DERVİŞ HASAN ZİHNÎ

(d. ?/? - ö. 1715/1128)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Hasan olan şairin doğum tarihi belli değildir. Bursalı (Belîğ, 1998: 84; Güftî, 2001: 126) ve İstanbullu (Ali Enver, 79; Genç, 2000: 208) olduğu kaynaklarda belirtilir. Mevlevi tarikatına intisap eden Derviş Hasan, tarikat terbiyesini Kasımpaşa Mevlevîhânesi şeyhi Seyyid Fâzıl Halîl Efendi’den aldı. Derviş Hasan Zihni ve Musahib Paşa Zihnisi denmekle meşhur olan şair, seyahati çok sevdiği için birçok memleket gezdi. Özellikle Tebriz’de Sâib zaviyesinde çok zaman kaldı ve orada Molla Ehlî gibi zatlarla sohbet etme imkanı buldu. Döndüğünde Sâ’ib Divanı’nı birlikte getirdi. Böylece Anadolu’ya Sâ’ib Divanı’nı ilk getiren şahıs o oldu. Dervîş Hasan Zihnî, 1128 / 1715’te vefat etti
Üç dilde de şiir yazabilen şair, şiir ve inşada meşhurdur. Divanı olduğu kaynaklarda belirtildi. (Ali Enver, 79-80; Genç, 2000: 208)
 

Kaynakça

Ali Enver (1309). Semâhâne-i Edeb. İstanbul: Âlem Matbaası. 79-80.

Genç, İlhan (2000). Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 207-208.

İsmail Beliğ Efendi (1998). Nuhbetü’l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr (Beliğ Tezkiresi). Ankara: AKM: 84-85.

Kurnaz, Cemal - Mustafa Tatçı. (2001). “Zihnî ”. Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. I. hzl. Ankara: Bizim Büro Yay. 293-294.

Ünver, Niyazi (2007). “Zihnî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. Ankara: AKM Yay. 728-729.

Yılmaz, Kâşif ( 2001). Güftî ve Teşrifetü’ş-Şuarâ’sı. Ankara: AKM Yay. 126-128.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Yayın Tarihi: 05.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

İstedüm bûse lebinden deheni itdi sükût

Teng yerdür ne disün cây-ı cevâb olmayıcak

Şu’le-i hüsne tahammül mi ider burka’-ı nâz

Ârız-ı yâra hayâ rengi nikâb olmayıcak


Geçmem ol dest-i muhannâ hevesinden Zihni (yâ)

Ol perînün eli kanumla hızâb olmayıcak


Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün

Hevâlar mu’tedil seyr ü seyâhat idecek demdür

Velî dil pîç-tâb-ı zülf-i dilberden dahi hamdur

Seni pîrâne ser-üftân ü hîzân Zihniyâ şimdi

Çeken Îrân-zemîne nutk-ı Sâ’ib şi’r-i mülhemdür

Ali Enver (1309). Semâhâne-i Edeb. İstanbul: Âlem Matbaası. 80.

 

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KUDSÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1586Doğum YeriGörüntüle
2Mine Söğütd. 13 Haziran 1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Emine Semiyed. 1864 - ö. 1944Doğum YeriGörüntüle
4KUDSÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1586Doğum YılıGörüntüle
5Mine Söğütd. 13 Haziran 1968 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Emine Semiyed. 1864 - ö. 1944Doğum YılıGörüntüle
7KUDSÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1586Ölüm YılıGörüntüle
8Mine Söğütd. 13 Haziran 1968 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Emine Semiyed. 1864 - ö. 1944Ölüm YılıGörüntüle
10KUDSÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1586MeslekGörüntüle
11Mine Söğütd. 13 Haziran 1968 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Emine Semiyed. 1864 - ö. 1944MeslekGörüntüle
13KUDSÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1586Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Mine Söğütd. 13 Haziran 1968 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Emine Semiyed. 1864 - ö. 1944Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KUDSÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1586Madde AdıGörüntüle
17Mine Söğütd. 13 Haziran 1968 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Emine Semiyed. 1864 - ö. 1944Madde AdıGörüntüle