ÂTIF, İmam-zâde Hâfız Mehmed Emin Âtıf Efendi

(d. 1125/1713-14 - ö. 1156/1743)
divan şairi ve hattat
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1125/1713-14 yılında İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. Kepekçiler Camii imamı Hafız Mehmed Efendi’nin oğludur. Bu yüzden İmam-zâde sanıyla tanındı. Öğrenimini tamamlayarak kadı oldu. 1156/1743 yılında otuz yaşındayken veba hastalığından vefat etti. Edirnekapısı dışında medfundur. “Bekâyı bin yüz elli altı sâlinde olup sâir / İnân-ı rûhı Âtıfdur Eminâ savb-ı ‘ukbâya” beyti ölümüne tarih olarak düşürülmüştür.

Mehmed Emin Âtıf Efendi, halası Hoca Mehmed Râsim Efendi’nin eşi olması münasebetiyle Râsim Efendi’den hüsn-i hattın sülüs ve nesih çeşitlerini meşk etti. Âtıf mahlasıyla naat, tarih ve çeşitli güzel şiirler yazdı. Bu şiirlerini bir araya toplayarak mürettep Dîvân oluşturdu. Ancak bu Dîvân şimdilik elde değildir. Râmiz, Âtıf’ın şiir ve inşaya kadir, mahir bir şair olduğunu belirtir (Erdem 1994: 207).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 2. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Yay. 339.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurefâsı, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 207.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C. 2. İstanbul.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 621.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul. 446-47.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 4. İstanbul: Mihran Matbaası. 3047.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 14.06.2014
Güncelleme Tarihi: 21.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Bir Mürekkepçi Dükkânına Yazdığı Tarih

Hoşâ cây-ı münevver matla’-ı nur-ı siyeh-mânend

Dinilse reng ü şîve bunda sâbit hak bu ensebdir

 

Tih-i câh-ı devâta hâmeveş hibr-i mücellâsı

Fütâde ideyazdı rüşd-i küttâbı ne agrebdir

 

Şafakdır surh-ı rûy-ı haclet-i la’lisi hemvâre

Zikâbına olan sevdâ-keşîde zulmet-i şebdir

 

Bu resme Âtıfâ kilk-i Utârid yazdı târîhin

Bu dükkânın midâdı zîb ü zînetden mürekkebdür

(Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul. 447.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂLETÎ, Azmî-zâded. 1570 - ö. 1631Doğum YeriGörüntüle
2MÜNŞÎ, Menteş-zâde Alid. ? - ö. 1733-34Doğum YeriGörüntüle
3Kemal Şakir Yakard. 1906 - ö. 1986Doğum YeriGörüntüle
4HÂLETÎ, Azmî-zâded. 1570 - ö. 1631Doğum YılıGörüntüle
5MÜNŞÎ, Menteş-zâde Alid. ? - ö. 1733-34Doğum YılıGörüntüle
6Kemal Şakir Yakard. 1906 - ö. 1986Doğum YılıGörüntüle
7HÂLETÎ, Azmî-zâded. 1570 - ö. 1631Ölüm YılıGörüntüle
8MÜNŞÎ, Menteş-zâde Alid. ? - ö. 1733-34Ölüm YılıGörüntüle
9Kemal Şakir Yakard. 1906 - ö. 1986Ölüm YılıGörüntüle
10HÂLETÎ, Azmî-zâded. 1570 - ö. 1631MeslekGörüntüle
11MÜNŞÎ, Menteş-zâde Alid. ? - ö. 1733-34MeslekGörüntüle
12Kemal Şakir Yakard. 1906 - ö. 1986MeslekGörüntüle
13HÂLETÎ, Azmî-zâded. 1570 - ö. 1631Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MÜNŞÎ, Menteş-zâde Alid. ? - ö. 1733-34Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Kemal Şakir Yakard. 1906 - ö. 1986Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂLETÎ, Azmî-zâded. 1570 - ö. 1631Madde AdıGörüntüle
17MÜNŞÎ, Menteş-zâde Alid. ? - ö. 1733-34Madde AdıGörüntüle
18Kemal Şakir Yakard. 1906 - ö. 1986Madde AdıGörüntüle