EDÎB, Seyyid Mehmed Edîb Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Ladik’te doğan şairin asıl adı Mehmed’dir. İstanbul’a gelerek öğrenim gören Mehmed Edîb Efendi, Bekri-zâde Ahmed Efendi’den mülazım oldu. 1100/1688-89 tarihinden kısa bir müddet önce Alakenisa, 1104/1692-93’te Livadiye, 1106/1694-95’te Yanbolu, 1109/1697-98’de Akçakızanlık 1115/1708-04’te Karaferye, 1122/1710-11 yılında ise Akkirman kadılığına atandı. Daha sonra Ladikli Şeyhülislam Mehmed Efendi (ö. 1728)’nin mektupçuluğunu yaptı. Ölüm tarihi hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Kaynaklarda herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında da elde bilgi bulunmamaktadır. Sâlim, Mehmed Edîb Efendi’yi şiirlerinde tatlılık, sözlerinde zarafet olan bir şair olarak nitelendirir (İnce 2005: 210). Safâyî ise, Edîb’in şiirlerinin çoğunlukla naat türünde olduğunu belirtir (Çapan 2005: 82).

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkîre-i Safâyî, (Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idü’l-Eş’âr). Ankara: AKM Yay. 82-83.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 210-12.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay. 27.

Kutlar Oğuz, Fatma Sabiha, M. Çakır, H. Koncu (hzl.) (2012). Mehmed Tevfik, Kâfile-i Şu’arâ. İstanbul: Doğu Kütüphanesi. 97.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 29.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Aç sîneni ki âyîne-i billûr görünsün

Nahl-i cebel-i Tûr’daki nûr görünsün

Bir âyîne-i hüsne mukâbil olagör kim

Mâtemgede-i dehr-i denî sûr görünsün

Çeşm-i dile kuhl eyle gubâr-ı reh-i yâri

Kim cilve-i nûr-ı cebel-i Tûr görünsün

Bir mihre nazar et ki anın zerrelerinden

Mihr-i felekâsâ nice bin hûr görünsün

Ol rütbe-i vâlâya kadem vaz’ edegör kim

Dilden gidip endûh-ı sivâ dûr görünsün

Bir dil-ber-i bî-misle yer et kâh-ı dilinde

Ne sûret-i dildâr ne hod hûr görünsün

Bir pâdişehin bendesi ol kim nazarında

Şâhân-ı felek-mertebe müzdûr görünsün

Sultân-ı rüsül ‘illet-i îcâd-ı dü-’âlem

Sa’y eyledigim na’tına meşkûr görünsün

Sâkî beni teh sâgar ile mest edemezsin

Hurşîdveş ol kâse-i fagfûr görünsün

Ol mertebe nûş et mey-i nâbı ki Edîbâ

Şîrân-ı kavî-kalb-i cihân mûr görünsün

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 211-12.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEDHÎ, Lâdikli Hacı Mûsâd. (?) - ö. 1546'dan önceDoğum YeriGörüntüle
2MEDHÎ, Lâdikli Hacı Mûsâd. (?) - ö. 1546'dan önceDoğum YılıGörüntüle
3MEDHÎ, Lâdikli Hacı Mûsâd. (?) - ö. 1546'dan önceÖlüm YılıGörüntüle
4MEDHÎ, Lâdikli Hacı Mûsâd. (?) - ö. 1546'dan önceMeslekGörüntüle
5MEDHÎ, Lâdikli Hacı Mûsâd. (?) - ö. 1546'dan önceAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6MEDHÎ, Lâdikli Hacı Mûsâd. (?) - ö. 1546'dan önceMadde AdıGörüntüle