ZİYÂ, Yûsuf Ziyâeddîn Efendi

(d. ?/? - ö. 1269-1276 arası/1853-1861 yılları arası)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Yûsuf Ziyâeddîn olan Ziyâ, Karahisarlıdır. Babası, Karahisar kazası âlimlerinden Alî Efendi’dir. Yûsuf Ziyâ’eddîn Efendi, 1262/1845-46 yılında İstanbul’a gelerek Arapça tahsil ettikten sonra 1269/1852-53 senesinde Ma‘ârif-i Adliye Mektebi’nde Farsça hocalığına tayin edildi. Şairin ölüm tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber kaynaklarda yer alan bilgilerde de tutarsızlıklar bulunmaktadır. Sicill-i Osmânî’de (Akbayar 1996: 1718) Sultan Abdülmecîd (sal. 1839-1861) devri sonlarında, Tuhfe-i Nâ’ilî’de (Kurnaz vd. 2001: 575) 1266/1849-50 yılından sonra vefat ettiği kayıtlıdır. Ancak Hâtimetü’l-Eş‘âr’da (Çiftçi yty: 271) yer alan 1269/1852-53 yılında Ma‘ârif-i Adliye Mektebi’ne tayin edildiği bilgisinden hareketle Yûsuf Ziyâeddîn Efendi’nin bu tarihten sonra, 1853-1861 yılları arasında vefat ettiği anlaşılmaktadır.

Hâtimetü’l-Eş‘âr’da (Çiftçi yty: 271) kafiye usulüne ve Farsça edatlara ilişkin matbu bir risalesi olduğu kayıtlıdır. Dîvân'ı olup olmadığı bilinmeyen Ziyâ’nın edebî kişiliğine ilişkin olarak kaynaklarda herhangi bir değerlendirme bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 07.09.2014].

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 18.09.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Nîk ü bedden her ne geldiyse dilimdendir bana

Gâh dost kendi lisânım gâh düşmendir bana

Ol kadar revnak-fezâdır kim sipihr-i tâli‘im

Her şeb-i târîk gûyâ rûz-ı rûşendir bana

Ol perî teşrîfe rağbet itmek isterse eger

Ehl-i dil kâşânesi şimdi nişîmendir bana

Cennetâsâ olsa da gitmem rakîbin câyına

Kûy-ı dilber Cennetâsâ cây u meskendir bana

Iyş u nûş u dehr içün a‘lâ vü ednâya Ziyâ

Hep tekâpû itdiren bu bir kuru tendir bana

(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 07.09.2014]. 271.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EYÜP SARIOĞLUd. 1941 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ŞEYDÂ/ŞEYDÂYÎ, Derviş Mehmed Şeydâd. ? - ö. 1529Doğum YeriGörüntüle
3ZİHNÎ, Alî Zihnî Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4EYÜP SARIOĞLUd. 1941 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ŞEYDÂ/ŞEYDÂYÎ, Derviş Mehmed Şeydâd. ? - ö. 1529Doğum YılıGörüntüle
6ZİHNÎ, Alî Zihnî Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
7EYÜP SARIOĞLUd. 1941 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEYDÂ/ŞEYDÂYÎ, Derviş Mehmed Şeydâd. ? - ö. 1529Ölüm YılıGörüntüle
9ZİHNÎ, Alî Zihnî Efendid. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
10EYÜP SARIOĞLUd. 1941 - ö. ?MeslekGörüntüle
11ŞEYDÂ/ŞEYDÂYÎ, Derviş Mehmed Şeydâd. ? - ö. 1529MeslekGörüntüle
12ZİHNÎ, Alî Zihnî Efendid. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
13EYÜP SARIOĞLUd. 1941 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEYDÂ/ŞEYDÂYÎ, Derviş Mehmed Şeydâd. ? - ö. 1529Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZİHNÎ, Alî Zihnî Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16EYÜP SARIOĞLUd. 1941 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ŞEYDÂ/ŞEYDÂYÎ, Derviş Mehmed Şeydâd. ? - ö. 1529Madde AdıGörüntüle
18ZİHNÎ, Alî Zihnî Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle