HAKKÎ, Süleymân Bey-zâde İsmâil Hakkı Bey

(d. 1828/1243 - ö. 1883/1301)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1243/1828 yılında İstanbul'da doğdu. Koca Yûsuf Paşa'nın biraderi Süleymân Bey-zâde Kâmil Bey'in oğludur. Süleymân Bey-zâde sanıyla tanındı. Meclis-i Vâlâ mazbata odasında görev yaptı. Hasîb Paşa Evkaf Nazırı iken 1859 senesinde Evkaf mektupçuluğuna tayin ettirdi. Bu görevinden ayrıldıktan sonra diğer bazı memuriyetlerde ve İstanbul Tahrir Memurluğu gibi görevlerde bulundu. 1878 senesinde Adana defterdarlığına tayin olundu. Buradaki görevi sırasında bazı nedenlerden dolayı Adana valisi Ziyâ Paşa ile anlaşmazlığa düştü. Sonunda görevinden azl edildi ve bir süre sonra da emekli edildi. "Benim târîh-i azlim Ziyâ Paşa'nın târîh-i vefâtına tesadüf etti." dermiş (İnal 1988: 479). 1301/1883 senesinde İstanbul Beylerbeyi'ndeki evinde vefat etti. Kabri Kuzguncuk'taki Nakkaş Kabristanı'ndadır.

Hakkı Bey'in üç eşi vardı. Kâdirî tarikatına mensuptu. Vefat ettiği gece on iki imama işaret olmak üzere on iki şamdan getirtip hepsini birden yaktırmışır. On ikinci mum yanıp bittiği sırada ruhunu teslim eylediğini damadı Rızâ Bey anlatmaktadır.

İyi bir şair olan İsmail Hakkı Bey'in şiirleri bastırılmak üzere vefatından sonra bazı şahıslarca alındı, fakat bastırılamadan kayboldu. Son zamanlarda söylediği şiirlerden otuz gazel, dört tarih, bir tahmis, bir kıt'a damadı eski mutasarrıflardan Rızâ Bey'deydi. 1865 senesinde çıkan Mecmû'a-i İbret-nümâ'da üç gazeli yayımlandı (İnal 1988: 479).

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 25.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Düşmenlik eden âdeme gerdûn mu nedir bu

Gendüm gibi ezdi beni tâhûn mu nedir bu

Sevdâ-zede-i zülfün imiş ey saçı Leylâ

Zencîre vuran gönlümü mecnûn mu nedir bu

Bârân-ı belâ her dem akar dîdelerimden

Fevvâre-i pür-hûn mu ya Ceyhûn mu nedir bu

Âh eyliyor âheste işitdim o perîyi

Kendi gibi bir âfete meftûn mu nedir bu

Te'sîr-i belîği ediyor Hakkî'yi teshîr

Sohbet degil efsâne mi efsûn mu nedir bu

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay. 479.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEHZÂDE CiHÂNGÎRd. 1531 - ö. 1553Doğum YeriGörüntüle
2NAZÎM,Yahya Çelebid. ? - ö. Ocak-Şubat 1727Doğum YeriGörüntüle
3KUDSÎ, Lütfî Beyzâde Mehmed Kudsî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4İBRÂHÎM, Aşçı Halîl İbrâhîm Deded. 1828 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ŞEMSÎ, Süleymân Şemsîd. 1828 - ö. 1886Doğum YılıGörüntüle
6BEHCET, Mehmed Behcet Efendid. 1828-1829 - ö. 1878-1879Doğum YılıGörüntüle
7HÂLİS, Yûsuf Hâlis Efendid. 1805-06 - ö. 1883Ölüm YılıGörüntüle
8ZEHRİ, Silleli Bekird. ? - ö. 1883Ölüm YılıGörüntüle
9GÜLŞÂNÎ, Ömerd. 1815 - ö. 1883Ölüm YılıGörüntüle
10AHMED, Kaytaszâded. ? - ö. 1584-85MeslekGörüntüle
11MERÂMÎ, Enderunî Ahmed Efendid. ? - ö. 1743MeslekGörüntüle
12KEŞFÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1524-25MeslekGörüntüle
13SELÎM SIRRI PAŞAd. 1800 - ö. 1847Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HİLMÎ, Mehmed Emînd. 1831 - ö. 1884Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZÂRÎ, Hanyalı Abdülvehhâbd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16LOKMÂNÎ, Lokmânî Deded. ? - ö. 1519Madde AdıGörüntüle
17VÂHÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ŞA'BÂN HALÎFEd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle