GAVSî, Ahmed

(d. ?/? - ö. 1697/1108-9)
Divan Şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Yazıcızâde ailesinden meşhur Muhammediye müellifi Yazıcızâde Mehmed Efendi'nin kardeşi Ahmed-i Bîcân'ın oğullarından olduğu rivayet edilir. Bursalı Mehmed Tahir, Nâyî Osman Dede'nin kayınpederi olduğunu söyler. Davutpaşa'da Çivizâde Mescidi yakınlarındaki bir evde dünyaya geldi. Erken yaşlardan itibaren temel ilimleri öğrendi. O sırada Selanik kadısı olan İmamzâde Efendi'nin hizmetinde bulundu ve ondan ders okudu. Bursa'da Mevlevihane şeyhi Salih Dede'ye intisap etti. Şeyhinin ölümü üzerine (Rızâ Tezkiresi'nde şeyhinin işareti üzerine) Konya'ya Mevlana Dergâhı'na gitti. Burada dervişlik hırkasını giyerek 16 sene kaldı. Manevi bir işaretle İstanbul'a dönüp Galata Mevlevihanesi'ne intisap etti. Arzî Muhammed Dede'den şiir ve inşa öğrendi, Mesnevî okuttu. O sıralarda şair Neşâtî Dede'nin Edirne'den yolladığı bir gazeline yazdığı nazire Neşâtî tarafından çok beğenildi. Gavsî bir ara Sultan Selim Han Camii yakınlarındaki hanesinde inzivaya çekildi. Kasımpaşa şeyhi Seyyid Halil Dede Efendi'nin sohbetinden istifade etti. Galata Mevlevihanesi şeyhliği için izin almak amacıyla Edirne'ye gitti. Müsaade buyurulması üzerine bu Mevlevihanenin postnişini oldu. 21 sene bu vazifede bulunan Gavsî Dede hastalanıp yatağa düşünce dostlarının telkiniyle bir Frenk tabip getirildi, fakat Dede onun gönderilmesini ve üç sene sonra öleceğini haber verdi. Vefatı üzerine mevlevihanenin haziresine defnedildi. "Devrân kodı Ahmed Dedesiz tekyemizi hayf" mısraı ölümüne düşürülen tarihlerdendir.

Ârifane ve âşıkane tarzda şiirlerinin toplandığı mürettep bir divanı vardır. Sanat değeri çok yüksek olmamakla beraber yer yer estetik değeri yüksek ve derin manalar ihtiva eden şiirleri bulunur.

Kaynakça

Beliğ, Nuhbetü’l-âsâr li Zeyli Zübdetü’l-eş'âr. İÜ Ktp., TY. Nu.1182.

Esrar Dede. Tezkire-i şuarâ-yı Mevleviyye. Süleymaniye Ktp. Halet Efendi İlavesi. Nu. 109, 89a-90b.

Güftî, Teşrîfâtü’ş-şuarâ. Millet Ktp. AE. Manzum. Nu: 1324, 91,92.

Kurnaz, Cemal (1995). Muallim Naci.Osmanlı Şairleri. İstanbul: MEB Yay.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî III. Matbaa-i Âmire. İstanbul. 62.

Mehmed Tâhir (1333-42). Osmanlı Müellifleri C. I. İstanbul: Matbaa-i Amire: 137.

Safâyî, Tezkire, Süleymaniye Ktp. Esad Efendi. Nu.2549, 253a.

Sâlim, Tezkire, Süleymaniye Ktp. Bağdatlı Vehbi Efendi. Nu.1655, 494 vd.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MURAT ALİ KARAVELİOĞLU
Yayın Tarihi: 13.06.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Yavuz Türkd. 29 Ocak 1982 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Engin, Sabahattind. 9 Mart 1920 - ö. 19 Temmuz 2007Doğum YeriGörüntüle
3Burak, Sevimd. 29 Haziran 1931 - ö. 30 Aralık 1983Doğum YeriGörüntüle
4Yavuz Türkd. 29 Ocak 1982 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Engin, Sabahattind. 9 Mart 1920 - ö. 19 Temmuz 2007Doğum YılıGörüntüle
6Burak, Sevimd. 29 Haziran 1931 - ö. 30 Aralık 1983Doğum YılıGörüntüle
7Yavuz Türkd. 29 Ocak 1982 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Engin, Sabahattind. 9 Mart 1920 - ö. 19 Temmuz 2007Ölüm YılıGörüntüle
9Burak, Sevimd. 29 Haziran 1931 - ö. 30 Aralık 1983Ölüm YılıGörüntüle
10Yavuz Türkd. 29 Ocak 1982 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Engin, Sabahattind. 9 Mart 1920 - ö. 19 Temmuz 2007MeslekGörüntüle
12Burak, Sevimd. 29 Haziran 1931 - ö. 30 Aralık 1983MeslekGörüntüle
13Yavuz Türkd. 29 Ocak 1982 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Engin, Sabahattind. 9 Mart 1920 - ö. 19 Temmuz 2007Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Burak, Sevimd. 29 Haziran 1931 - ö. 30 Aralık 1983Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Yavuz Türkd. 29 Ocak 1982 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Engin, Sabahattind. 9 Mart 1920 - ö. 19 Temmuz 2007Madde AdıGörüntüle
18Burak, Sevimd. 29 Haziran 1931 - ö. 30 Aralık 1983Madde AdıGörüntüle