HÂMÎ, Hâmî Efendi

(d. ?/? - ö. 1258/1842-43)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İsim ve mahlası Hâmî'dîr. Selaniklidir. Bazı vezirlere divan kâtipliği yaptı. Selanikli Meşhûrî'nin yakın dostu olup karşılıklı latifeleri vardır. Fatîn'e göre 1258/1842-43 tarihinde, Meşhûrî'nin Dîvân'ındaki bir tarih manzumesine göre ise 1260/1844'te vefat etti.

Millet Kütüphanesi Ali Emirî Mnz 103 numarada Hâmî adına kayıtlı bir Dîvân bulunmaktadır. Dîvân'da 1 münacat, 3 na't, 1 sâkîname, 2 müsemmen. 1 müsebba, 7 müseddes, ikisi Farsça 8 muhammes, 9 tahmis, 26 müstezad ve bazıları Farsça 291 gazel, Dîvân'ın 1284/1867'de tamamlandığına dair 20 beyitlik bir tarih ve 6 kıta vardır. İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu'na göre bu Dîvân Selanikli Hâmî'ye aittir. 1260/1844'te öldüğüne göre, 1284/1867'de tamamlanan Dîvân'ın, eğer tarihlerde bir hata yoksa, bu şaire ait olmasına imkân yoktur. İbnü'l-Emin, bu Dîvân'ınhayatı bilinmeyen başka bir şaire ait olabileceğini söyler. Fatîn Tezkiresi'nde örnek olarak verilen ve Şeyh Zâik'a nazire olan "meşreb bu ya" redifli gazel de bu Dîvân'da yoktur.

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.) Fatîn Dâvud, Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219117/h/metin.pdf.

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. 4. İstanbul: Dergah Yay.

M. Şemseddin Sami (1996). Kâmûsü'l-Alam. C. III. İstanbul: Kaşgar Neşriyat.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara. Bizim Büro Yay.

Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu. (1965). İstanbul: MEB Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 16.11.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sevdügümde hüsn ü ân olsun derim meşreb bu ya

Nev-resîde nev-cüvân olsun derim meşreb bu ya


Bâg-ı dilde sâye-i vaslın temennâ itdiğim

Bardır nev-res fidan olsun derim meşreb bu ya

Pertev-i mihr-i ruhı düşdükçe zerrât-ı dile

Ebr-i zülf-i sâyebân olsun derim meşreb bu ya

Durmasun aksun zülâl-i feyzi mecrâ-yı dile

Sâgar-ı mey nâvdân olsun derim meşreb bu ya

Neylerem tenhâ enîn-i deff ü çengi bezmde

Hem ney olsun hem kemân olsun derim meşreb bu ya

Yağmalansun kâle-i ümmîd-i sûk-i mâ-sivâ

Sûd-ı âmâlüm ziyân olsun derim meşreb bu ya

Geç revişle Hâmiyâ şeb-dîz-i kilkin Zâik'a

Esb-i tab'um hem-inân olsun derim meşreb bu ya
(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.) Fatîn Dâvud, Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219117/h/metin.pdf. 58.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Emin Recep Güreld. 1899 - ö. 1970Doğum YeriGörüntüle
2Fazlı Necipd. 21 Nisan 1864 - ö. 19 Haziran 1932Doğum YeriGörüntüle
3Münevver Ayaşlıd. 1906 - ö. 20 Ağustos 1999Doğum YeriGörüntüle
4Emin Recep Güreld. 1899 - ö. 1970Doğum YılıGörüntüle
5Fazlı Necipd. 21 Nisan 1864 - ö. 19 Haziran 1932Doğum YılıGörüntüle
6Münevver Ayaşlıd. 1906 - ö. 20 Ağustos 1999Doğum YılıGörüntüle
7Emin Recep Güreld. 1899 - ö. 1970Ölüm YılıGörüntüle
8Fazlı Necipd. 21 Nisan 1864 - ö. 19 Haziran 1932Ölüm YılıGörüntüle
9Münevver Ayaşlıd. 1906 - ö. 20 Ağustos 1999Ölüm YılıGörüntüle
10Emin Recep Güreld. 1899 - ö. 1970MeslekGörüntüle
11Fazlı Necipd. 21 Nisan 1864 - ö. 19 Haziran 1932MeslekGörüntüle
12Münevver Ayaşlıd. 1906 - ö. 20 Ağustos 1999MeslekGörüntüle
13Emin Recep Güreld. 1899 - ö. 1970Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Fazlı Necipd. 21 Nisan 1864 - ö. 19 Haziran 1932Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Münevver Ayaşlıd. 1906 - ö. 20 Ağustos 1999Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Emin Recep Güreld. 1899 - ö. 1970Madde AdıGörüntüle
17Fazlı Necipd. 21 Nisan 1864 - ö. 19 Haziran 1932Madde AdıGörüntüle
18Münevver Ayaşlıd. 1906 - ö. 20 Ağustos 1999Madde AdıGörüntüle