AZMÎ, Murad Çelebi

(d. ?/? - ö. 1016/1607)
divan şairi, asker
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Gedizlidir. Asıl adı Murad’dır. Azmî mahlasını kullanmıştır. Asker şairlerden olan Azmî’nin hayatı hakkında kaynaklarda ayrıntılı bilgi yer almamaktadır. Şair, 1016/1607 yılında vefat etmiştir .

İyi derecede Farsça bildiği ve gece gündüz marifet sahiplerinin sohbet meclislerinde bulunduğu kendisiyle ilgili bilgiler arasındadır. Aynı zamanda devlet büyüklerine yakınlığı ile bilinmektedir. Ahdî, Azmî’nin şiirlerinin ahenkli ve güzel olduğunu belirtir. Kafzâde Fâizî, şairin bir divânı olduğundan söz eder. Azmî’nin bir de konusu hileler olan hikayeleri derlediği Kitâb-ı Hiyel adlı bir eseri vardır (İngiltere Milli Ktp. Or. 7836). Ayrıca şair, Kütahya Gediz'de bulunan ve Gazanfer Ağa tarafından yaptırılan Ulucâmi ve hamamın yapılışına aşağıda belirttiğimiz tarihleri yazmıştır (Pınar 2013: 52, 113, Solmaz 2005: 234).

Kaynakça

İpekten, Haluk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kayabaşı, Bekir (hzl.)(1997). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l Eşâr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Pınar, Mehmet (2013). Gediz Ansiklopedisi. Gediz: Gediz Belediyesi Kültür Yay.

Riyâzî. Riyazu'ş-şuarâ. Millet Ktp. AE. Nr. 346. 

Solmaz, Süleyman (hzl.)(2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 14.03.2014
Güncelleme Tarihi: 17.01.2022

Eserlerinden Örnekler

Dendân-ı yâri didi gören bî-bahânedür

Olmaz cihânda buncılayın bî-bahâne dür

 

Cân nakdi ile biz de harîdârun olalım

Cânâ meta’-ı vaslun içün di bahâ nedür

 

Kesb itmege dişün gibi bir dürr-i şâh-vâr

Açup dehen sadefler idermiş bahânedür

 

Yârün meta’-ı vaslı mıdur ân-ı hüsn mi

Bâzâr-ı ‘ışk içinde olan bî-bahânedür

 

‘Azmî yolunda cân ile kurbanun oldugı

‘Iyd-ı visâle irmek içün bir bahânedür

***

Beglere bin ma’rifet harc eylesen degmez pula

Şimdi meyli dirhem ile bunlarun dînâredür

Sikke-sûret ol yüri gel itme izhâr-ı kemâl

İ’tibârı şimdi halkun cübbe vü destâredür 

(Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay. 234.)


Gazanfer Ağa Ulucâmii Tarihi

Gazanfer sahibü’l-ihsânü cûd

Kodı erbâbı hayrât içre bir âd

Görüp Azmî didi târihin anın

Zihî câmi’ nişânı cennet-âbâd 


Gazanfer Ağa Hamamı Tarihi

Azmî gördükde didi tarihin

Rûşen-âbâd dil-küşâ hammam (995) 

(Pınar, Mehmet (2013). Gediz Ansiklopedisi. Gediz: Gediz Belediyesi Kültür Yay. 113, 52, 53.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KABÛLÎ, Gedizlid. 1523? - ö. 1591/92Doğum YeriGörüntüle
2RÜŞDÎ PAŞA, Ahmed Rüşdî Paşa, Gedizlid. 1833 - ö. 1897Doğum YeriGörüntüle
3UMUR, Osman Önderd. 1899 - ö. 09.05.1976Doğum YeriGörüntüle
4KABÛLÎ, Gedizlid. 1523? - ö. 1591/92Doğum YılıGörüntüle
5RÜŞDÎ PAŞA, Ahmed Rüşdî Paşa, Gedizlid. 1833 - ö. 1897Doğum YılıGörüntüle
6UMUR, Osman Önderd. 1899 - ö. 09.05.1976Doğum YılıGörüntüle
7KABÛLÎ, Gedizlid. 1523? - ö. 1591/92Ölüm YılıGörüntüle
8RÜŞDÎ PAŞA, Ahmed Rüşdî Paşa, Gedizlid. 1833 - ö. 1897Ölüm YılıGörüntüle
9UMUR, Osman Önderd. 1899 - ö. 09.05.1976Ölüm YılıGörüntüle
10KABÛLÎ, Gedizlid. 1523? - ö. 1591/92MeslekGörüntüle
11RÜŞDÎ PAŞA, Ahmed Rüşdî Paşa, Gedizlid. 1833 - ö. 1897MeslekGörüntüle
12UMUR, Osman Önderd. 1899 - ö. 09.05.1976MeslekGörüntüle
13KABÛLÎ, Gedizlid. 1523? - ö. 1591/92Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÜŞDÎ PAŞA, Ahmed Rüşdî Paşa, Gedizlid. 1833 - ö. 1897Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15UMUR, Osman Önderd. 1899 - ö. 09.05.1976Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KABÛLÎ, Gedizlid. 1523? - ö. 1591/92Madde AdıGörüntüle
17RÜŞDÎ PAŞA, Ahmed Rüşdî Paşa, Gedizlid. 1833 - ö. 1897Madde AdıGörüntüle
18UMUR, Osman Önderd. 1899 - ö. 09.05.1976Madde AdıGörüntüle