TÂ’İB, Celeb Paşazâde İbrahim Tâ’ib Efendi

(d. ?/? - ö. 8 Eylül 1697/21 Safer 1109)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Köstendilli Koca Halil Paşa’nın oğludur ve Celeb Paşazâde, Paşazâde Celeb İbrahîm Efendi, Halîl Paşazâde İbrahîm olarak bilinir. İstanbul’da doğmuştur, asıl adı İbrahim’dir ve şiirlerinde Tâ’ib mahlasını kullanmıştır. Saray-ı Hümâyun’da yetişmiş, Şeyhülislâm Alî Efendi’den dersler alıp mülâzım olmuştur. Rebiülevvel (Sâlim’de Rebiülâhir)1096/Şubat 1685’te Emîn Ganem, Safer 1099/Aralık 1687’de Ahî Çelebi, Muharrem 1100/Ekim 1688’de Husrev Kethuda, Şevval 1100/Temmuz 1689’da Kazasker Mustafa Efendi, Ramazan 1103/Mayıs 1692’de Efdalzade, Cemâziyelevvel 1106/Aralık 1694’te Sahn, Zilkade 1106/Haziran 1695’te Edirnekapı’daki MihrüMah medreselerine müderris olarak tayin edilmiştir. 21 Safer 1109/8 Eylül 1697’de İstanbul’da ölmüştür. Mezarı Edirnekapı dışındadır (İnce 2005: 256-257; Özcan 1989: 140; Akbayar 1996: 1621).

Hakkında bilgi bulunan kaynaklarda eserlerinden bahsedilmemektedir. Şeyhî Mehmed Efendi (Özcan 1989: 140)’ye göre bilgili, hoş-sohbet ve güzel ahlâklı bir şairdir. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1621.

Cunbur, Müjgân (2007). “Tâib”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 157.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

 

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 122.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakaik-ı Nu’mâniye ve Zeyilleri-Vekâyiü’l-Fudalâ II-III. İstanbul: Çağrı Yay. 140.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). C. 8. “Tâib İbrahim Efendi (Celeppaşazâde)”. İstanbul: Dergâh Yay. 202.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 15.02.2014

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Dil miyâncılık eder mûy-ı miyân-ı yâre

Cân verir böylece bir fâ’ideli bâzâre

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakaik-ı Nu’mâniye ve Zeyilleri-Vekâyiü’l-Fudalâ II-III. İstanbul: Çağrı Yay. 140.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÖMER BEY, Hayâlîzâde Ömer Beyd. ? - ö. 1595Doğum YeriGörüntüle
2BEZMÎ, İmam Halil Bezmî Efendid. ? - ö. 1723-24Doğum YeriGörüntüle
3KÜNHÎ, Abdürrahîmd. 1769 - ö. 1831Doğum YeriGörüntüle
4ÖMER BEY, Hayâlîzâde Ömer Beyd. ? - ö. 1595Doğum YılıGörüntüle
5BEZMÎ, İmam Halil Bezmî Efendid. ? - ö. 1723-24Doğum YılıGörüntüle
6KÜNHÎ, Abdürrahîmd. 1769 - ö. 1831Doğum YılıGörüntüle
7ÖMER BEY, Hayâlîzâde Ömer Beyd. ? - ö. 1595Ölüm YılıGörüntüle
8BEZMÎ, İmam Halil Bezmî Efendid. ? - ö. 1723-24Ölüm YılıGörüntüle
9KÜNHÎ, Abdürrahîmd. 1769 - ö. 1831Ölüm YılıGörüntüle
10ÖMER BEY, Hayâlîzâde Ömer Beyd. ? - ö. 1595MeslekGörüntüle
11BEZMÎ, İmam Halil Bezmî Efendid. ? - ö. 1723-24MeslekGörüntüle
12KÜNHÎ, Abdürrahîmd. 1769 - ö. 1831MeslekGörüntüle
13ÖMER BEY, Hayâlîzâde Ömer Beyd. ? - ö. 1595Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BEZMÎ, İmam Halil Bezmî Efendid. ? - ö. 1723-24Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KÜNHÎ, Abdürrahîmd. 1769 - ö. 1831Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÖMER BEY, Hayâlîzâde Ömer Beyd. ? - ö. 1595Madde AdıGörüntüle
17BEZMÎ, İmam Halil Bezmî Efendid. ? - ö. 1723-24Madde AdıGörüntüle
18KÜNHÎ, Abdürrahîmd. 1769 - ö. 1831Madde AdıGörüntüle