SÂKIB, Seyyid Mehmed Sâkıb Efendi

(d. 1736/1149 - ö. 1852-54/1267-69)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1149/1736 yılında Ahıska yakınlarındaki Tayfur'da doğdu. Ahıska yakınında Vifor adlı yerde imamlık yapan bir zatın oğludur. Sâkıb Efendi, müderris ve saray doktorlarından idi. Hacegân rütbesini aldı. Gençliğinde babası ile beraber İstanbul'a Irgadbazarı'nda bulunan Kara Mustafa Paşa medresesinde ikamet etti. Gayreti ve çalışkanlığı ile müderrisliğe ulaştı. Tıp alanında olan bilgisinden dolayı Süleymaniye Camisi karşısında bulunan Tiryaki Çarşısı'ndaki tıbhane hocalığında bulunarak bir müddet tıp ilmi eğitimi ile vaktini geçirdi. Emekli iken 1267-69/1852-54 senesi sonlarında vefat etti. Fatîn Efendi'nin doktorlardan duyduğu kadarıyla vefat ettiğinde 120 yaşında imiş.

Şiirleriyle çok tanınmamış ve şiirle fazla meşgul olmamıştır.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul.

M. Şemseddîn Sâmi (1996). Kâmûsü'l-A'lâm. C. III. İstanbul: Kaşgar Neşriyat.

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1890-97). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Kılıç, Filiz (1988). Tezkire-i Şuara-yı Şefkat-i Bağdadî. ekitap.kulturturizm.gov.tr. [erişim tarihi: 23.05.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.05.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Zülf-ı ejder-hamların i'dâmda gülfem gösterir

Dil-rübâlar birbirine bunda perçem gösterir

Mey-fürûş-ı kudsiyânın hîçe almazlar sözin

Şîre-i engûrlar câyında her-dem gösterir

Eşheb-i aşkın süvârı dâm-ı gîsûdan sakın

Reh-zen-i çarhı giyâh-ı huşkı şeb-nem gösterir

Deşt-i istignâya darb ile hıyâm-ı himmetün

Yevm-i la-yenfa günehkârân ebkem gösterir

Sâkıbâ nûr-ı İlâhîye yüzin tut her seher

Beste-i zencîr-i hûbân olma pür-gam gösterir

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: 40.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1PİR MEHDİd. 1820 - ö. 1895Doğum YeriGörüntüle
2GARİBd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SELÂMÎ, Kara Müftî-zâde Abdusselâm Selâmî Efendid. ? - ö. 1853-54'ten sonraDoğum YeriGörüntüle
4ENVERÎ, Sa\\\\\\\'dullah Enverî Efendid. 1736-37 (?) - ö. 7 Kasım 1794Doğum YılıGörüntüle
5ENVERÎ, Sa\\\\\\\'dullah Enverî Efendid. 1736-37 (?) - ö. 7 Kasım 1794Ölüm YılıGörüntüle
6ENVERÎ, Sa\\\\\\\'dullah Enverî Efendid. 1736-37 (?) - ö. 7 Kasım 1794MeslekGörüntüle
7ENVERÎ, Sa\\\\\\\'dullah Enverî Efendid. 1736-37 (?) - ö. 7 Kasım 1794Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8ENVERÎ, Sa\\\\\\\'dullah Enverî Efendid. 1736-37 (?) - ö. 7 Kasım 1794Madde AdıGörüntüle