigünde</p> <p>Girmek içerü kande olur taş işügünde</p> <p>&nbsp;</p> <p>Akşamlara dek ağlayuben şehrüni gezdüm</p> <p>Dökdüm giceler irteye dek yaş işügünde</p> <p>&nbsp;</p> <p>Yır tişi talâşı dirilür gör ki rakîbün</p> <p>İtlerün ile olalı yoldaş işügünde</p> <p>(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000).&nbsp;<em>Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin)</em>. Ankara: AKM Yay. 268. )</p> '... (length=1530)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel vardum kapuna gice kodum baş işigünde girmek içerü kande olur taş işügünde akşamlara dek ağlayuben şehrüni gezdüm dökdüm giceler irteye yaş yır tişi talaşı dirilür gör ki rakibün itlerün ile olalı yoldaş canım rıdvan hzl 2000 latifi tezkiretüşşuara ve tabsıratünnuzama incelememetin ankara akm yay 268 matla gerçi nigarun ruhı alı güle benzer aşıklarınun nalişi de bülbüle gül ü nevrüzdan vesayadan acından ger öle sahibhamiyyet ne mümkindür kide bir şa'... (length=727)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî</em>. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.</p> <p>Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). <em>Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin)</em>. Ankara: AKM Yay.</p><p>Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) <i>Nail Tuman, </i><em style="font-size: 0.8125rem;">Tuhfe-i Nâilî . </em><span style="font-size: 0.8125rem;"> C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.</span><br></p> <p>Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). '... (length=768)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c 5 istanbul tarih vakfı yurt yay canım rıdvan 2000 latifi tezkiretüşşuara ve tabsıratünnuzama incelememetin ankara akm kurnaz cemal mustafa tatçı nail tuman tuhfei naili 1 bizim büro kutluk ibrahim 1989 kınalızade hasan çelebi ttk 1314 tezkirei şemseddin sami 1308 kamüsulalam 3' (length=349)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'zihni divan şairi defterdar efendi hakkında günümüze ulaşan bilgiler oldukça sınırlıdır ıı bayezidin oğlu şehzade mehmed kefe sancağında iken defterdarlığını yapmıştır latifi şairin remel bahrinde yazdığı gül ü nevrüz adında sade külfetsiz ve hayalden uzak bir kitabıyla vesaya adlı risalesi olduğundan bahsederek bu eserden aldığını belirttiği birkaç beyti örnek vermiştir canım 2000 269 ancak diğer kaynaklarda vesayasına dair bilgi yoktur üstelik söz konusu be'... (length=1890)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ ELİF AYAN NİZAM' (length=36)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi elif ayan nizam' (length=33)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-08-26' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-08' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1156' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_MESLEK_SEARCH) AGAINST ('defterdar' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10989 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=150)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10989' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4116' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '1' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'zihni-mdbir' (length=11)
   'M_ADI' => string 'ZİHNÎ' (length=7)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'zihni divan şairi' (length=18)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'defterdar' (length=9)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'defterdar' (length=9)
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Zihnî Efendi hakkında günümüze ulaşan bilgiler oldukça sınırlıdır. II. Bâyezîd’in oğlu Şehzâde Mehmed, Kefe sancağında&nbsp;iken defterdarlığını yapmıştır. Latîfî, şairin “remel” bahrinde yazdığı <em>Gül ü Nevrûz</em> adında sade, külfetsiz ve hayalden uzak bir kitabıyla&nbsp;<em>Vesâyâ</em>&nbsp;adlı bir risâlesi olduğundan bahsederek bu eserden aldığını belirttiği birkaç beyti örnek vermiştir (Canım 2000: 269). Ancak'... (length=1518)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'zihni efendi hakkında günümüze ulaşan bilgiler oldukça sınırlıdır ıı bayezidin oğlu şehzade mehmed kefe sancağında iken defterdarlığını yapmıştır latifi şairin remel bahrinde yazdığı gül ü nevrüz adında sade külfetsiz ve hayalden uzak bir kitabıyla vesaya adlı risalesi olduğundan bahsederek bu eserden aldığını belirttiği birkaç beyti örnek vermiştir canım 2000 269 ancak diğer kaynaklarda vesayasına dair bilgi yoktur üstelik söz konusu beyitler gerek vesayadan '... (length=1054)
   'M_ESERLERI' => string '<p><i>Gazel</i></p> <p>Vardum kapuna gice kodum baş işigünde</p> <p>Girmek içerü kande olur taş işügünde</p> <p>&nbsp;</p> <p>Akşamlara dek ağlayuben şehrüni gezdüm</p> <p>Dökdüm giceler irteye dek yaş işügünde</p> <p>&nbsp;</p> <p>Yır tişi talâşı dirilür gör ki rakîbün</p> <p>İtlerün ile olalı yoldaş işügünde</p> <p>(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000).&nbsp;<em>Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin)</em>. Ankara: AKM Yay. 268. )</p> '... (length=1530)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel vardum kapuna gice kodum baş işigünde girmek içerü kande olur taş işügünde akşamlara dek ağlayuben şehrüni gezdüm dökdüm giceler irteye yaş yır tişi talaşı dirilür gör ki rakibün itlerün ile olalı yoldaş canım rıdvan hzl 2000 latifi tezkiretüşşuara ve tabsıratünnuzama incelememetin ankara akm yay 268 matla gerçi nigarun ruhı alı güle benzer aşıklarınun nalişi de bülbüle gül ü nevrüzdan vesayadan acından ger öle sahibhamiyyet ne mümkindür kide bir şa'... (length=727)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî</em>. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.</p> <p>Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). <em>Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin)</em>. Ankara: AKM Yay.</p><p>Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) <i>Nail Tuman, </i><em style="font-size: 0.8125rem;">Tuhfe-i Nâilî . </em><span style="font-size: 0.8125rem;"> C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.</span><br></p> <p>Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). '... (length=768)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c 5 istanbul tarih vakfı yurt yay canım rıdvan 2000 latifi tezkiretüşşuara ve tabsıratünnuzama incelememetin ankara akm kurnaz cemal mustafa tatçı nail tuman tuhfei naili 1 bizim büro kutluk ibrahim 1989 kınalızade hasan çelebi ttk 1314 tezkirei şemseddin sami 1308 kamüsulalam 3' (length=349)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'zihni divan şairi defterdar efendi hakkında günümüze ulaşan bilgiler oldukça sınırlıdır ıı bayezidin oğlu şehzade mehmed kefe sancağında iken defterdarlığını yapmıştır latifi şairin remel bahrinde yazdığı gül ü nevrüz adında sade külfetsiz ve hayalden uzak bir kitabıyla vesaya adlı risalesi olduğundan bahsederek bu eserden aldığını belirttiği birkaç beyti örnek vermiştir canım 2000 269 ancak diğer kaynaklarda vesayasına dair bilgi yoktur üstelik söz konusu be'... (length=1890)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ ELİF AYAN NİZAM' (length=36)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi elif ayan nizam' (length=33)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-08-26' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-08' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1156' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 1 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10989 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10989' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4116' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '1' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'zihni-mdbir' (length=11)
   'M_ADI' => string 'ZİHNÎ' (length=7)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'zihni divan şairi' (length=18)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'defterdar' (length=9)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'defterdar' (length=9)
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Zihnî Efendi hakkında günümüze ulaşan bilgiler oldukça sınırlıdır. II. Bâyezîd’in oğlu Şehzâde Mehmed, Kefe sancağında&nbsp;iken defterdarlığını yapmıştır. Latîfî, şairin “remel” bahrinde yazdığı <em>Gül ü Nevrûz</em> adında sade, külfetsiz ve hayalden uzak bir kitabıyla&nbsp;<em>Vesâyâ</em>&nbsp;adlı bir risâlesi olduğundan bahsederek bu eserden aldığını belirttiği birkaç beyti örnek vermiştir (Canım 2000: 269). Ancak'... (length=1518)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'zihni efendi hakkında günümüze ulaşan bilgiler oldukça sınırlıdır ıı bayezidin oğlu şehzade mehmed kefe sancağında iken defterdarlığını yapmıştır latifi şairin remel bahrinde yazdığı gül ü nevrüz adında sade külfetsiz ve hayalden uzak bir kitabıyla vesaya adlı risalesi olduğundan bahsederek bu eserden aldığını belirttiği birkaç beyti örnek vermiştir canım 2000 269 ancak diğer kaynaklarda vesayasına dair bilgi yoktur üstelik söz konusu beyitler gerek vesayadan '... (length=1054)
   'M_ESERLERI' => string '<p><i>Gazel</i></p> <p>Vardum kapuna gice kodum baş işigünde</p> <p>Girmek içerü kande olur taş işügünde</p> <p>&nbsp;</p> <p>Akşamlara dek ağlayuben şehrüni gezdüm</p> <p>Dökdüm giceler irteye dek yaş işügünde</p> <p>&nbsp;</p> <p>Yır tişi talâşı dirilür gör ki rakîbün</p> <p>İtlerün ile olalı yoldaş işügünde</p> <p>(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000).&nbsp;<em>Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin)</em>. Ankara: AKM Yay. 268. )</p> '... (length=1530)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel vardum kapuna gice kodum baş işigünde girmek içerü kande olur taş işügünde akşamlara dek ağlayuben şehrüni gezdüm dökdüm giceler irteye yaş yır tişi talaşı dirilür gör ki rakibün itlerün ile olalı yoldaş canım rıdvan hzl 2000 latifi tezkiretüşşuara ve tabsıratünnuzama incelememetin ankara akm yay 268 matla gerçi nigarun ruhı alı güle benzer aşıklarınun nalişi de bülbüle gül ü nevrüzdan vesayadan acından ger öle sahibhamiyyet ne mümkindür kide bir şa'... (length=727)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî</em>. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.</p> <p>Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). <em>Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin)</em>. Ankara: AKM Yay.</p><p>Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) <i>Nail Tuman, </i><em style="font-size: 0.8125rem;">Tuhfe-i Nâilî . </em><span style="font-size: 0.8125rem;"> C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.</span><br></p> <p>Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). '... (length=768)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c 5 istanbul tarih vakfı yurt yay canım rıdvan 2000 latifi tezkiretüşşuara ve tabsıratünnuzama incelememetin ankara akm kurnaz cemal mustafa tatçı nail tuman tuhfei naili 1 bizim büro kutluk ibrahim 1989 kınalızade hasan çelebi ttk 1314 tezkirei şemseddin sami 1308 kamüsulalam 3' (length=349)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'zihni divan şairi defterdar efendi hakkında günümüze ulaşan bilgiler oldukça sınırlıdır ıı bayezidin oğlu şehzade mehmed kefe sancağında iken defterdarlığını yapmıştır latifi şairin remel bahrinde yazdığı gül ü nevrüz adında sade külfetsiz ve hayalden uzak bir kitabıyla vesaya adlı risalesi olduğundan bahsederek bu eserden aldığını belirttiği birkaç beyti örnek vermiştir canım 2000 269 ancak diğer kaynaklarda vesayasına dair bilgi yoktur üstelik söz konusu be'... (length=1890)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ ELİF AYAN NİZAM' (length=36)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi elif ayan nizam' (length=33)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-08-26' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-08' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1156' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('zihni divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10989 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=156)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)