MÜNÎRE

(d. 1241/1825 - ö. 1321/1903)
divan-tekke şairi
(Divan-Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Münîre Hanım, 1825 yılında doğmuştur. Mora-Anapolili Rüstem Ağa’nın oğlu Sadrazam Mehmed Derviş Paşa’nın kızıdır (Tuman 2001: 984). Kerbelâ Mutasarrıfı Ali Rıza Paşa’nın eşidir (İspirli 2007: 126). Yenikapı Mevlevihanesi Şeyhi Osman Salâhüddîn Dede Efendi’ye intisap ederek Mevlevi olmuştur (İnal 1930: 1015). Arapça ve Farsçaya hâkim olan Münîre Hanım, Müştak Efendi’den edebiyat ve belagat dersleri almıştır. Münîre Hanım, 1903 senesinde vefat etmiş ve Karacaahmet’teki aile kabristanına defnedilmiştir (İspirli 2007: 126).

Daha çok na't ve münacat türünde eserler kaleme alan Münîre Hanım, eserlerinde divan şiir geleneğinden ayrılmamıştır. Şiirlerinde ismini mahlas olarak kullanmıştır. Ekseri olarak tasavvuf ve Mevlevilik üzerine methiyelerden müteşekkil gazellerinde ve Fuzulî’ye yazmış olduğu naziresinde de görüleceği üzere üslubuna hâkim olan rindane söyleyiş ve teknik başarısı dolayısıyla yaşadığı dönemin saygın şairleri arasında sayılabilir. 

Kaynakça

Cunbur, Müjgân, N. Saryal (Duranoğlu) (1996). Türk Kadınının Şiiri. Ankara: Damar Dağıtım, Matbaacılık, Reklam Yay.

İnal, İbnülemin Mahmud Kemal (1930). Son Asır Türk Şairleri. C. VI. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.

İspirli, Serhan Alkan (2007). Kadın Divan Şairleri ve Geleneğin Uzantısı. Erzurum: Salkım Söğüt Yay.

Tuman, Mehmed Nâil (2001). Tuhfe-i Nâilî (Divân Şairlerinin Muhtasar Biyografileri I-II. (hzl. Cemal Kurnaz ve Mustafa Tatcı) Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. REYHAN GÖKBEN SALUK
Yayın Tarihi: 02.01.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Fuzûlî’ye Nazîre


Öyle mecnûnum ki bilmem ser nedir, sevdâ nedir
Gül nedir bülbül nedir gülşen nedir sahrâ nedir
Mey nedir, sâkî nedir, sâgar nedir, mînâ nedir
Dil nedir, dilber nedir, sûret nedir, mânâ nedir

Sâkî-i bezm-i hakîkat sundu bir sâgar bana
Kim o sâgar oldu gûyâ vuslata rehber bana
Nisbet ol zevke ki verdi vuslat-ı dilber bana
Cennet ü hûrî nedir, kevser nedir, tûbâ nedir

Cenneti verdim sana ey zâhid-i zâhir-perest
Bir cefâ-keşin esîr-i gamze-i hun-hârıyım
Bir nigârın hâk-i râh-ı serv-i hoş-reftârıyım
Sâye salmaz başıma yâ Rab bu istiğna nedir

Oldun ol gün kim gözümden ey gözüm ûru uzak
Gönlümü kan eyledi derdi-i firâk u iştiyâk
Harmen-i ten nâr-ı gamdan öyle bulmuş ihtirâk
Kim hıred derk eylemez dünyâ nedir, ukbâ nedir

Âh kim kaldı mukayyed hâtırım ol yirde
Kendim İstanbul’da meskûnum gönül İzmir’de
Etme taksîr ey Münîre nâle-i şeb-gîrde
Tâ ki feyz-i vasla ir gör himmet-i Mevlâ nedir

Cunbur, Müjgân, N. Saryal (Duranoğlu) (1996). Türk Kadınının Şiiri. Ankara: Damar Dağıtım, Matbaacılık, Reklam Yay. 40.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÜŞDÎ, Çorumlu Mehmed Rüşdîd. 1825 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
2SÂFÎ, Hacı Abdullah, Kerküklüd. 1825 - ö. 1898Doğum YılıGörüntüle
3AYDINd. 1825 - ö. 1915Doğum YılıGörüntüle
4Menemenlizade Tahird. 1863 - ö. 12 Mart 1903Ölüm YılıGörüntüle
5HİLMÎ, Ahmed Muhtar Hilmî Efendid. 1838 - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
6ÂSAF, Mahmûd Celâleddîn Paşad. 1853 - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
7Ramazan Gökalp Arkınd. 21 Ağustos 1914 - ö. 26 Ocak 2011MeslekGörüntüle
8Osman Konukd. 10 Nisan 1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
9Mehmet Zaman Saçlıoğlud. 23 Şubat 1955 - ö. ?MeslekGörüntüle
10AŞKÎ, Giritlid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HAMDÎ, Muhammed Hamdî Babad. 1845 - ö. 1908Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12VEHBÎ, İbrahimd. ? - ö. 1904Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RIFKÎ, Bahâüddin-zâde Efendid. ? - ö. 1665Madde AdıGörüntüle
14SÜLEYMAN BEY, Sûfî Mehmed Paşa-zâded. ? - ö. 1688Madde AdıGörüntüle
15HALÎL, Halîl Efendid. ? - ö. 1717/1718Madde AdıGörüntüle