ZEMÎNÎ

(d. ?/? - ö. 1552/960)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mahmûd’dur. İstanbulludur. Şam kadısı İshak Çelebi’nin talebesi ve yakınıdır. İshak Çelebi’nin ölümünden sonra ilim yolunu terk ederek sipahiliği seçti. Hasan Çelebi ve teferruatıyla olmak üzere Âşık Çelebi’de bir aşk macerasına kapıldığı bu yolda zamanla avare bir seyyah gibi diyar diyar gezdiği zikredilmektedir. 960/1552’de öldü. Sehî’nin tezkiresini yazdığı zamanda çok genç olduğu anlaşılan şair için bu tezkire yazarı “nev-heves” bir şair değerlendirmesini yaparken diğer tezkirelerde bir yorum bulunmamaktadır. Tezkirelerde Keşfî ile karşılıklı şiirleşmelerine örnekler verilmiştir. Zemînî’nin Pervâne Bey Mecmuası’nda beş, Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde bir adet şiiri mevcuttur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013]

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: TTK Yay.

Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat No. 406, vr. 114b, 256a, 548b…

Sehî (1325). Tezkire-i Sehî. İstanbul: Matbaa-i Âmidî.

Şemseddîn Sâmî (1314). Kâmûsu’l-A’lâm. İstanbul: Mihrân Matbaası.

“Zemînî” (1998). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. 651.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 07.09.2013

Eserlerinden Örnekler

  GAZEL 

 Tâc-ı ahmer geydügiçün ola şâhîler gibi

 Koydı cüst Amr’ı sabâ şeh-bâz-ı şâhîler gibi

 Cennete döndi cihân bâgı müzeyyen râstî

 Câm-ı zer nergis elinde_erkân-ı şâhîler gibi

 Her şükûfenüñ elinde zer-külâh-ı şâhvâr

 Her dıraht ton geydi ammâ pâdşâhîler gibi

 Serv ser-leşker olup ceyş ü alem çekmiş gelür

 Gonçe hançer sokunur gerçek sipâhîler gibi

 Bir yeşil seccâde salmışdur benefşe ber-zemîn

 Yâsemen ak ton geyer şeyh-i ilâhîler gibi

 Öykünelden gül yüzine hacletinden ay u gün

 Yüz sürer ayaklara derbân-ı şâhîler gibi

 Tâze tâze dâg ile yir yir Zemînî derdmend

 Sînesin zeyn eylemiş deryâda mâhîler gibi

(Köksal 2012, s.2719)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ahmet Naimd. 1904 - ö. 24 Nisan 1967Doğum YeriGörüntüle
2CEMÂLÎ, DEFTERDAR-ZÂDE AHMED CEMÂLÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1583Doğum YeriGörüntüle
3ŞERÎF, Mehmed Şerîf Efendid. 1717 - ö. 1790Doğum YeriGörüntüle
4Ahmet Naimd. 1904 - ö. 24 Nisan 1967Doğum YılıGörüntüle
5CEMÂLÎ, DEFTERDAR-ZÂDE AHMED CEMÂLÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1583Doğum YılıGörüntüle
6ŞERÎF, Mehmed Şerîf Efendid. 1717 - ö. 1790Doğum YılıGörüntüle
7Ahmet Naimd. 1904 - ö. 24 Nisan 1967Ölüm YılıGörüntüle
8CEMÂLÎ, DEFTERDAR-ZÂDE AHMED CEMÂLÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1583Ölüm YılıGörüntüle
9ŞERÎF, Mehmed Şerîf Efendid. 1717 - ö. 1790Ölüm YılıGörüntüle
10Ahmet Naimd. 1904 - ö. 24 Nisan 1967MeslekGörüntüle
11CEMÂLÎ, DEFTERDAR-ZÂDE AHMED CEMÂLÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1583MeslekGörüntüle
12ŞERÎF, Mehmed Şerîf Efendid. 1717 - ö. 1790MeslekGörüntüle
13Ahmet Naimd. 1904 - ö. 24 Nisan 1967Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14CEMÂLÎ, DEFTERDAR-ZÂDE AHMED CEMÂLÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1583Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞERÎF, Mehmed Şerîf Efendid. 1717 - ö. 1790Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ahmet Naimd. 1904 - ö. 24 Nisan 1967Madde AdıGörüntüle
17CEMÂLÎ, DEFTERDAR-ZÂDE AHMED CEMÂLÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1583Madde AdıGörüntüle
18ŞERÎF, Mehmed Şerîf Efendid. 1717 - ö. 1790Madde AdıGörüntüle