ALİ, Canbaz-zâde Ali Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Edirne’de doğdu. Asıl adı Ali’dir. Edirne valilerinden Canbaz-zâde Osman Efendi’nin oğlu olduğundan Canbaz-zâde Ali Efendi olarak tanındı. Edirne kadısı Durmuş-zâde Ahmed Efendi (ö. 1129/1717)’den talik hattını meşk etti. Öğrenimini tamamladıktan sonra Edirne’de müderrislik görevinde bulundu. Edirne kadılığı yaptı. Vefat tarihi bilinmemektedir. Kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Salim Efendi (İnce 2005: 517)’ye göre “hatt u imlâsı ve şi‘r ü inşâsı bî-nazîr ma‘rifetli bir şâ‘ir-i pâkîze-ta‘bîrdir.” Müstakim-zâde (1328: 688)'ye göre ise ismini aynı zamanda mahlas olarak kullanmış olup marifetli bir şair, hattat ve ediptir. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 1. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 174.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 517-518.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 94.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 704.

Müstakim-zâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 688.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 14.04.2014
Güncelleme Tarihi: 22.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gûş tutmaz figân-ı bülbülüne

Çatladım goncanın tegâfülüne

 

Kâkül-i müşk-bûyunu âdem

Degişir mi behişt sünbülüne

 

Çeşminin kasdı cânadır ey dil

Bakma sen gamzenin tecâhülüne

 

Bezm-i Cem’den hikâye nakl eyler

Gûş-ı cân tut sürâhi kulkulüne

 

Ülfet etmek hezâr âşık ile

Resm-i dîrînedir Sakız gülüne

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 517-518.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÜŞDÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2TAL'ATÎ, Mehmed Tal'atî Çelebid. ? - ö. 1686-87Doğum YeriGörüntüle
3LEVNÎd. ? - ö. 1733Doğum YeriGörüntüle
4RÜŞDÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
5TAL'ATÎ, Mehmed Tal'atî Çelebid. ? - ö. 1686-87Doğum YılıGörüntüle
6LEVNÎd. ? - ö. 1733Doğum YılıGörüntüle
7RÜŞDÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
8TAL'ATÎ, Mehmed Tal'atî Çelebid. ? - ö. 1686-87Ölüm YılıGörüntüle
9LEVNÎd. ? - ö. 1733Ölüm YılıGörüntüle
10RÜŞDÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
11TAL'ATÎ, Mehmed Tal'atî Çelebid. ? - ö. 1686-87MeslekGörüntüle
12LEVNÎd. ? - ö. 1733MeslekGörüntüle
13RÜŞDÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TAL'ATÎ, Mehmed Tal'atî Çelebid. ? - ö. 1686-87Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15LEVNÎd. ? - ö. 1733Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÜŞDÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
17TAL'ATÎ, Mehmed Tal'atî Çelebid. ? - ö. 1686-87Madde AdıGörüntüle
18LEVNÎd. ? - ö. 1733Madde AdıGörüntüle