KEMÂL, Maraşlı Kemâl Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Maraşlıdır. Şiirlerinde Kemâl mahlasını kullandı. Şairin Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 06 Mil Yz A 3286 numarada kayıtlı Reşîd Paşa Ahmed Şerîf b. Numân Fikrî (1274/1857-1337/01918)’ye ait 1323/1904’te yazılan Dîvân'ın 16b varağında “Me’mûrîn-i aliyeden Mar’aşlı Kemâl Efendi'yle Müştereken Söylenilen Gazeldür” başlıklı bir müşterek gazeli bulunmaktadır. Bu bilgiye göre Kemâl Efendi, me’mûrîn-i aliyedendir. Müşterek şiir yazdığı şair Reşîd ile muasır olmasından hareketle Maraşlı Kemâl’in 19. asırda İstanbul’da yaşadığını söylemek mümkündür.

Maraşlı Kemâl Efendi’nin bilinen tek manzumesi Reşîd ile birlikte söyledikleri müşterek gazeldir. Bu gazel, Maraşlı Kemâl’in dönemin şiir mahfillerinde rağbet gördüğünü göstermektedir.

Kaynakça

Aksoyak, İsmail Hakkı (1999). “Müşterek Şiir Söyleme Geleneği”. Türklük Bilimi Araştırmaları 8: 239-2254.

Aksoyak, İsmail Hakkı. “Eşref Paşa’nın Müşterek Şiirlerinde Ehl-i Beyt ve On iki İmam Sevgisi”. www.hbektasveli.gazi.edu.tr [erişim tarihi: 14.03.2011].

Alıcı, Lütfi (2003). “Süleyman Senîh ve Müşterek Gazelleri”. İlmî Araştırmalar 15: 7-18.

Reşîd Paşa Ahmed Şerîf b. Numân Fikrî. Divan. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu. Nu.: 06 Mil Yz A 3286. v. 16b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ LÜTFİ ALICI
Yayın Tarihi: 17.04.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Me’mûrîn-i Aliyeden Mar’aşlı Kemâl Efendiyle Müştereken Söylenilen Gazeldür

R Bezm-i meyde sâkiyâ mestâne sun peymâneler

K Kalmasun dilde keder görsün safâ mestâneler

K Âşıkân ittikçe nûş-ı câm bezm-i aşkda

R Çagrışa hânendeler raks eyleye cânâneler

R Zâhidâ ta’n itme mesken itdigüm meyhâneyi

K Hayret-efzâdur ser-i bî-hûş olan dîvâneler

K Baht-ı bîdâr olmak ister bezm-i aşk içre aceb

R Şem’-i rûy-ı dil-rübâda yanmada pervânele

R Mürşid istersen Reşîdâ yüz çevirme bâdeden

 Toptolu ehl-i Kemâl ile niçe meyhâneler

(Reşîd Paşa Ahmed Şerîf b. Numân Fikrî Divanı. vr. 16b.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂMÎ, Abdu’l-Gaffârd. ? - ö. 1891-1892Doğum YeriGörüntüle
2Nuri Pakdild. 1934 - ö. 18 Ekim 2019Doğum YeriGörüntüle
3SÜNBÜL-ZÂDE, Vehbî Mehmed Efendid. 1720-21 - ö. 1809Doğum YeriGörüntüle
4HÂMÎ, Abdu’l-Gaffârd. ? - ö. 1891-1892Doğum YılıGörüntüle
5Nuri Pakdild. 1934 - ö. 18 Ekim 2019Doğum YılıGörüntüle
6SÜNBÜL-ZÂDE, Vehbî Mehmed Efendid. 1720-21 - ö. 1809Doğum YılıGörüntüle
7HÂMÎ, Abdu’l-Gaffârd. ? - ö. 1891-1892Ölüm YılıGörüntüle
8Nuri Pakdild. 1934 - ö. 18 Ekim 2019Ölüm YılıGörüntüle
9SÜNBÜL-ZÂDE, Vehbî Mehmed Efendid. 1720-21 - ö. 1809Ölüm YılıGörüntüle
10HÂMÎ, Abdu’l-Gaffârd. ? - ö. 1891-1892Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Nuri Pakdild. 1934 - ö. 18 Ekim 2019Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SÜNBÜL-ZÂDE, Vehbî Mehmed Efendid. 1720-21 - ö. 1809Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HÂMÎ, Abdu’l-Gaffârd. ? - ö. 1891-1892Madde AdıGörüntüle
14Nuri Pakdild. 1934 - ö. 18 Ekim 2019Madde AdıGörüntüle
15SÜNBÜL-ZÂDE, Vehbî Mehmed Efendid. 1720-21 - ö. 1809Madde AdıGörüntüle