AZÎZ, Şehlâ Abdurrahman Efendizâde Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Tuhfe-i Nâ‘ilî'de (Kurnaz, M. Tatçı 2001: 23) ise Kastamonulu olduğu yazılıdır. Asıl adı Mehmed’dir. Kadılık yapmış olan Şehla Abdurrahman Efendi’nin oğludur. Bu yüzden Şehlâ Abdurrahman Efendizâde Mehmed Aziz Efendi olarak tanındı. Medrese öğrenimi gördü. Râmiz (Erdem 1994: 224) ve Sâlim (İnce 2005: 504-505)’e göre bir medresede müderris iken Sofya’ya kadı olarak atandı. Fakat bu görevi beğenmeyince gözden kaybolarak bir müddet inzivaya çekildi. Safayi (Çapan 2005: 411)’ye göre ise 1138/1725-26 yılında Halebüşşehbâ mevleviyeti rütbesiyle Tebriz kadısı oldu. Râmiz'deki bilgiye göre (Erdem 1994: 224-225) Sultan I. Mahmud'un cülusundan (1143/1730) önce vefat etti. Vefat tarihi, Sicill-i Osmanî'de (Akbayar 1996: 346) 1150/1737-38, Tuhfe-i Nâ‘ilî'de (Kurnaz, M. Tatçı 2001: 670)’de yanlışlıkla 1250/1834-35 olarak kaydediilir.

Râmiz (Erdem 1994: 225), Türkçe ve Farsça şiirlerinin olduğunu söyler. Safâyî (Çapan 2005: 411) ise, onu devrinin fasih ve beliğ bi şaire olarak görür.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 346.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 411-412.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 224-225.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 504-505.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 59.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 670-671.

Osmanlı Araştırmaları Vakfı. "Sultan I. Mahmûd". http://www.osmanli.org.tr/osmanlisultanlari-5-233.html [erişim tarihi: 09.04.2014]

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). “Aziz, Şehlâzâde”. C. 1.İstanbul: Dergâh Yay. 268.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 14.04.2014

Eserlerinden Örnekler

 

Şimdi ey mâh-ı şeb-ârâ ülfetin kimlerledir

Şem‘ine pervâne kimdir sohbetin kimlerledir

Mû-miyânın kim der-âgûş-ı hayâl eyler senin

Câme-hâb içre safâ-yı vuslatın kimlerledir

ve lehû

O kim cellâd-ı çeşm-i fitne-hâhın neydügün bilmez

Kazâ-te’sîr olan tîg-ı nigâhın neydügün bilmez

ve lehû

Gönülde neşve-i ‘aşk-ı cihân-ârâ nihân olmaz

Dil-i mestânede keyfiyyet-i sahbâ nihân olmaz

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 411-412. 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hasan Sırrı Örikağasızâded. 9 Ocak 1861 - ö. 1833Doğum YeriGörüntüle
2Ahmet Muhip Dıranasd. 1908 - ö. 21 Haziran 1980Doğum YeriGörüntüle
3Osman Fahrid. 1890 - ö. 1920Doğum YeriGörüntüle
4Hasan Sırrı Örikağasızâded. 9 Ocak 1861 - ö. 1833Doğum YılıGörüntüle
5Ahmet Muhip Dıranasd. 1908 - ö. 21 Haziran 1980Doğum YılıGörüntüle
6Osman Fahrid. 1890 - ö. 1920Doğum YılıGörüntüle
7Hasan Sırrı Örikağasızâded. 9 Ocak 1861 - ö. 1833Ölüm YılıGörüntüle
8Ahmet Muhip Dıranasd. 1908 - ö. 21 Haziran 1980Ölüm YılıGörüntüle
9Osman Fahrid. 1890 - ö. 1920Ölüm YılıGörüntüle
10Hasan Sırrı Örikağasızâded. 9 Ocak 1861 - ö. 1833MeslekGörüntüle
11Ahmet Muhip Dıranasd. 1908 - ö. 21 Haziran 1980MeslekGörüntüle
12Osman Fahrid. 1890 - ö. 1920MeslekGörüntüle
13Hasan Sırrı Örikağasızâded. 9 Ocak 1861 - ö. 1833Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ahmet Muhip Dıranasd. 1908 - ö. 21 Haziran 1980Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Osman Fahrid. 1890 - ö. 1920Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Hasan Sırrı Örikağasızâded. 9 Ocak 1861 - ö. 1833Madde AdıGörüntüle
17Ahmet Muhip Dıranasd. 1908 - ö. 21 Haziran 1980Madde AdıGörüntüle
18Osman Fahrid. 1890 - ö. 1920Madde AdıGörüntüle