NÂCÎ, Mustafa Nâcî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mustafa olan şairin doğum tarihi bilinmemektedir. Tuhfe-i Hattatîn (Müstakimzade 1928: 552)’de Gümüşhacılı olduğu bildirilse de diğer kaynaklara (İnce 2005: 639, Çapan 2005: 677) göre İstanbulludur. Medrese öğrenimi görerek mülâzım oldu. Şeyh Mehmed Efendi’den sülüs ve nesih hatlarını, Siyâhî Ahmed Efendi’den de talik hattını meşk etti. Kadılık yaptı. Vefat tarihine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

Eserleri hakkında bir bilgi yoktur. Kaynaklarda (İnce 2005: 639, Çapan 2005: 677) hoş sohbeti, şiirleri ve güzel yazısı ile tanındığı, birçok eser kaleme aldığı belirtilse de eserlerinin adları zikredilmemiştir. Sadece şiirlerinden örnekler verilmiştir.

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 677-78.

Değirmencioğlu, Saliha (2006). “Nâcî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 485.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 639-40.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 311.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1007.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yayınları. 282-83.

Müstakim-zâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 552.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “Nâci Mustafa Efendi”. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 496.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 11.05.2015
Güncelleme Tarihi: 13.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Dü harf ise yine ma’nî-i hây u hû birdir

Bakılsa manzar-ı enverde çeşm-i hû birdir

Yem-âşinâ-yı hakîkat-şinâsa zâhirdir

Görünse bî-’aded emvâc n'ola cû birdir

Tarîk-i Ka’be-i maksûd egerçi bî-haddir

Revendegân-ı muhabbetde cüst ü cû birdir

Çü nokta sıgar ola gör kad ü hadd-i zikrle

Zebân-ı ehl-i hakîkatde güft ü gû birdir

Hezâr-pâre de etsen bulunca dil-dârı

Be-hakk-ı hâlet-i Mansûr-ı ârzû birdir

Edip mukâbele mir’ât-ı nüsha-i dille

Me’âl-i hatt-ı ruh-ı yâr mû-be-mû birdir

Zuhûr-ı aşk ola zâhir o dille âyinevâr

Nazarda âşık u ma’şûk rû-be-rû birdir

Yine o bezm-i fenâda dil etdi kendüyi gayb

Ki anda Nâcî mey ü neşve vü sebû birdir

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 677).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TÂLİ'Î, İshâk Tâli'î Efendid. ? - ö. 1660-61Doğum YeriGörüntüle
2Ece Gamze Atıcıd. 6 Mayıs 1978 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SIDKÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4TÂLİ'Î, İshâk Tâli'î Efendid. ? - ö. 1660-61Doğum YılıGörüntüle
5Ece Gamze Atıcıd. 6 Mayıs 1978 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SIDKÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7TÂLİ'Î, İshâk Tâli'î Efendid. ? - ö. 1660-61Ölüm YılıGörüntüle
8Ece Gamze Atıcıd. 6 Mayıs 1978 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9SIDKÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10TÂLİ'Î, İshâk Tâli'î Efendid. ? - ö. 1660-61MeslekGörüntüle
11Ece Gamze Atıcıd. 6 Mayıs 1978 - ö. ?MeslekGörüntüle
12SIDKÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13TÂLİ'Î, İshâk Tâli'î Efendid. ? - ö. 1660-61Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ece Gamze Atıcıd. 6 Mayıs 1978 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SIDKÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TÂLİ'Î, İshâk Tâli'î Efendid. ? - ö. 1660-61Madde AdıGörüntüle
17Ece Gamze Atıcıd. 6 Mayıs 1978 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18SIDKÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle