DERÛNÎ

(d. ?/? - ö. 1568-69/976)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Manisa’da doğdu. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Önce Şehzade Sultan Mustafa’nın daha sonra da II. Selim’in meclislerinde bulundu. Gelibolulu Âlî’ye göre II. Selim’den küçük bir isteği oldu. Bu isteği yerine getirilmeyince terk-i diyar etti. 976/1568-69 yılında Manisa’da vefat etti. Manisa’da bir tekkede medfundur.

Hemen hemen bütün kaynaklarda, Derûnî’nin musiki sahasında çok maharetli olduğu belirtilmektedir. Âşık Çelebi, musiki âlemlerinde en çok Derûnî’nin eserlerinin okunduğunu söyler. Hatta meclislerin çoğunda ve halk arasında şiirlerinin yaygınlığından ve herkes tarafından bilindiğinden bahsederek tezkiresinde onun şiirine örnek vermeye lüzum bile görmemiştir. Birçok şiir mecmuasında şiirlerine rastlanan Derûnî’nin en meşhur manzumesi, Âgehî’nin denizcilik terimleriyle yazdığı kasideye naziresidir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî C. 2. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Yay.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C. 3. İstanbul.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Gelibolulu Âlî, Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: Akçağ Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ-İnceleme-Metin. C. 2. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî, Riyâzu’ş-Şu’arâ. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Hk 1275. vr. 36a.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkîretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 05.01.2014].

Sungurhan Eyduran, Aysun  (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 05.01.2014].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 23.01.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Saçların tarh it cemâlin dehre virsün zîb ü fer

Kim şeb-i deycûr ile bir yirde cem’ olmaz seher

Kaşların kim lâciverdî reng virmiş hüsn ana

Cilveger olmış iki tâvûs gülşende meger

Ey şekerdendür diyen ol cân-ı şîrînün lebin

Sordum anı ben şeker yanında anun bir hacer

Mû degüldür sâk-ı sîmîninde yârın görünen

Mûrlardur kim gelüp pây-ı Süleymânı öper

Ey Derûnî gül gibi feth olmasun mı vasl-ı yâr

İştihâ yalın kılıç hûn-ı visâle irse ger

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C. 3. İstanbul. 1159.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Timuçin, Afşard. 31 Mayıs 1939 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Ayverdi, İlhand. 24 Ekim 1926 - ö. 6 Kasım 2009Doğum YeriGörüntüle
3Gönül Çatalcalıd. 14 Ağustos 1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Timuçin, Afşard. 31 Mayıs 1939 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Ayverdi, İlhand. 24 Ekim 1926 - ö. 6 Kasım 2009Doğum YılıGörüntüle
6Gönül Çatalcalıd. 14 Ağustos 1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Timuçin, Afşard. 31 Mayıs 1939 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Ayverdi, İlhand. 24 Ekim 1926 - ö. 6 Kasım 2009Ölüm YılıGörüntüle
9Gönül Çatalcalıd. 14 Ağustos 1957 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Timuçin, Afşard. 31 Mayıs 1939 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Ayverdi, İlhand. 24 Ekim 1926 - ö. 6 Kasım 2009MeslekGörüntüle
12Gönül Çatalcalıd. 14 Ağustos 1957 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Timuçin, Afşard. 31 Mayıs 1939 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ayverdi, İlhand. 24 Ekim 1926 - ö. 6 Kasım 2009Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Gönül Çatalcalıd. 14 Ağustos 1957 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Timuçin, Afşard. 31 Mayıs 1939 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Ayverdi, İlhand. 24 Ekim 1926 - ö. 6 Kasım 2009Madde AdıGörüntüle
18Gönül Çatalcalıd. 14 Ağustos 1957 - ö. ?Madde AdıGörüntüle