SÂNİ’Î, Yoluk Mehmed Çelebi-zâde Mahmud Sâni’î Çelebi

(d. ?/? - ö. 971/1571-72/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sâni’î, Âşık Çelebi ve Ahdî’ye göre İstanbul, diğer kaynaklara göre Isparta’ya bağlı Ağros’ta doğdu. Asıl adı Mahmud’dur. Yoluk Mehmed Çelebi adında bir vaizin kardeşidir. Öğrenim görerek Anadolu Kazaskeri Sinan Efendi’den mülazım oldu. İstanbul’da Nişancı Medresesi’den yirmi akçe ile mazul iken 971/1571-72 yılında öldü.

Sâni’î’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Tezkireciler, Sâni’î’nin şairliğinden övgüyle bahseder. Sahip olduğu bilgilerle akranlarından ayrılan Sâni’î; âşıkane, muhayyel, sanat değeri taşıyan mest edici şiirler yazdı.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin A. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ-İnceleme-Metin. C. 3. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Ens., Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 4. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 13.02.2014
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Salaldan bezm-i uşşâk içre pertev ‘ârızun nûrı

Hicâbından eriyüp geçdi cânâ şem’-i kâfûrî

xxx

Seher dârü’ş-şifâ-yı kûyuna ‘uşşâk-ı dil-haste

Giderler ey tabîb-i cân u dil âheste âheste

xxx

Felek hurşîd-i ‘âlem-tâbdan bir şem’ uyandırmış

Çerâg-ı subha bir garrâ kızıl altunı yandurmış

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ-İnceleme-Metin. C. 3. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Ens. Yay. 1278.)

xxx

Emicek la’l-i safâ-bahşunı dil hurrem olur

Bir kadeh meyle kişi pâdşâh-ı ‘âlem olur

xxx

Bî-sütûn içre dilâ yâd idicek Ferhâdı

Nâleler eyler o dem mâtem idüp her vâdi

xxx

Gam-ı hicrünle cânum çıksa cism-i nâ-tüvânumdan

Temennâ-yı visâlün gitmiye rûh-ı revânumdan

(Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin A. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014]. 455.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DERVİŞ ESAD (ESAD BABA)d. 1755? - ö. 1825Doğum YeriGörüntüle
2AHMED ÇELEBİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3EMÂNÎd. ? - ö. 1590/91Doğum YeriGörüntüle
4DERVİŞ ESAD (ESAD BABA)d. 1755? - ö. 1825Doğum YılıGörüntüle
5AHMED ÇELEBİd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6EMÂNÎd. ? - ö. 1590/91Doğum YılıGörüntüle
7DERVİŞ ESAD (ESAD BABA)d. 1755? - ö. 1825MeslekGörüntüle
8AHMED ÇELEBİd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
9EMÂNÎd. ? - ö. 1590/91MeslekGörüntüle
10DERVİŞ ESAD (ESAD BABA)d. 1755? - ö. 1825Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11AHMED ÇELEBİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12EMÂNÎd. ? - ö. 1590/91Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13DERVİŞ ESAD (ESAD BABA)d. 1755? - ö. 1825Madde AdıGörüntüle
14AHMED ÇELEBİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15EMÂNÎd. ? - ö. 1590/91Madde AdıGörüntüle