HAKKÎ, Süleymân Bey-zâde İsmâil Hakkı Bey

(d. 1828/1243 - ö. 1883/1301)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1243/1828 yılında İstanbul'da doğdu. Koca Yûsuf Paşa'nın biraderi Süleymân Bey-zâde Kâmil Bey'in oğludur. Süleymân Bey-zâde sanıyla tanındı. Meclis-i Vâlâ mazbata odasında görev yaptı. Hasîb Paşa Evkâf Nâzırı iken 1859 senesinde Evkaf mektupçuluğuna tayin ettirdi. Bu görevinden ayrıldıktan sonra diğer bazı memuriyetlerde ve İstanbul Tahrir Memurluğu gibi görevlerde bulundu. 1878 senesinde Adana defterdarlığına tayin olundu. Buradaki görevi sırasında bazı nedenlerden dolayı Adana valisi Ziyâ Paşa ile anlaşmazlığa düştü. Sonunda görevinden azledildi ve bir süre sonra da emekli edildi. "Benim târîh-i azlim Ziyâ Paşa'nın târîh-i vefâtına tesadüf etti." dermiş (İnal 1988: 479). 1301/1883 senesinde İstanbul Beylerbeyi'ndeki evinde vefat etti. Kabri Kuzguncuk'taki Nakkaş Kabristanı'ndadır.

Hakkı Bey'in üç eşi vardı. Kâdirî tarikatına mensuptu. Vefat ettiği gece on iki imama işaret olmak üzere on iki şamdan getirtip hepsini birden yaktırmıştır. On ikinci mum yanıp bittiği sırada ruhunu teslim eylediğini damadı Rızâ Bey anlatmaktadır.

İyi bir şair olan İsmail Hakkı Bey'in şiirleri bastırılmak üzere vefatından sonra bazı şahıslarca alındı, fakat bastırılamadan kayboldu. Son zamanlarda söylediği şiirlerden otuz gazel, dört tarih, bir tahmis, bir kıt'a damadı eski mutasarrıflardan Rızâ Bey'deydi. 1865 senesinde çıkan Mecmû'a-i İbret-nümâ'da üç gazeli yayımlandı (İnal 1988: 479).

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 25.06.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Düşmenlik eden âdeme gerdûn mu nedir bu

Gendüm gibi ezdi beni tâhûn mu nedir bu

Sevdâ-zede-i zülfün imiş ey saçı Leylâ

Zencîre vuran gönlümü mecnûn mu nedir bu

Bârân-ı belâ her dem akar dîdelerimden

Fevvâre-i pür-hûn mu ya Ceyhûn mu nedir bu

Âh eyliyor âheste işitdim o perîyi

Kendi gibi bir âfete meftûn mu nedir bu

Te'sîr-i belîği ediyor Hakkî'yi teshîr

Sohbet degil efsâne mi efsûn mu nedir bu

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay. 479.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Fatma Bahar Gökfilizd. 7 Ocak 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Mehmed Fahri Paşad. 1860 - ö. 1932Doğum YeriGörüntüle
3ULVÎ, Derzî-zâde Mehmed Ulvî Çelebid. ? - ö. 1585Doğum YeriGörüntüle
4Münif Paşad. 1828 - ö. 6 Şubat 1910Doğum YılıGörüntüle
5ENVERd. 1828 - ö. 1911Doğum YılıGörüntüle
6MAHZÛN, Mirza İsmâîld. 1828-29 - ö. 1893-94Doğum YılıGörüntüle
7KENZÎ, Kerim, Keremd. ? - ö. 1882/1883Ölüm YılıGörüntüle
8HÂLİS, Yûsuf Hâlis Efendid. 1805-06 - ö. 1883Ölüm YılıGörüntüle
9HÜSNÎ, Hüsnî Efendid. ? - ö. 1883Ölüm YılıGörüntüle
10EMÎN/VAHÎD, Solaklar Kethudâsı-zâde Mehmed Emîn Vahîd Efendid. 1824 - ö. 1887MeslekGörüntüle
11HÂKÎ, Mehmed Efendid. 1758-59 - ö. 1831-32MeslekGörüntüle
12ZARÎFÎ, Mehmed Zarîfî Efendid. ? - ö. 1538-39\\\'dan sonraMeslekGörüntüle
13SELÂM, Tâhir Selâm Beyd. ? - ö. 1844Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İZZET MOLLÂ, Keçeci-zâde Mehmed İzzet Efendid. 1786 - ö. 1829Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÂŞİD, Şeyh Ahmed Râşid Efendi, Tırnovalıd. 1799 - ö. 1866Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Âlî, Hüseyin Âlî Çelebid. ? - ö. 1648Madde AdıGörüntüle
17ŞEFÎK, Mehmed Şefîkd. ? - ö. 1854Madde AdıGörüntüle
18VÂ’İZ, Muhammed/Mehmed bin Hamza el-Arabî, Monlâ Arab Vâ’iz, Vâ’iz Arab, Kara Vâ’izd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle