HÂŞİM, Seyyid Mehmed Hâşim Efendi

(d. ?/? - ö. Nisan-Mayıs 1723/Recep 1135)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. Seyyid Mehmed Hâşim Efendi olarak tanındı. Medrese öğrenimi gördü. Nakibüleşraf Es'ad Efendizâde’den mülâzım oldu. Müderrislik ve kadılık yaptı. Rumeli’de Tırhala kadısı iken Recep 1135/Nisan-Mayıs 1723’te vefat etti. Mezarı Tırhala’dadır. Hoş sohbet, nüktedan bir kimse olup ulema meclislerinin aranan kişisiydi.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Şeyhî Mehmed Efendi (Özcan 1989: 746), Safâyî (Çapan 2005: 724-727) ve Sâlim (İnce 2004: 706) tezkirelerinde şiirlerinden örnekler yer almaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 652.

Cunbur, Müjgân (2004). “Hâşim”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 4. Ankara: AKM Yay. 412.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 724-726.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 705-706.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 190.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1192.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. vr.439a.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakaik-ı Nu’mâniye ve Zeyilleri-Vekâyiü’l-Fudalâ. II-III. İstanbul: Çağrı Yay. 745-746.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1981). “Hâşim Mehmed Efendi”. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 140.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 24.05.2014
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Fahrü’l-ashiyâ vezîr-i a‘zam İbrâhim Pâşâ İstânbûl’da Şeh-zâde Câmi‘-i Şerîfi kurbunda müceddeden ihyâ ve icrâ eyledigi sebîl ü mekteb ü dârü’l-hadîse didigi târîhdir.

Bâreka’llâh mevki‘imde etdi bir âlî eser

Ol hidivv-i cûd-pîşe âsaf-ı şâh-ı cihân

Nice âsaf mühr-i re’yi pertev-endâz olalı

Oldu pür-nûr-ı sürûr ile zemîn ü âsmân

...

Cümle Kerrûbî ziyâret etseler âsârını

Birbirine müjdeler eyler kabûlüne hemân

Menba‘-ı âb u atâ olan vücûd-ı pâkini

Hıfz ede dâ’im hatâlardan Rahîm-i müste‘ân

Kim muvaffak oldu böyle mevki‘inde hayra kim

Sakfı olsun rûz-ı pür-sûz-ı haş(ı)rde sâyebân

Hâme-i kudret(i)le sebt oldu levh-i hikmete

Eyledim ilhâm ile târîhini anın beyân

Hâşim-i dâ‘î dilinden bir sebîl-i tehniyet

Oldu cârî sâl-i târîhi bu beyt-i dil-sitân

Nâvidân-ı zer lisân-ı hâl ile şerâb eder

Mâ iç İbrâhîm Pâşâ zemzemi kıldı revân (1132)

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 725-726.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Vedat Günyold. 16 Mart 1911 - ö. 9 Temmuz 2004Doğum YeriGörüntüle
2ITRÎ, Buhûrî-zâde Mustafad. 1633? - ö. 1711Doğum YeriGörüntüle
3Kenan Akansud. 15 Eylül 1923 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Vedat Günyold. 16 Mart 1911 - ö. 9 Temmuz 2004Doğum YılıGörüntüle
5ITRÎ, Buhûrî-zâde Mustafad. 1633? - ö. 1711Doğum YılıGörüntüle
6Kenan Akansud. 15 Eylül 1923 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Vedat Günyold. 16 Mart 1911 - ö. 9 Temmuz 2004Ölüm YılıGörüntüle
8ITRÎ, Buhûrî-zâde Mustafad. 1633? - ö. 1711Ölüm YılıGörüntüle
9Kenan Akansud. 15 Eylül 1923 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Vedat Günyold. 16 Mart 1911 - ö. 9 Temmuz 2004MeslekGörüntüle
11ITRÎ, Buhûrî-zâde Mustafad. 1633? - ö. 1711MeslekGörüntüle
12Kenan Akansud. 15 Eylül 1923 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Vedat Günyold. 16 Mart 1911 - ö. 9 Temmuz 2004Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ITRÎ, Buhûrî-zâde Mustafad. 1633? - ö. 1711Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Kenan Akansud. 15 Eylül 1923 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Vedat Günyold. 16 Mart 1911 - ö. 9 Temmuz 2004Madde AdıGörüntüle
17ITRÎ, Buhûrî-zâde Mustafad. 1633? - ö. 1711Madde AdıGörüntüle
18Kenan Akansud. 15 Eylül 1923 - ö. ?Madde AdıGörüntüle