ZÜLÂLÎ, Hacı Feyzullah Efendi, Hacı Feyzullah Nakşibendî

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Buhara yakınlarında bir kasaba olan Gucdevan’da doğdu. Asıl adı Feyzullah’tır. Hac seyahatinden sonra uzun bir süre İstanbul’da ikamet etti ve dönemin ileri gelenlerinden ilgi ve iltifat görerek sohbet meclislerine katıldı. Yazısı güzel olması sebebiyle bazı çağdaşlarının istekleri üzerine divanlarını bir ücret karşılığında kayıt altına alırdı. Güzel Farsça şiirler yazdı. 1095 yılında doğduğu şehre dönmek için İstanbul’dan ayrıldığında Sülbülzâde Vehbî “Zülâlî Maveraünnehre deryâdan revân oldı” mısrasını yazmıştır (Çınarcı 2007: 67, 68). 

Kaynakça

Çınarcı, M. Nuri (2007). Şeyhülislam Ârif Hikmet Tezkiretü’ş-Şuara. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 27.05.2015
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler