MAHZÛN, Mirza İsmâîl

(d. 1828-29/1239 - ö. 1893-94/1311)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Azeri)

Mahzûn mahlasını kullanan şairin gerçek adı İsmail, babasının adı Kerbelâî Kasım’dır (Bağırov 1995a: 185). Şuşa’da doğmuş ve hayatını aynı şehirde geçirmiştir. Nevvâb, 1309 tarihinde Mahzûn’un 70 yaşında olduğunu yazar. Bu itibarla aşağı yukarı 1239/1828-29 yılında doğmuş olması gerekir. Yine Nevvâb, uzun boylu ve kocaman burunlu bir adam olan Mahzûn’un gençliğinde önce saraçlık, sonra aktarlıkla uğraştığını, daha sonra medrese hocalığı yaptığını söyler (Bağırov 1995b: 443). Medrese hocalığını hayatının sonuna kadar sürdürmüştür. 1311/1893-94 yılında vefat etmiştir (Bağırov 1995a: 185).

1870’li yıllarda Mir Muhsin Nevvâb önderliğinde Şuşa’da organize edilen Meclis-i Ferâmûşân adlı şiir meclisinin müdavimlerinden olan Mahzûn klasik şiir tarzında Türkçe ve Farsça eser vermiştir. Şiirlerini toplu şekilde ihtiva eden bir eseri bulunmamaktadır. Nevvâb Tezkire’sine Türkçe 5, Farsça 2 şiirini (Bağırov 1995b: 443-446), Müctehid-zâde de Riyâzü’l-Âşıkîn’ine Türkçe 3 gazelini almıştır (Bağırov 1995a: 185-186).

Kaynakça

Bağırov, Ekrem (hzl.) (1995a). Mehemmedağa Müctehidzade, Riyazül-Aşigin. Bakü: Azerbaycan Neşriyatı.

Bağırov, Ekrem (hzl.) (1995b). Mir Möhsün Nevvab, Tezkireyi Nevvab. Bakü: Azerbaycan Neşriyatı.

Garayev, Nesreddin (hzl.) (1987). Poetik Meclisler. Bakü: Yazıçı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: AZAD AĞAOĞLU
Yayın Tarihi: 02.04.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Yine fasl-ı bahâr olmuş meger bâd-ı bahâr oynar

Deger her lahza gül yüzde perîşân zülfe târ oynar

Döküp sîmîn izâr üzre ham-ender-ham siyeh zülfi

Sanasın pîç ü tâb ile gezer genc üzre mâr oynar

Yüzünde hâl-i müşgînün tutupdur kişver-i hüsni

Sarîr-i hüsnde kâ'im olupdur şehr-yâr oynar

Behişt ü hûr vaslından sefâ vü zevki efdâldür

O dem kim yâr yâriyle edip bûs ü kenâr oynar

Hemîşe ehl-i hâl ile felek devri mühâlifdür

Çeker renc ü ta’ab bülbül gülin devrinde hâr oynar

Görüm şâd olmasun yâ Rab rakîb-i bed-siyer dâ'im

Görür uşşâklar hâlin güler leyl ü nehâr oynar

Eyâ Mahzûn-ı dil-hasta nedür güftâr-ı ser-beste

Aceb koynında lîmûdur veyâ sîb ü enâr oynar

(Bağırov, Ekrem (hzl.) (1995b). Mir Möhsün Nevvab, Tezkireyi Nevvab. Bakü: Azerbaycan Neşriyatı. 445.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FATMA HANIM KEMİNEd. 1840-1842? - ö. 1898Doğum YeriGörüntüle
2SÂLÂR, Mirza Hüseyind. ? - ö. 1877-78Doğum YeriGörüntüle
3MİRZA MEHEMMED KATİB KARABAĞd. 1833 - ö. 1888Doğum YeriGörüntüle
4FATMA HANIM KEMİNEd. 1840-1842? - ö. 1898Doğum YılıGörüntüle
5SÂLÂR, Mirza Hüseyind. ? - ö. 1877-78Doğum YılıGörüntüle
6MİRZA MEHEMMED KATİB KARABAĞd. 1833 - ö. 1888Doğum YılıGörüntüle
7FATMA HANIM KEMİNEd. 1840-1842? - ö. 1898Ölüm YılıGörüntüle
8SÂLÂR, Mirza Hüseyind. ? - ö. 1877-78Ölüm YılıGörüntüle
9MİRZA MEHEMMED KATİB KARABAĞd. 1833 - ö. 1888Ölüm YılıGörüntüle
10FATMA HANIM KEMİNEd. 1840-1842? - ö. 1898MeslekGörüntüle
11SÂLÂR, Mirza Hüseyind. ? - ö. 1877-78MeslekGörüntüle
12MİRZA MEHEMMED KATİB KARABAĞd. 1833 - ö. 1888MeslekGörüntüle
13FATMA HANIM KEMİNEd. 1840-1842? - ö. 1898Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÂLÂR, Mirza Hüseyind. ? - ö. 1877-78Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MİRZA MEHEMMED KATİB KARABAĞd. 1833 - ö. 1888Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FATMA HANIM KEMİNEd. 1840-1842? - ö. 1898Madde AdıGörüntüle
17SÂLÂR, Mirza Hüseyind. ? - ö. 1877-78Madde AdıGörüntüle
18MİRZA MEHEMMED KATİB KARABAĞd. 1833 - ö. 1888Madde AdıGörüntüle