AYÂNÎ, Bursalı

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İsmi ve doğum tarihi bilinmeyen şair, aslen Bursalı’dır. Kaynaklarda Bursalı Ayânî Çelebi adıyla kayıtlıdır. Kınalızade Hasan Çelebi, tezkiresini kaleme aldığı sırada (1585) Ayânî’nin henüz medrese tahsilini tamamlamadığı bildirmiştir. Bu bilgi göz önünde bulundurulunda şairin 1565-70’li yıllarda doğmuş olabilir. Tuhfe-i Nâilî’de Sultan I. Ahmed dönemi (1603-17) şairlerinden olduğu belirtilmişir. Şairin hayatı hakkında bilinenler oldukça sınırlıdır. Vefat yeri ve tarihi de bilinmemektedir. Ayrıca Ayânî’nin edebî şahsiyeti ve eserlerine dair de elde mevcut bir bilgi yoktur. Kütüphane kayıtları ve mecmualarda yapılan taramalarda “Ayânî” mahlaslı şairlere ait şiirlere rastlanmıştır. Söz konusu şiirler Ayânî mahlaslı diğer şairlere de (Konyalı Ayânî, Manastırlı Ayânî, Ayânî Mehmed, Ayânî Muzaffer) ait olabileceğinden Bursalı Ayânî Çelebi’nin şiirlerini tespit etmek güçtür. Günümüze Kınalızade Hasan Çelebi’nin kaydettiği üç beyti ulaşmıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C. II.  İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 

Ergun, Sadeddin Nüzhet (ty.) Türk Şairleri. C. III. 1357.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 3030.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: TTK Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2013). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. [erişim tarihi: 1.1.2013]. 124.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsü’l-A‘lâm. C. 5. İstanbul: Mihrân Matbaası. 3228.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. RAMAZAN EKİNCİ
Yayın Tarihi: 15.02.2014
Güncelleme Tarihi: 24.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dil mi kaldı ey perî âşüfte-hâlün olmaya

Yâ gam-ı zülfünle her dem pây-mâlün olmaya

Gâh la’lün ‘arz idersin gâh ruhsârun dile

Dem mi var bir vech ile ‘uşşâka âlün olmaya

Beyt

Sende hatm oldı güzellik dir idüm dünyâda

Mushaf-ı rûyını ‘arz eylese Hâfız-zâde

(Kutluk, İbrahim, (hzl.), (1989). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ, Ankara: TTK Yay., 709-10.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEHMED FAHREDDÎN, Bursalıd. 1792 - ö. 1855Doğum YeriGörüntüle
2RAHÎMÎ, Abdurrahim Rahîmî Efendid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-1566)Doğum YeriGörüntüle
3ÂSIM, Seyyid Sinek Mustafa Âsım Efendid. ? - ö. 1747-48Doğum YeriGörüntüle
4MEHMED FAHREDDÎN, Bursalıd. 1792 - ö. 1855Doğum YılıGörüntüle
5RAHÎMÎ, Abdurrahim Rahîmî Efendid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-1566)Doğum YılıGörüntüle
6ÂSIM, Seyyid Sinek Mustafa Âsım Efendid. ? - ö. 1747-48Doğum YılıGörüntüle
7MEHMED FAHREDDÎN, Bursalıd. 1792 - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
8RAHÎMÎ, Abdurrahim Rahîmî Efendid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-1566)Ölüm YılıGörüntüle
9ÂSIM, Seyyid Sinek Mustafa Âsım Efendid. ? - ö. 1747-48Ölüm YılıGörüntüle
10MEHMED FAHREDDÎN, Bursalıd. 1792 - ö. 1855MeslekGörüntüle
11RAHÎMÎ, Abdurrahim Rahîmî Efendid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-1566)MeslekGörüntüle
12ÂSIM, Seyyid Sinek Mustafa Âsım Efendid. ? - ö. 1747-48MeslekGörüntüle
13MEHMED FAHREDDÎN, Bursalıd. 1792 - ö. 1855Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RAHÎMÎ, Abdurrahim Rahîmî Efendid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-1566)Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂSIM, Seyyid Sinek Mustafa Âsım Efendid. ? - ö. 1747-48Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MEHMED FAHREDDÎN, Bursalıd. 1792 - ö. 1855Madde AdıGörüntüle
17RAHÎMÎ, Abdurrahim Rahîmî Efendid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-1566)Madde AdıGörüntüle
18ÂSIM, Seyyid Sinek Mustafa Âsım Efendid. ? - ö. 1747-48Madde AdıGörüntüle