DERVİŞ HASAN ZİHNÎ

(d. ?/? - ö. 1715/1128)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Hasan olan şairin doğum tarihi belli değildir. Bursalı (Belîğ, 1998: 84; Güftî, 2001: 126) ve İstanbullu (Ali Enver, 79; Genç, 2000: 208) olduğu kaynaklarda belirtilir. Mevlevi tarikatına intisap eden Derviş Hasan, tarikat terbiyesini Kasımpaşa Mevlevîhânesi şeyhi Seyyid Fâzıl Halîl Efendi’den aldı. Derviş Hasan Zihni ve Musahib Paşa Zihnisi denmekle meşhur olan şair, seyahati çok sevdiği için birçok memleket gezdi. Özellikle Tebriz’de Sâib zaviyesinde çok zaman kaldı ve orada Molla Ehlî gibi zatlarla sohbet etme imkanı buldu. Döndüğünde Sâ’ib Divanı’nı birlikte getirdi. Böylece Anadolu’ya Sâ’ib Divanı’nı ilk getiren şahıs o oldu. Dervîş Hasan Zihnî, 1128 / 1715’te vefat etti
Üç dilde de şiir yazabilen şair, şiir ve inşada meşhurdur. Divanı olduğu kaynaklarda belirtildi. (Ali Enver, 79-80; Genç, 2000: 208)
 

Kaynakça

Ali Enver (1309). Semâhâne-i Edeb. İstanbul: Âlem Matbaası. 79-80.

Genç, İlhan (2000). Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 207-208.

İsmail Beliğ Efendi (1998). Nuhbetü’l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr (Beliğ Tezkiresi). Ankara: AKM: 84-85.

Kurnaz, Cemal - Mustafa Tatçı. (2001). “Zihnî ”. Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. I. hzl. Ankara: Bizim Büro Yay. 293-294.

Ünver, Niyazi (2007). “Zihnî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. Ankara: AKM Yay. 728-729.

Yılmaz, Kâşif ( 2001). Güftî ve Teşrifetü’ş-Şuarâ’sı. Ankara: AKM Yay. 126-128.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Yayın Tarihi: 05.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

İstedüm bûse lebinden deheni itdi sükût

Teng yerdür ne disün cây-ı cevâb olmayıcak

Şu’le-i hüsne tahammül mi ider burka’-ı nâz

Ârız-ı yâra hayâ rengi nikâb olmayıcak


Geçmem ol dest-i muhannâ hevesinden Zihni (yâ)

Ol perînün eli kanumla hızâb olmayıcak


Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün

Hevâlar mu’tedil seyr ü seyâhat idecek demdür

Velî dil pîç-tâb-ı zülf-i dilberden dahi hamdur

Seni pîrâne ser-üftân ü hîzân Zihniyâ şimdi

Çeken Îrân-zemîne nutk-ı Sâ’ib şi’r-i mülhemdür

Ali Enver (1309). Semâhâne-i Edeb. İstanbul: Âlem Matbaası. 80.

 

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Cem İlerid. 1975 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2AKLÎ, Eyyûbî Aklî Mehmed Efendid. ? - ö. 1734-35Doğum YeriGörüntüle
3ŞEYHÎ, Memiş Efendid. ? - ö. 1723Doğum YeriGörüntüle
4Cem İlerid. 1975 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5AKLÎ, Eyyûbî Aklî Mehmed Efendid. ? - ö. 1734-35Doğum YılıGörüntüle
6ŞEYHÎ, Memiş Efendid. ? - ö. 1723Doğum YılıGörüntüle
7Cem İlerid. 1975 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8AKLÎ, Eyyûbî Aklî Mehmed Efendid. ? - ö. 1734-35Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEYHÎ, Memiş Efendid. ? - ö. 1723Ölüm YılıGörüntüle
10Cem İlerid. 1975 - ö. ?MeslekGörüntüle
11AKLÎ, Eyyûbî Aklî Mehmed Efendid. ? - ö. 1734-35MeslekGörüntüle
12ŞEYHÎ, Memiş Efendid. ? - ö. 1723MeslekGörüntüle
13Cem İlerid. 1975 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AKLÎ, Eyyûbî Aklî Mehmed Efendid. ? - ö. 1734-35Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEYHÎ, Memiş Efendid. ? - ö. 1723Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Cem İlerid. 1975 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17AKLÎ, Eyyûbî Aklî Mehmed Efendid. ? - ö. 1734-35Madde AdıGörüntüle
18ŞEYHÎ, Memiş Efendid. ? - ö. 1723Madde AdıGörüntüle