AYŞÎ/ÎŞÎ Îsâ Efendi/Hacı Himmet-zâde

(d. 980/1572-73 - ö. Cemaziyelûlâ 1061/Nisan-Mayıs 1651)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Îsâ'dır. 980/1572-73 yılında Aydın/Tire'de doğdu. Babasının adından dolayı Himmet-zâde sanıyla bilindi. Anadolu Beylerbeyi Azmî-zâde Mustafa Efendi görevde iken tezkirecilik hizmetinde bulundu. Öldüğünde 81 yaşında idi. Döneminin entelektüllerinden bir şairin, adı olan Îsâ'ya üç nokta konması halinde Ayşî olacağını ileri sürünce uğur sayarak mahlasını 'Ayşî olarak seçti. (Özcan 1989: 3/164-95). Kınalı-zâde Fehmî Mehmet Efendi'den mülazım oldu. 1029/1619-20 ile 1040/1630-31 yılları arasında çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. 1040/1630-31 yılında Manisa, 1047/1637-38'de Sofya, 1049/1639-40'da Üsküdar kadılığı yaptı. 1061/1650-51'de Üsküdar Kadılığı ve Mekke-i Mükerreme payesi ihsan edildi. Cemaziyelûlâ 1061/ Nisan-Mayıs 1651'de vefat etti. Edirnekapı haricinde Emir Buharî Zaviyesi civarında, Kemal Paşa-zâde'nin yakınına defnedildi. Mezar taşında:

"Oldı Ayş'i cinânda vâsıl-ı ayş" (1061) tarih mısraı yazılıdır.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Altun, Kudret (hzl.)(1997). Tezkire-i Mûcib. Ankara: AKM Yay.

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. 1-3. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri ,Vakâyiü’l-Fuzalâ. C. 5. İstanbul: Çağrı Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 16.03.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Rûşen eyler ehl-i derdün dîde-i ümmîdini

Kopsa nâgeh cünbiş-i pây-ı semendinden gubâr

 

Düşelden haste-diller bende-i gîsû-yı perîşâna

Anun her bir şikenci döndi bir şâm-ı girîbâna

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 285.)

 

Fasl-ı bahâr eyyâm-ı gül ahd-i şeh-i firûz ola

'Âlem nice şâd olmasun hem 'îd u hem rûz ola

***

 Şerâr-ı nâr-ı kahr-ı cân-sitân-ı şâh-ı Cem-câhın

Revânın aldı sanman cânın aldı şâh-ı güm-râhın

(Altun, Kudret (hzl.) (1997). Tezkire-i Mûcib. Ankara: AKM Yay. 45-46.)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Lâle Müldürd. 21 Şubat 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Oyhan Hasan Bıldırkid. 10 Haziran 1947 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Sabahattin Burhand. Haziran 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Lâle Müldürd. 21 Şubat 1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Oyhan Hasan Bıldırkid. 10 Haziran 1947 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Sabahattin Burhand. Haziran 1954 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Lâle Müldürd. 21 Şubat 1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Oyhan Hasan Bıldırkid. 10 Haziran 1947 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Sabahattin Burhand. Haziran 1954 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Lâle Müldürd. 21 Şubat 1956 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Oyhan Hasan Bıldırkid. 10 Haziran 1947 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Sabahattin Burhand. Haziran 1954 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Lâle Müldürd. 21 Şubat 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Oyhan Hasan Bıldırkid. 10 Haziran 1947 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Sabahattin Burhand. Haziran 1954 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Lâle Müldürd. 21 Şubat 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Oyhan Hasan Bıldırkid. 10 Haziran 1947 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Sabahattin Burhand. Haziran 1954 - ö. ?Madde AdıGörüntüle