SIDKÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Yeniçeri yayabaşısı ve çavuşu olmuştur. Kaynaklarda şairin doğum, ölüm tarihleri ve ailesi ile ilgili bilgi yoktur. III. Mehmed devri (1595-1603) şairlerindendir (Mehmed Süreyya 1996: 1505; Tuman 2001: 555).
Yeniçeri çavuşluğu görevinde bulunduğu sırada büyü, tılsım, cin daveti ve cinlerden haber verme gibi işlerle uğraştı. Sonra çavuşluktan ayrılıp emekli oldu. Bu süreçte kendisine hizmetleri karşılığında bir miktar tımar verildi (Sungurhan Eyduran 2009: 2).
Şiir ve düzyazıyı Nişânî Bey’den öğrendi (Solmaz 2005: 388). Ahdî’ye göre kişiliği ve şairliği övgüye layıktı (Solmaz 2005: 387).

Kaynakça

Atik Gürbüz, İncinur (2011). Mecmû’a-i Letâ’if. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTBYay.

Mehmed Süreyyâ (1996). Sicill-i Osmânî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1505.

Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu‘arâ’sı (İnceleme–Metin). Ankara: AKM Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 12.01.2014].

Mehmet Nail Tuman (2001). Tuhfe-i Na’ilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 26.02.2014
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
 Cemâlün şem’ine şol kim özin bî-bâk yandurdı
Hemân pervânedür kim perr ü bâlin pâk yandurdı

Kimesne döymedi bu âteş-i ışka cihân içre
Dil-i dîvâneyi gör kim özin bî-bâk yandurdı

Felekde görinen mâh-ı şeb-ârâ sanmanuz her şeb
Çerâğ-ı ışkdur kim âh-ı âteşnâk yandurdı

Humâr-ı bâde-i gamla ölürdüm irmese sâkî
Yitişdi câm-ı gül-fâm-ı lebin tiryâk yandurdı

Gezer ağyâr ile ol serv-i reftârı revân gördüm
Beni reşk ile Sıdkî ol şeh-i çâlâk yandurdı

(Atik Gürbüz, İncinur (2011). Mecmû’a-i Letâ’if. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 968.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RİF'ATÎ, Abdulhay (Abdülhak) Mustafa Rif'atî Çelebid. ? - ö. 1669-70Doğum YeriGörüntüle
2Esat Mahmut Karakurtd. 1902 - ö. 15 Temmuz 1977Doğum YeriGörüntüle
3Jale Sancakd. 3 Aralık 1958 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RİF'ATÎ, Abdulhay (Abdülhak) Mustafa Rif'atî Çelebid. ? - ö. 1669-70Doğum YılıGörüntüle
5Esat Mahmut Karakurtd. 1902 - ö. 15 Temmuz 1977Doğum YılıGörüntüle
6Jale Sancakd. 3 Aralık 1958 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7RİF'ATÎ, Abdulhay (Abdülhak) Mustafa Rif'atî Çelebid. ? - ö. 1669-70Ölüm YılıGörüntüle
8Esat Mahmut Karakurtd. 1902 - ö. 15 Temmuz 1977Ölüm YılıGörüntüle
9Jale Sancakd. 3 Aralık 1958 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10RİF'ATÎ, Abdulhay (Abdülhak) Mustafa Rif'atî Çelebid. ? - ö. 1669-70MeslekGörüntüle
11Esat Mahmut Karakurtd. 1902 - ö. 15 Temmuz 1977MeslekGörüntüle
12Jale Sancakd. 3 Aralık 1958 - ö. ?MeslekGörüntüle
13RİF'ATÎ, Abdulhay (Abdülhak) Mustafa Rif'atî Çelebid. ? - ö. 1669-70Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Esat Mahmut Karakurtd. 1902 - ö. 15 Temmuz 1977Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Jale Sancakd. 3 Aralık 1958 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RİF'ATÎ, Abdulhay (Abdülhak) Mustafa Rif'atî Çelebid. ? - ö. 1669-70Madde AdıGörüntüle
17Esat Mahmut Karakurtd. 1902 - ö. 15 Temmuz 1977Madde AdıGörüntüle
18Jale Sancakd. 3 Aralık 1958 - ö. ?Madde AdıGörüntüle