HÂMÎ, Hâmî Efendi

(d. ?/? - ö. 1842-43/1258)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İsim ve mahlası Hâmî'dîr. Selaniklidir. Bazı vezirlere divan kâtipliği yaptı. Selanikli Meşhûrî'nin yakın dostu olup karşılıklı latifeleri vardır. Fatîn'e göre 1258/1842-43 tarihinde, Meşhûrî'nin Dîvân'ındaki bir tarih manzumesine göre ise 1260/1844'te vefat etti.

Millet Kütüphanesi Ali Emirî Mnz 103 numarada Hâmî adına kayıtlı bir Dîvân bulunmaktadır. Dîvân'da 1 münacat, 3 na't, 1 sâkîname, 2 müsemmen. 1 müsebba, 7 müseddes, ikisi Farsça 8 muhammes, 9 tahmis, 26 müstezad ve bazıları Farsça 291 gazel, Dîvân'ın 1284/1867'de tamamlandığına dair 20 beyitlik bir tarih ve 6 kıta vardır. İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu'na göre bu Dîvân Selanikli Hâmî'ye aittir. 1260/1844'te öldüğüne göre, 1284/1867'de tamamlanan Dîvân'ın, eğer tarihlerde bir hata yoksa, bu şaire ait olmasına imkân yoktur. İbnü'l-Emin, bu Dîvân'ınhayatı bilinmeyen başka bir şaire ait olabileceğini söyler. Fatîn Tezkiresi'nde örnek olarak verilen ve Şeyh Zâik'a nazire olan "meşreb bu ya" redifli gazel de bu Dîvân'da yoktur.

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.) Fatîn Dâvud, Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219117/h/metin.pdf.

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. 4. İstanbul: Dergah Yay.

M. Şemseddin Sami (1996). Kâmûsü'l-Alam. C. III. İstanbul: Kaşgar Neşriyat.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara. Bizim Büro Yay.

Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu. (1965). İstanbul: MEB Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 16.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sevdügümde hüsn ü ân olsun derim meşreb bu ya

Nev-resîde nev-cüvân olsun derim meşreb bu ya


Bâg-ı dilde sâye-i vaslın temennâ itdiğim

Bardır nev-res fidan olsun derim meşreb bu ya

Pertev-i mihr-i ruhı düşdükçe zerrât-ı dile

Ebr-i zülf-i sâyebân olsun derim meşreb bu ya

Durmasun aksun zülâl-i feyzi mecrâ-yı dile

Sâgar-ı mey nâvdân olsun derim meşreb bu ya

Neylerem tenhâ enîn-i deff ü çengi bezmde

Hem ney olsun hem kemân olsun derim meşreb bu ya

Yağmalansun kâle-i ümmîd-i sûk-i mâ-sivâ

Sûd-ı âmâlüm ziyân olsun derim meşreb bu ya

Geç revişle Hâmiyâ şeb-dîz-i kilkin Zâik'a

Esb-i tab'um hem-inân olsun derim meşreb bu ya
Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.) Fatîn Dâvud, Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219117/h/metin.pdf. 58.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Dilmen, İbrahim Necmid. 1889 - ö. 5 Mart 1945Doğum YeriGörüntüle
2ES'AD, Şeyhzaded. - - ö. 1634Doğum YeriGörüntüle
3YÜMNÎ, Şeyhzâde/Osmanzâde Mehmed Yümnî Efendid. ? - ö. 1672-73Doğum YeriGörüntüle
4Dilmen, İbrahim Necmid. 1889 - ö. 5 Mart 1945Doğum YılıGörüntüle
5ES'AD, Şeyhzaded. - - ö. 1634Doğum YılıGörüntüle
6YÜMNÎ, Şeyhzâde/Osmanzâde Mehmed Yümnî Efendid. ? - ö. 1672-73Doğum YılıGörüntüle
7Dilmen, İbrahim Necmid. 1889 - ö. 5 Mart 1945Ölüm YılıGörüntüle
8ES'AD, Şeyhzaded. - - ö. 1634Ölüm YılıGörüntüle
9YÜMNÎ, Şeyhzâde/Osmanzâde Mehmed Yümnî Efendid. ? - ö. 1672-73Ölüm YılıGörüntüle
10Dilmen, İbrahim Necmid. 1889 - ö. 5 Mart 1945MeslekGörüntüle
11ES'AD, Şeyhzaded. - - ö. 1634MeslekGörüntüle
12YÜMNÎ, Şeyhzâde/Osmanzâde Mehmed Yümnî Efendid. ? - ö. 1672-73MeslekGörüntüle
13Dilmen, İbrahim Necmid. 1889 - ö. 5 Mart 1945Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ES'AD, Şeyhzaded. - - ö. 1634Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15YÜMNÎ, Şeyhzâde/Osmanzâde Mehmed Yümnî Efendid. ? - ö. 1672-73Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Dilmen, İbrahim Necmid. 1889 - ö. 5 Mart 1945Madde AdıGörüntüle
17ES'AD, Şeyhzaded. - - ö. 1634Madde AdıGörüntüle
18YÜMNÎ, Şeyhzâde/Osmanzâde Mehmed Yümnî Efendid. ? - ö. 1672-73Madde AdıGörüntüle