MÎRÎ, Emrullah

(d. ?/? - ö. 967/1560)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Emrullah’tır, Kınacı Kadı lakabıyla tanınmakla beraber şiirlerinde Mîrî mahlasını kullandı. Doğum tarihi belli olmayan Mîrî¸ Ispartalı'dır. Mîrî, Abdülkadir Hamidî Bey’in oğludur. Fatih Sultan Mehmet’e hocalık yapmış olan Abdülkadir Hamidî sakalına kına yakma alışkanlığı olduğu için “Kınalı Hoca” namıyla tanınmış soyundan gelenler Kınalı-zadeler olarak anılmıştır.

Mîrî, Şam ve Halep’te kadılık yaptıktan sonra Piçin kadısı iken vefat etti. Mîrî’nin oğlu Müslim Çelebi, 967/1559-60 tarihine denk gelen Sâdis-i şehr-i şevvâl lafzını vefatına tarih düşürmüştür.

Mîrî’nin Âli, Müslim ve Abdurrahim adında üç çocuğu vardır. Âli, Ahlak-ı ‘Âliyye isimli eseriyle tanınmıştır. Müslim, kadılık ve müderrislik yapmış divan sahibi bir şair, Abdürrahim ise kadılık ve müderrislik yapmış şiirle meşgul olmuş bir zattır.

Mîrî, Isparta’nın önde gelen isimlerinden birisi olup şehrin diğer kadıları arasında fazilet ve bilgisiyle tanınmaktadır. Ayrıca şiir ve nesriyle de söz götürmez bir şekilde şöhret sahibidir. Mîrî, Necatî ile çağdaş olup gazellerinin ekserisi ona nazire şeklindedir. Hasan Çelebi, Mîrî’nin divanı olduğunu söyleyerek divanın musanna ve muhayyel beyitler içerdiğini belirtir. Latîfî, şairin şiirlerinin letafet dairesinden ve zarafetten uzak olmadığını söyler.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay.

İsen, Mustafa (2009). “Kınalızâde Hasan Çelebi”. İslâm Ansiklopedisi. C.25. İstanbul: TDV Yay. 417-218.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: TTK Yay.

Mecmua. Milli Kütüphane. Yaz. A. 1694. 9b.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html  [erişim tarihi: 07.09.2013]. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: MEHMET PEKTAŞ
Yayın Tarihi: 07.09.2013
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler


            Kıldı gam rûhumı kabz ol hat-ı leb şeklinde

Nâzil oldı melekü'l-mevt ‘Arab şeklinde

            Her okun nahl-ı dilârâ gibidür peykânun

Olmış ey Kâ’be-i hüsn anda rabt şeklinde

            Her büt-i çîni sanur bir kurı sûret zâhid

Rûstâye görinür ‘ûd hatab şeklinde

            Çün ‘akâribdür ekârib hazer it cânunun ol

Karı düşmenleridür nesl ü neseb şeklinde

            Mîri yanında gılâf içre günâh-ı şimşîr

Görinür dûd-ı cahîm içre leheb şeklinde

(Mecmua. Milli Kütüphane. Yaz. A. 1694. 9b)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1GÜLİSTANLI, Zafer Çiçekd. 02.05.1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MÜSLİMÎ, Mîrî Kadı-zâde Müslimî Efendid. ? - ö. 1585Doğum YeriGörüntüle
3SELÂMÎ, Molla Sinand. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4GÜLİSTANLI, Zafer Çiçekd. 02.05.1976 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MÜSLİMÎ, Mîrî Kadı-zâde Müslimî Efendid. ? - ö. 1585Doğum YılıGörüntüle
6SELÂMÎ, Molla Sinand. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7GÜLİSTANLI, Zafer Çiçekd. 02.05.1976 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MÜSLİMÎ, Mîrî Kadı-zâde Müslimî Efendid. ? - ö. 1585Ölüm YılıGörüntüle
9SELÂMÎ, Molla Sinand. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10GÜLİSTANLI, Zafer Çiçekd. 02.05.1976 - ö. ?MeslekGörüntüle
11MÜSLİMÎ, Mîrî Kadı-zâde Müslimî Efendid. ? - ö. 1585MeslekGörüntüle
12SELÂMÎ, Molla Sinand. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13GÜLİSTANLI, Zafer Çiçekd. 02.05.1976 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MÜSLİMÎ, Mîrî Kadı-zâde Müslimî Efendid. ? - ö. 1585Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SELÂMÎ, Molla Sinand. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16GÜLİSTANLI, Zafer Çiçekd. 02.05.1976 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MÜSLİMÎ, Mîrî Kadı-zâde Müslimî Efendid. ? - ö. 1585Madde AdıGörüntüle
18SELÂMÎ, Molla Sinand. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle