MÜSELLEM, Ebulvefâ Şeyh Ahmed Müsellem Efendi

(d. ?/? - ö. 1754-55/1168)
divan ve tekke şairi
(Divan-Tekke / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl ismi Ahmed'dir. Ebu'l-Vefa Şeyh Ahmed Müsellem Efendi unvanıyla tanındı. Belgrat'ta doğdu. Belgrat'tan Edirne'ye geldi. Doğum tarihi bilinmemektedir. Edirne'de Gülşenî şeyhi Şeyh Hasan Sezâyî Efendi'ye intisap etti ve ona damat oldu. Daha sonra ondan hilafet alarak Edirne'de Gülşenî tarikatının Veli Dede Tekkesine şeyh oldu. Aynı yerde vefat etti ve görev yaptığı tekkenin haziresine defnedildi. Müstakimzâde, vefatına ta'miyeli olarak "Didüm târîh olınca ser-fürû bir de bu mısra'la / Bekânun gülşeni Ahmed Efendi'ye müsellemdür" beytini tarih düşürmüştür (İnal 1928: 647). Nâil Tuman ise "bekâ"nın "bâ"sının çıkarılması gerektiğini söyleyerek ölüm tarihini 1168/1754-55 olarak gösterir (Kurnaz veTatcı 2001: II/953). Bursalı Mehmed Tâhir, vefat tarihini 1166/1752-53 olarak (Mehmet Tahir 1333-42: II/352-54); Tuhfe-i Hattâtîn'de, "rûz-ı âşûra"da öldüğü söylenir ki bu 10 Muharrem 1166/17 Kasım 1752'ye  tekabül eder. 

Müsellem, kayınpederi Sezâyî Efendi'nin Etvâr-ı Seb'a isimli manzum eserini manzumesini, Şumû'-ı Lâmi' fî-Beyâni Etvâr-ı Sâbi' ismiyle şerh etti. Mürşidlerinin divanlarını, münşeat ve latifelerini topladı. Dîvân'ının yazma bir nüshası Süleymaniye Ktp., Hafid Ef. 361 numaradadır. Bu nüshasında 170 gazel, 19 kıta ve 14 beyit bulunmaktadır. Müsellem Efendi'nin oğlu Mehmed Vefâ Efendi de şairdir. Edirne'de yetişmiştir. Müsellem'in şiirleri oğlunun şiirleriyle birlikte Nüzhetü'l-İhvân adıyla Şuayb Şerefüddin Gülşenî tarafından bastırılmıştır (İstanbul 1326, 64 s.).

Aynı zamanda iyi bir hattat olan Müsellem, Canbazzâde'den şikeste talik öğrendi ve musiki meşk etmiştir (İnal 1928: 647).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (1333). Os­manlı Müellifleri. C. II. İstanbul: Matbaa-ı Amire. 352-54.

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarayî, Vefeyât-ı Ayvansarayî. Buhara Yay.

İnal, İbnülemin Mahmud Kemâl (hzl.) (1928). Tuhfe-i Hattâtîn, Müstakîmzâde, Süleyman Sadeddin. İstanbul. 647

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman. C.II Ankara: Bizim Büro Yay. 953.

Müstakimzade Süleyman Sadedin. Meşâyıh-Nâme-i İslam. Esad Efendi (Süleymaniye Ktb.) Nu. 1684/2; Hidiv Kütüphanesi Türkçe Yazmaları. 648

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü. Ankara. 395

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 10.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Her makâmun perde-i râzı enîn üstündedür

Sâye-i lutf-ı Hudâ kalb-i hazîn üstündedür

*

Hasret-i hısn-ı Beligrad ile her şâm u seher

Tuna vü Sava gibi durmaz dü çeşmüm aglar

Müstakimzade Süleyman Sadedin. Meşâyıh-nâme-i İslam. Esad Efendi (Süleymaniye Ktb.) Nu. 1684/2; Hidiv Kütüphanesi Türkçe Yazmaları. 9098/6648.

Tabum ki ide hâmeye talîm-i sevâdı

Zamg-ı şecer-i tûr (u) eczâ-yı müdâvî 

İnal, İbnülemin Mahmud Kemâl (hzl.) (1928). Tuhfe-i Hattâtîn, Müstakîmzâde, Süleyman Sadeddin. İstanbul.647.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SAÎDÂ / SA'ÎD DEDEd. ? - ö. 1727-28Doğum YeriGörüntüle
2SÂDIK, Sâdık Mehmed Efendid. ? - ö. 1594-95Doğum YeriGörüntüle
3ÂGÂHÎ, Yaşard. ? - ö. 1869?Doğum YeriGörüntüle
4SAÎDÂ / SA'ÎD DEDEd. ? - ö. 1727-28Doğum YılıGörüntüle
5SÂDIK, Sâdık Mehmed Efendid. ? - ö. 1594-95Doğum YılıGörüntüle
6ÂGÂHÎ, Yaşard. ? - ö. 1869?Doğum YılıGörüntüle
7SAÎDÂ / SA'ÎD DEDEd. ? - ö. 1727-28Ölüm YılıGörüntüle
8SÂDIK, Sâdık Mehmed Efendid. ? - ö. 1594-95Ölüm YılıGörüntüle
9ÂGÂHÎ, Yaşard. ? - ö. 1869?Ölüm YılıGörüntüle
10SAÎDÂ / SA'ÎD DEDEd. ? - ö. 1727-28MeslekGörüntüle
11SÂDIK, Sâdık Mehmed Efendid. ? - ö. 1594-95MeslekGörüntüle
12ÂGÂHÎ, Yaşard. ? - ö. 1869?MeslekGörüntüle
13SAÎDÂ / SA'ÎD DEDEd. ? - ö. 1727-28Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÂDIK, Sâdık Mehmed Efendid. ? - ö. 1594-95Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂGÂHÎ, Yaşard. ? - ö. 1869?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SAÎDÂ / SA'ÎD DEDEd. ? - ö. 1727-28Madde AdıGörüntüle
17SÂDIK, Sâdık Mehmed Efendid. ? - ö. 1594-95Madde AdıGörüntüle
18ÂGÂHÎ, Yaşard. ? - ö. 1869?Madde AdıGörüntüle