HÂFIZ, HAYLÎ HÂFIZI

(d. ?/? - ö. 1654-55/1065)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bursa’da doğdu. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Asıl adı Mustafa’dır. Şair Haylî Bey’in yetiştirmesi olduğu için “Haylî Hâfızı” diye tanındı. 1065/1654-55 yılında vefat etti.

Safâyî, Hâfız’ın Dîvân sahibi olduğunu bildirmektedir (Çapan 2005: 151). Ancak şimdilik bu Dîvân elde değildir. Mehmed Süreyyâ’nın bilgili, latifeci bir şair olarak tanımladığı (Akbayar 1998: 558) Hâfız’ın edebi kişiliği hakkında kaynaklarda herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 2. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkîre-i Safâyî, (Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idü’l-Eş’âr). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 17.06.2014

Eserlerinden Örnekler

xxx

Ol serv-i sehî nâz ile geşt-i çemen eyler

Ferşini sabâ berg-i gül ü yâsemen eyler

Hâfız ser-i zülfini düşüpdür zekan üzre

Diller ki çeh-i gamdadır ana resen eyler

xxx

Şarâb-ı neşve-i la’liyle bâde-nûş olalım

Dilâ bilip hattı esrârını hâmûş olalım

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkîre-i Safâyî, (Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idü’l-Eş’âr). Ankara: AKM Başkanlığı Yay. 151-52.

xxx

Âgûşa yârı belde kemer elde zer mi var

Şâyeste-i visâl olıcak bir hüner mi var

Yâd eyledükçe tûtî-i dil nagme-sâz olur

Şîrîn lebinde bilmem o şûhun şeker mi var

xxx

Açılsa gonce-i ikbâl-i gül-sitân görsem

Tebessüm eylese nâz ile ol dehân görsem

xxx

Berg-i gülden alınur âteş ile sanki gül-âb

Tâb-ı meyden kızarup ruhları kim ter düşdi

Sandılar kim yire bir âb-ı hayât oldı revân

Kemerinden o mehün tîg-i mücevher düşdi

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Başkanlığı Yay. 65-66.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Fahreddin Bozdağd. 01 Ocak 1958 - ö. 10 Kasım 2017Doğum YeriGörüntüle
2MUHTÂRÎ, Acemzâde Mustafa M. Efendid. ? - ö. 1679-80Doğum YeriGörüntüle
3CİNÂNÎ, Mustafad. ? - ö. 1595Doğum YeriGörüntüle
4Fahreddin Bozdağd. 01 Ocak 1958 - ö. 10 Kasım 2017Doğum YılıGörüntüle
5MUHTÂRÎ, Acemzâde Mustafa M. Efendid. ? - ö. 1679-80Doğum YılıGörüntüle
6CİNÂNÎ, Mustafad. ? - ö. 1595Doğum YılıGörüntüle
7Fahreddin Bozdağd. 01 Ocak 1958 - ö. 10 Kasım 2017Ölüm YılıGörüntüle
8MUHTÂRÎ, Acemzâde Mustafa M. Efendid. ? - ö. 1679-80Ölüm YılıGörüntüle
9CİNÂNÎ, Mustafad. ? - ö. 1595Ölüm YılıGörüntüle
10Fahreddin Bozdağd. 01 Ocak 1958 - ö. 10 Kasım 2017Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MUHTÂRÎ, Acemzâde Mustafa M. Efendid. ? - ö. 1679-80Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12CİNÂNÎ, Mustafad. ? - ö. 1595Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Fahreddin Bozdağd. 01 Ocak 1958 - ö. 10 Kasım 2017Madde AdıGörüntüle
14MUHTÂRÎ, Acemzâde Mustafa M. Efendid. ? - ö. 1679-80Madde AdıGörüntüle
15CİNÂNÎ, Mustafad. ? - ö. 1595Madde AdıGörüntüle