ÂRİF (ÂRİF DEDE), Şeyh Ârif Efendi

(d. ?/? - ö. 1138/1725-26)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Lefkoşa Mevlevihanesi Şeyhi Mustafa Siyâhî Dede’nin oğludur. Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Ârif Dede ve Şeyh Ârif Efendi olarak bilinmektedir. Önce Mısır (Kahire) Mevlevihanesi şeyhi olan şair, babasının ölümünden sonra Lefkoşa Mevlevihanesi şeyhliğine getirildi. 1138/1725-1726’da öldü. Mezarı Kıbrıs’tadır. 

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Esrâr Dede'ye göre kudretli bir şairdir (Genç 2000: 354).

Kaynakça

Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud Hâtimetü’l- Eş‘âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 29.01.2014]. 277-278.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu‘arâ-yı Mevleviyye (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Hafızoğlu, Tahir (hzl.) (2010). Ali Enver Bey Mevlevî Şâirler , Sema’hâne-i Edeb. İstanbul: İnsan Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). “Ârif Dede”. C. 1. İstanbul: Dergâh Yay. 156.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 23.02.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Tahmîs

 Bu cilvegâhda ol yekke-tâz-ı ma‘nâyam

 Reh-i talebde şitâbende-i temennâyam

 Fezâ-yı ‘aşk u mahabbetde bâd-peymâyam

 Ben ol sebük-rev-i deşt-i fenâya hem-pâyam

 Nişîn-i kûh-ı kanâ‘at nedîm-i ‘Ankâyam

 Olunca tab‘ıma feyz-i İlâhî cilve-nümâ

 Cevâhir-i suhanım buldu kıymet-i vâlâ

 Cihân n’ola dür-i ma‘nâm ile bulursa gınâ

 Kilîd-i genc-i ma‘ârif müsellem oldu bana

 Serîr-i memleket-i ma‘niye çü Dârâyam

 Gehî hücûm-ı gam u hayretile hâmûşam

 Misâl-i mevc-i yem-i ‘aşk gâhi pür-cûşam

 Şarâb-ı zâhir ile sanma mest ü medhûşam

 Sebû-be-dest-i elestem mey-i belî nûşam

 Şikeste-şîşe-i hûşam ki mest-i esmâyam

 Ümîd-i şöhret-i âlemle hây u hûy itmem

 Husûl-ı devlet-i dünyâya ârzû itmem

 Tarîk-i vâdi-i ikbâle cüst-cû itmem

 Sikender olsa da nâ-dâna ser-fürû itmem

 Cenâb-ı dergeh-i Monlaâya çün cebîn-sâyam

 Bu tekyegâh-ı mahabbetde ‘Ârifâ nâ-gâh

 Olunca himmet-i feyz-i pederle dil âgâh

 Küşâde eyledi çeşm-i derûnı ‘avn-ı İlâh

 Siyâhî gibi olunca garîk-i nûr-ı siyâh

 Fünûn-ı sihr ü beyânda dem-i Mesîhâyam

( Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu‘arâ-yı Mevleviyye (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 354-355.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Tamer Öncüld. 3 Ekim 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Mehmet Leventd. 1946 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Neşe Yaşınd. 12 Şubat 1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Tamer Öncüld. 3 Ekim 1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Mehmet Leventd. 1946 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Neşe Yaşınd. 12 Şubat 1959 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Tamer Öncüld. 3 Ekim 1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Mehmet Leventd. 1946 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Neşe Yaşınd. 12 Şubat 1959 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Tamer Öncüld. 3 Ekim 1960 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Mehmet Leventd. 1946 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Neşe Yaşınd. 12 Şubat 1959 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Tamer Öncüld. 3 Ekim 1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Mehmet Leventd. 1946 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Neşe Yaşınd. 12 Şubat 1959 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Tamer Öncüld. 3 Ekim 1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Mehmet Leventd. 1946 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Neşe Yaşınd. 12 Şubat 1959 - ö. ?Madde AdıGörüntüle