ÂTIF, İmam-zâde Hâfız Mehmed Emin Âtıf Efendi

(d. 1125/1713-14 - ö. 1156/1743)
divan şairi ve hattat
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1125/1713-14 yılında İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. Kepekçiler Camii imamı Hafız Mehmed Efendi’nin oğludur. Bu yüzden İmam-zâde sanıyla tanındı. Öğrenimini tamamlayarak kadı oldu. 1156/1743 yılında otuz yaşındayken veba hastalığından vefat etti. Edirnekapısı dışında medfundur. “Bekâyı bin yüz elli altı sâlinde olup sâir / İnân-ı rûhı Âtıfdur Eminâ savb-ı ‘ukbâya” beyti ölümüne tarih olarak düşürülmüştür.

Mehmed Emin Âtıf Efendi, halası Hoca Mehmed Râsim Efendi’nin eşi olması münasebetiyle Râsim Efendi’den hüsn-i hattın sülüs ve nesih çeşitlerini meşk etti. Âtıf mahlasıyla naat, tarih ve çeşitli güzel şiirler yazdı. Bu şiirlerini bir araya toplayarak mürettep Dîvân oluşturdu. Ancak bu Dîvân şimdilik elde değildir. Râmiz, Âtıf’ın şiir ve inşaya kadir, mahir bir şair olduğunu belirtir (Erdem 1994: 207).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 2. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Yay. 339.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurefâsı, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 207.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C. 2. İstanbul.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 621.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul. 446-47.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 4. İstanbul: Mihran Matbaası. 3047.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 14.06.2014
Güncelleme Tarihi: 21.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Bir Mürekkepçi Dükkânına Yazdığı Tarih

Hoşâ cây-ı münevver matla’-ı nur-ı siyeh-mânend

Dinilse reng ü şîve bunda sâbit hak bu ensebdir

 

Tih-i câh-ı devâta hâmeveş hibr-i mücellâsı

Fütâde ideyazdı rüşd-i küttâbı ne agrebdir

 

Şafakdır surh-ı rûy-ı haclet-i la’lisi hemvâre

Zikâbına olan sevdâ-keşîde zulmet-i şebdir

 

Bu resme Âtıfâ kilk-i Utârid yazdı târîhin

Bu dükkânın midâdı zîb ü zînetden mürekkebdür

(Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul. 447.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sevin Okyayd. 25 Kasım 1942 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HÂTİF, Ali Hâtif Efendid. ? - ö. 1823Doğum YeriGörüntüle
3Muvaffak İhsan Garand. 1911 - ö. 1985Doğum YeriGörüntüle
4Sevin Okyayd. 25 Kasım 1942 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HÂTİF, Ali Hâtif Efendid. ? - ö. 1823Doğum YılıGörüntüle
6Muvaffak İhsan Garand. 1911 - ö. 1985Doğum YılıGörüntüle
7Sevin Okyayd. 25 Kasım 1942 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HÂTİF, Ali Hâtif Efendid. ? - ö. 1823Ölüm YılıGörüntüle
9Muvaffak İhsan Garand. 1911 - ö. 1985Ölüm YılıGörüntüle
10Sevin Okyayd. 25 Kasım 1942 - ö. ?MeslekGörüntüle
11HÂTİF, Ali Hâtif Efendid. ? - ö. 1823MeslekGörüntüle
12Muvaffak İhsan Garand. 1911 - ö. 1985MeslekGörüntüle
13Sevin Okyayd. 25 Kasım 1942 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂTİF, Ali Hâtif Efendid. ? - ö. 1823Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Muvaffak İhsan Garand. 1911 - ö. 1985Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Sevin Okyayd. 25 Kasım 1942 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HÂTİF, Ali Hâtif Efendid. ? - ö. 1823Madde AdıGörüntüle
18Muvaffak İhsan Garand. 1911 - ö. 1985Madde AdıGörüntüle