AYÂNÎ, Bursalı

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İsmi ve doğum tarihi bilinmeyen şair, aslen Bursalı’dır. Kaynaklarda Bursalı Ayânî Çelebi adıyla kayıtlıdır. Kınalızade Hasan Çelebi, tezkiresini kaleme aldığı sırada (1585) Ayânî’nin henüz medrese tahsilini tamamlamadığı bildirmiştir. Bu bilgi göz önünde bulundurulunda şairin 1565-70’li yıllarda doğmuş olabilir. Tuhfe-i Nâilî’de Sultan I. Ahmed dönemi (1603-17) şairlerinden olduğu belirtilmişir. Şairin hayatı hakkında bilinenler oldukça sınırlıdır. Vefat yeri ve tarihi de bilinmemektedir. Ayrıca Ayânî’nin edebî şahsiyeti ve eserlerine dair de elde mevcut bir bilgi yoktur. Kütüphane kayıtları ve mecmualarda yapılan taramalarda “Ayânî” mahlaslı şairlere ait şiirlere rastlanmıştır. Söz konusu şiirler Ayânî mahlaslı diğer şairlere de (Konyalı Ayânî, Manastırlı Ayânî, Ayânî Mehmed, Ayânî Muzaffer) ait olabileceğinden Bursalı Ayânî Çelebi’nin şiirlerini tespit etmek güçtür. Günümüze Kınalızade Hasan Çelebi’nin kaydettiği üç beyti ulaşmıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C. II.  İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 

Ergun, Sadeddin Nüzhet (ty.) Türk Şairleri. C. III. 1357.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 3030.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: TTK Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2013). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. [erişim tarihi: 1.1.2013]. 124.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsü’l-A‘lâm. C. 5. İstanbul: Mihrân Matbaası. 3228.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. RAMAZAN EKİNCİ
Yayın Tarihi: 15.02.2014
Güncelleme Tarihi: 24.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dil mi kaldı ey perî âşüfte-hâlün olmaya

Yâ gam-ı zülfünle her dem pây-mâlün olmaya

Gâh la’lün ‘arz idersin gâh ruhsârun dile

Dem mi var bir vech ile ‘uşşâka âlün olmaya

Beyt

Sende hatm oldı güzellik dir idüm dünyâda

Mushaf-ı rûyını ‘arz eylese Hâfız-zâde

(Kutluk, İbrahim, (hzl.), (1989). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ, Ankara: TTK Yay., 709-10.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂZÎ, Bursalı Destârî-zâde Seyyid İbrâhîmd. 1761-62 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Ali Haydard. 1836 - ö. 1914Doğum YeriGörüntüle
3HİCRÎ, Kara Çelebid. ? - ö. 1556/57 veya1557/58Doğum YeriGörüntüle
4RÂZÎ, Bursalı Destârî-zâde Seyyid İbrâhîmd. 1761-62 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Ali Haydard. 1836 - ö. 1914Doğum YılıGörüntüle
6HİCRÎ, Kara Çelebid. ? - ö. 1556/57 veya1557/58Doğum YılıGörüntüle
7RÂZÎ, Bursalı Destârî-zâde Seyyid İbrâhîmd. 1761-62 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Ali Haydard. 1836 - ö. 1914Ölüm YılıGörüntüle
9HİCRÎ, Kara Çelebid. ? - ö. 1556/57 veya1557/58Ölüm YılıGörüntüle
10RÂZÎ, Bursalı Destârî-zâde Seyyid İbrâhîmd. 1761-62 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Ali Haydard. 1836 - ö. 1914MeslekGörüntüle
12HİCRÎ, Kara Çelebid. ? - ö. 1556/57 veya1557/58MeslekGörüntüle
13RÂZÎ, Bursalı Destârî-zâde Seyyid İbrâhîmd. 1761-62 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ali Haydard. 1836 - ö. 1914Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HİCRÎ, Kara Çelebid. ? - ö. 1556/57 veya1557/58Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÂZÎ, Bursalı Destârî-zâde Seyyid İbrâhîmd. 1761-62 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Ali Haydard. 1836 - ö. 1914Madde AdıGörüntüle
18HİCRÎ, Kara Çelebid. ? - ö. 1556/57 veya1557/58Madde AdıGörüntüle