ZİYÂ, Ziyâ'eddîn Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1149/1736-37)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Adı Âdâb-ı Zurafâ’da Mehmed Ziyâeddin (Erdem 1994:193), Sicill-i Osmânî (Akbayar 1996:1717) ve Sâlim Tezkiresi’nde (İnce: 67) Ziyâeddin Mehmed Efendi olarak geçmektedir. Kadı ve şairdir. Gençliğinde ilim tahsil ederek Musâhib Paşa'nın hocası İbrahim Efendi'den mülâzım oldu. 40 akçeli medrese müderrisliğinden azledildi. Dahasonra Rûmeli kadılığına tayin edildi. Hâcegânlığın son derecesi olan "menâsıb-ı sitte"den birine kadar yükseldi. 1149/1736 senesinde vefat etti ve Halepli İbrahim’in yakınına defnedildi.

Kadılar arasında bilgisi ve irfanıyla tanındı. Nakşibendî Yek-dest Hoca Ahmed Mekkî’den el aldı. Söz söylemede yetenekli, güzel şiirler yazmış bir şairdir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. V. İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yay. 1717.

Erdem Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı (İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 193.

 İnce, Adnan. Sâlim Tezkiresi. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10740,semetinpdf.pdf?0.[erişim tarihi:23.04.2014]. 67.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. ÖZGE ÖZTEKİN
Yayın Tarihi: 30.04.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyit

Nedîm iken sana ey dil hayâli cânânın

Nedir bu nâlelerin ey Ziyâ bilir yok mu

(İnce, Adnan. Sâlim Tezkiresi. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10740,semetinpdf.pdf?0.[erişim tarihi:23.04.2014]. 67)