ZEMÎNÎ

(d. ?/? - ö. 1552/960)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mahmûd’dur. İstanbulludur. Şam kadısı İshak Çelebi’nin talebesi ve yakınıdır. İshak Çelebi’nin ölümünden sonra ilim yolunu terk ederek sipahiliği seçti. Hasan Çelebi ve teferruatıyla olmak üzere Âşık Çelebi’de bir aşk macerasına kapıldığı bu yolda zamanla avare bir seyyah gibi diyar diyar gezdiği zikredilmektedir. 960/1552’de öldü. Sehî’nin tezkiresini yazdığı zamanda çok genç olduğu anlaşılan şair için bu tezkire yazarı “nev-heves” bir şair değerlendirmesini yaparken diğer tezkirelerde bir yorum bulunmamaktadır. Tezkirelerde Keşfî ile karşılıklı şiirleşmelerine örnekler verilmiştir. Zemînî’nin Pervâne Bey Mecmuası’nda beş, Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde bir adet şiiri mevcuttur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013]

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: TTK Yay.

Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat No. 406, vr. 114b, 256a, 548b…

Sehî (1325). Tezkire-i Sehî. İstanbul: Matbaa-i Âmidî.

Şemseddîn Sâmî (1314). Kâmûsu’l-A’lâm. İstanbul: Mihrân Matbaası.

“Zemînî” (1998). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. 651.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 07.09.2013

Eserlerinden Örnekler

  GAZEL 

 Tâc-ı ahmer geydügiçün ola şâhîler gibi

 Koydı cüst Amr’ı sabâ şeh-bâz-ı şâhîler gibi

 Cennete döndi cihân bâgı müzeyyen râstî

 Câm-ı zer nergis elinde_erkân-ı şâhîler gibi

 Her şükûfenüñ elinde zer-külâh-ı şâhvâr

 Her dıraht ton geydi ammâ pâdşâhîler gibi

 Serv ser-leşker olup ceyş ü alem çekmiş gelür

 Gonçe hançer sokunur gerçek sipâhîler gibi

 Bir yeşil seccâde salmışdur benefşe ber-zemîn

 Yâsemen ak ton geyer şeyh-i ilâhîler gibi

 Öykünelden gül yüzine hacletinden ay u gün

 Yüz sürer ayaklara derbân-ı şâhîler gibi

 Tâze tâze dâg ile yir yir Zemînî derdmend

 Sînesin zeyn eylemiş deryâda mâhîler gibi

(Köksal 2012, s.2719)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VÂHÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Baykara, Barbarosd. 1933 - ö. 1976Doğum YeriGörüntüle
3Daver, Abidin Daverd. 1886 - ö. 8 Şubat 1954Doğum YeriGörüntüle
4VÂHÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Baykara, Barbarosd. 1933 - ö. 1976Doğum YılıGörüntüle
6Daver, Abidin Daverd. 1886 - ö. 8 Şubat 1954Doğum YılıGörüntüle
7VÂHÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Baykara, Barbarosd. 1933 - ö. 1976Ölüm YılıGörüntüle
9Daver, Abidin Daverd. 1886 - ö. 8 Şubat 1954Ölüm YılıGörüntüle
10VÂHÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Baykara, Barbarosd. 1933 - ö. 1976MeslekGörüntüle
12Daver, Abidin Daverd. 1886 - ö. 8 Şubat 1954MeslekGörüntüle
13VÂHÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Baykara, Barbarosd. 1933 - ö. 1976Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Daver, Abidin Daverd. 1886 - ö. 8 Şubat 1954Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VÂHÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Baykara, Barbarosd. 1933 - ö. 1976Madde AdıGörüntüle
18Daver, Abidin Daverd. 1886 - ö. 8 Şubat 1954Madde AdıGörüntüle