SÂNİ’Î, Yoluk Mehmed Çelebi-Zâde Mahmud Sâni’î Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/971/1571-72)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Sâni’î, Âşık Çelebi ve Ahdî’ye göre İstanbul, diğer kaynaklara göre Isparta’ya bağlı Ağros’ta doğdu. Asıl adı Mahmud’dur. Yoluk Mehmed Çelebi adında bir vaizin kardeşidir. Öğrenim görerek Anadolu Kazaskeri Sinan Efendi’den mülazım oldu. İstanbul’da Nişancı Medresesi’den yirmi akçe ile mazul iken 971/1571-72 yılında öldü.

Sâni’î’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Tezkireciler, Sâni’î’nin şairliğinden övgüyle bahseder. Sahip olduğu bilgilerle akranlarından ayrılan Sâni’î; âşıkane, muhayyel, sanat değeri taşıyan mest edici şiirler yazdı.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin A. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ-İnceleme-Metin. C. 3. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Ens., Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 4. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 13.02.2014

Eserlerinden Örnekler

xxx

Salaldan bezm-i uşşâk içre pertev ‘ârızun nûrı

Hicâbından eriyüp geçdi cânâ şem’-i kâfûrî

xxx

Seher dârü’ş-şifâ-yı kûyuna ‘uşşâk-ı dil-haste

Giderler ey tabîb-i cân u dil âheste âheste

xxx

Felek hurşîd-i ‘âlem-tâbdan bir şem’ uyandırmış

Çerâg-ı subha bir garrâ kızıl altunı yandurmış

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ-İnceleme-Metin. C. 3. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Ens. Yay. 1278.)

xxx

Emicek la’l-i safâ-bahşunı dil hurrem olur

Bir kadeh meyle kişi pâdşâh-ı ‘âlem olur

xxx

Bî-sütûn içre dilâ yâd idicek Ferhâdı

Nâleler eyler o dem mâtem idüp her vâdi

xxx

Gam-ı hicrünle cânum çıksa cism-i nâ-tüvânumdan

Temennâ-yı visâlün gitmiye rûh-ı revânumdan

(Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin A. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014]. 455.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Kamuran Güründ. 1924 - ö. 20 Temmuz 2004Doğum YeriGörüntüle
2RÛHÎ (Müftî-zâde)d. 1505/06 - ö. 1521/22Doğum YeriGörüntüle
3ENVER, Şeyh Mustafa Enver Efendid. 1824 - ö. 1872Doğum YeriGörüntüle
4Kamuran Güründ. 1924 - ö. 20 Temmuz 2004Doğum YılıGörüntüle
5RÛHÎ (Müftî-zâde)d. 1505/06 - ö. 1521/22Doğum YılıGörüntüle
6ENVER, Şeyh Mustafa Enver Efendid. 1824 - ö. 1872Doğum YılıGörüntüle
7Kamuran Güründ. 1924 - ö. 20 Temmuz 2004MeslekGörüntüle
8RÛHÎ (Müftî-zâde)d. 1505/06 - ö. 1521/22MeslekGörüntüle
9ENVER, Şeyh Mustafa Enver Efendid. 1824 - ö. 1872MeslekGörüntüle
10Kamuran Güründ. 1924 - ö. 20 Temmuz 2004Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RÛHÎ (Müftî-zâde)d. 1505/06 - ö. 1521/22Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ENVER, Şeyh Mustafa Enver Efendid. 1824 - ö. 1872Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Kamuran Güründ. 1924 - ö. 20 Temmuz 2004Madde AdıGörüntüle
14RÛHÎ (Müftî-zâde)d. 1505/06 - ö. 1521/22Madde AdıGörüntüle
15ENVER, Şeyh Mustafa Enver Efendid. 1824 - ö. 1872Madde AdıGörüntüle