AZÎZ, Abdülaziz Efendi

(d. ?/? - ö. 1151/1738/1739)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Mora civarındaki Dehişte’de doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Abdülaziz’dir. Mühründe adı Abdülaziz Dehiştevî olarak geçmektedir. Şeyh Hasan Sezaî Efendi’nin akrabalarından ve Râtip Ahmed Paşa’nın yakınlarındandır. Divan’ından iyi bir öğrenim gördüğü, Arapça ve Farsça'ya hâkim olduğu anlaşılmaktadır. 1151/1738-1739 yılında Mora’da öldü. Mezarı Mora’dadır.

Dîvân: Bir nüshası İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi TY 294 numarada kayıtlıdır. 1500 beyitlik bu Divan’da 219 gazel, yüz altmış dört beyitli bir mesnevi, 8 kıt‘a, 1 tarih, biri Arapça iki nazım yer almaktadır (İKTYK 1959: 702). Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi 637 numarada kayıtlı 37 yapraktan oluşan divançesinde gazelleri bulunmaktadır (Çeltik 2008: 33). Divan’ındaki manzumelerden 55’i Farsça olarak kaleme alınmıştır.

Azîz mahlasını kullandı. Divan’ından hareketle klasik şiirin klişelerini başarıyla kullandığını, çoklukla âşıkâne ve şuhâne söyleyişleri tercih etmekle birlikte yer yer hikemî söyleyişlere de başvurduğunu, hatalar yapmış olsa da aruzu genelde başarıyla kullandığını söylemek mümkündür. 

Kaynakça

Azîz. Divan-ı Azîz. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi TY. 294.

Çeltik, Halil (2008). Divan Sahibi Rumeli Şairlerinin Şiir Dünyası. Ankara: MEB Yay. 33.

H. Yılmaz (2002). “Azîz”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 104-105.

İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu (1959). “Aziz”. C. 2. İstanbul: Maarif Basımevi Yay. 702.

Kurnaz, Cemâl ve MustafaTatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 671-672.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. vr. 318a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 17.03.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Tal‘at-ı âyinede bir meh-i tâbân oldu

Ruhının her birisi bir gül-i handân oldu

 

Açılıp tükmesinin her biri gonca gibi

Sînesi güllü karanfilli gülistân oldu

 

Gördü nahvet-zede ser-mest görünen kesmiş ecel

Pâyına düşdü anın yoluna kurbân oldu

 

Tıfl iken gülşen-i hüsn içre o nahl-i tâze

Şimdi görsen ne ‘aceb serv-i hırâmân oldu

 

Bezm-i ‘işretde basılmış gibi bintü’l-‘inebin

Âb-rûyı dökülüp dâmeni hep kan oldu

 

Muhtesib ki mey(i) teftîş ederdi her-bâr

Mest olup deyr-i harâbâtda rehbân oldu

 

Zâhid-i zühd-perest anı görünce ser-mest

Döndü pervâne gibi şu‘leye sûzân oldu

 

Katre katre dökülen hûn-ı sirişk-âlûdum

Destim âhır ‘Azîz sübha-i mercân oldu

(Azîz. Divan-ı Azîz. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi TY. 294. vr. 48b.)

 

Bize bu gevher-i İslâm Hak’dan bir emânetdir

Anı hıfz etmemek sandûka-i dilde hıyânetdir

 

Bizi temyîz için hayvân-ı gayr-ı nâtıkından Hak

Bize teklîf-i îmân eyledi gör ne sa‘âdetdir

 

Fenâ mülkünde bâkî kim kalır şâh u gedâlardan

Selâmet ister isen belki sultânlık ‘ibâdetdir

 

Bu tünd-bâd-ı pür-şûr-ı havâdisden emân olmaz

Halâs ile ‘ibâdet keşti-i Nûh’a selâmetdir

 

Riyâ vü ‘ucbı terk et ‘arsa-i kibre ayak basma

Der-i Hallâk-ı Bârî’de bu makbûl istikâmetdir

 

Mukîm ol merkez-i şer‘-i şerîfden inhirâf etme

O şer‘-i pâke ancak ihtirâm ‘ayn-ı diyânetdir

 

Ümîdin kesme ‘isyân ile gufrân-ı İlâhî’den

Hudâ’ya ‘afv ‘Azîzâ kullara ‘isyân ‘âdetdir

(Azîz. Divan-ı Azîz. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi TY. 294. vr. 20a.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂTİB, Ahmed Paşad. 1711?-22? - ö. 1762Doğum YeriGörüntüle
2AHMED, Pırasa Ahmed Paşad. ? - ö. 1756-57Doğum YeriGörüntüle
3NÂŞİD, İbrâhim Beyd. 1749 - ö. 1791-92Doğum YeriGörüntüle
4RÂTİB, Ahmed Paşad. 1711?-22? - ö. 1762Doğum YılıGörüntüle
5AHMED, Pırasa Ahmed Paşad. ? - ö. 1756-57Doğum YılıGörüntüle
6NÂŞİD, İbrâhim Beyd. 1749 - ö. 1791-92Doğum YılıGörüntüle
7RÂTİB, Ahmed Paşad. 1711?-22? - ö. 1762Ölüm YılıGörüntüle
8AHMED, Pırasa Ahmed Paşad. ? - ö. 1756-57Ölüm YılıGörüntüle
9NÂŞİD, İbrâhim Beyd. 1749 - ö. 1791-92Ölüm YılıGörüntüle
10RÂTİB, Ahmed Paşad. 1711?-22? - ö. 1762Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11AHMED, Pırasa Ahmed Paşad. ? - ö. 1756-57Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12NÂŞİD, İbrâhim Beyd. 1749 - ö. 1791-92Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RÂTİB, Ahmed Paşad. 1711?-22? - ö. 1762Madde AdıGörüntüle
14AHMED, Pırasa Ahmed Paşad. ? - ö. 1756-57Madde AdıGörüntüle
15NÂŞİD, İbrâhim Beyd. 1749 - ö. 1791-92Madde AdıGörüntüle