ZİHNİ, Seyyid Mehmed Sa'îd Zihni Efendi

(d. ?/? - ö. 1202/1787-88)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İsmi, Sicill-i Osmanî’de Mehmed Said Efendi (Akbayar 1996: 1714), Ârif Hikmet Tezkiresi’nde Es-Seyyid Mehmed (Çınarcı 2007: 52), Şefkat Tezkiresi (Önder 2006:113) ve Tuhfe-i Nâilî’de (Odabaşı 2009: 140) ise Seyyid Mehmed Said olarak adı geçmektedir. Keşanlıdır. Orada mahkeme kâtipliği yapmıştır. 1202/1787-88’devefat etti. III. Selim devri şairlerindendir ve mürettep divanı vardır. Dîvân dîbâcesinde, 1180  civarındaki şiirini toplayarak bir araya getirdiğini belirtmektedir. Ârif Hikmet, Zihnî’nin bu Dîvân'la birlikte Vasl-âbâd isimli aşkı anlatan mensur bir eserinin daha olduğundan ve kendisinin her ikisini de gördüğünden söz eder.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. V. İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yay. 1714.

Çınarcı, M. Nuri (2007). Şeyhülislam Ârif Hikmet Bey’in Tezkiretü’ş-Şu’ârâ’sı ve Transkripsiyonlu Metni. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi. 52-53.

Odabaşı, Mihrican (2009). Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhteva 1. Cilt s. 234-467. Yüksek Lisans Tezi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi. 140-141.

Önder, Murat (2006). Şefkat ve Tezkire-i Şu’arâ’sı. Yüksek Lisans Tezi. Afyon: Kocatepe Üniversitesi. 113-117.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. ÖZGE ÖZTEKİN
Yayın Tarihi: 30.04.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Söyler pes-i kafesde nigârım tıkır tıkır

Gûyâ sürûda başladı bülbül çıtır çıtır

Hısn-ı visâli fetha bak ism-i rakîble

Mâl-ı ganîmeti yiye görsün kıtır kıtır

Ben kâse-lîs-i matbah-ı vaslım bu sufrada

Cûşîde oldı dîk-i mahabbet fıkır fıkır

Cânâ niyâz-ı vuslat ile girye eylesem

Cevr ü hıyânet ile gülersin kıkır kıkır

Varsam civâr-ı yâra zarâfetle Zihniyâ

Enf-i rakîb ider hasedinden fıtır fıtır

(Önder, Murat (2006). Şefkat ve Tezkire-i Şu’arâ’sı. Yüksek Lisans Tezi. Afyon: Kocatepe Üniversitesi. 116.)