DERVİŞ HASAN ZİHNÎ, Musâhib Paşa Zihnîsi

(d. ?/? - ö. 1128/1715)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Hasan olan şairin doğum tarihi belli değildir. Bursalı (Belîğ, 1998: 84; Güftî, 2001: 126) ve İstanbullu (Ali Enver, 79; Genç, 2000: 208) olduğu kaynaklarda belirtilir. Mevlevi tarikatına intisap eden Derviş Hasan, tarikat terbiyesini Kasımpaşa Mevlevîhânesi şeyhi Seyyid Fâzıl Halîl Efendi’den aldı. Derviş Hasan Zihnî ve Musâhib Paşa Zihnîsi denmekle meşhur olan şair, seyahati çok sevdiği için birçok memleket gezdi. Özellikle Tebriz’de Sâib zaviyesinde çok zaman kaldı ve orada Molla Ehlî gibi zatlarla sohbet etme imkanı buldu. Döndüğünde Sâ’ib Divanı’nı birlikte getirdi. Böylece Anadolu’ya Sâ’ib Divanı’nı ilk getiren şahıs o oldu. Dervîş Hasan Zihnî, 1128 / 1715’te vefat etti.
Üç dilde de şiir yazabilen şair, şiir ve inşada meşhurdur (Ali Enver, 79-80; Genç, 2000: 208).
 

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1998). İsmail Beliğ Efendi, Nuhbetü’l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr . Ankara: AKM: 84-85.

Ali Enver (1309). Semâhâne-i Edeb. İstanbul: Âlem Matbaası. 79-80.

Genç, İlhan (2000). Esrar Dede,Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 207-208.

Kurnaz, Cemal  ve  Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 293-294.

Ünver, Niyazi (2007). “Zihnî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. Ankara: AKM Yay. 728-729.

Yılmaz, Kâşif (hzl.) ( 2001). Güftî ve Teşrifetü’ş-Şuarâ’sı. Ankara: AKM Yay. 126-128.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Yayın Tarihi: 05.09.2014
Güncelleme Tarihi: 31.05.2022

Eserlerinden Örnekler


İstedüm bûse lebinden deheni itdi sükût

Teng yerdür ne disün cây-ı cevâb olmayıcak

 

Şu’le-i hüsne tahammül mi ider burka’-ı nâz

Ârız-ı yâra hayâ rengi nikâb olmayıcak


Geçmem ol dest-i muhannâ hevesinden Zihni (yâ)

Ol perînün eli kanumla hızâb olmayıcak


Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün

Hevâlar mu’tedil seyr ü seyâhat idecek demdür

Velî dil pîç-tâb-ı zülf-i dilberden dahi hamdur

 

Seni pîrâne ser-üftân ü hîzân Zihniyâ şimdi

Çeken Îrân-zemîne nutk-ı Sâ’ib şi’r-i mülhemdür

(Ali Enver (1309). Semâhâne-i Edeb. İstanbul: Âlem Matbaası. 80.)

 

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEKÎB, Ömer Deded. ? - ö. 1722-23Doğum YeriGörüntüle
2Leyla Sazd. 1850 - ö. 6 Aralık 1936Doğum YeriGörüntüle
3Uğur Yüceld. 26 Mayıs 1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ŞEKÎB, Ömer Deded. ? - ö. 1722-23Doğum YılıGörüntüle
5Leyla Sazd. 1850 - ö. 6 Aralık 1936Doğum YılıGörüntüle
6Uğur Yüceld. 26 Mayıs 1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ŞEKÎB, Ömer Deded. ? - ö. 1722-23Ölüm YılıGörüntüle
8Leyla Sazd. 1850 - ö. 6 Aralık 1936Ölüm YılıGörüntüle
9Uğur Yüceld. 26 Mayıs 1957 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEKÎB, Ömer Deded. ? - ö. 1722-23MeslekGörüntüle
11Leyla Sazd. 1850 - ö. 6 Aralık 1936MeslekGörüntüle
12Uğur Yüceld. 26 Mayıs 1957 - ö. ?MeslekGörüntüle
13ŞEKÎB, Ömer Deded. ? - ö. 1722-23Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Leyla Sazd. 1850 - ö. 6 Aralık 1936Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Uğur Yüceld. 26 Mayıs 1957 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEKÎB, Ömer Deded. ? - ö. 1722-23Madde AdıGörüntüle
17Leyla Sazd. 1850 - ö. 6 Aralık 1936Madde AdıGörüntüle
18Uğur Yüceld. 26 Mayıs 1957 - ö. ?Madde AdıGörüntüle