DÜRRÎ, Süleymân

(d. 1236/1820-21 - ö. ?/1861\'den önce)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Süleymân’dır. 1236/1820-21’de Şumnu’da doğdu. Müderris Tayyib Efendi’nin oğludur. Hâcegân sınıfına mensuptur. Eğitimini İstanbul’da tamamladı. 1262/1845-46 senesinde müderrislik pâyesini elde etti. Tophane-i âmire mektupçuluğu odasına dâhil olduktan sonra 1266/1849-50 senesinde sadâret mektubu kalemine girdi. Dürrî, Sultan Abdülmecîd (sal. 1839-1861) devri sonlarına yetişmiştir.

Eserleri şunlardır:

1. Güher-rîz: Sünbül-zâde Vehbî’nin Tuhfe'sine naziredir.

2. Câmi’ü’l-Kavâ’id ve Netâyicü’l-Fevâ’id: İlm-i riyâzî ile ilgili Türkçe bir eserdir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatin Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatin Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78465/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 09.02.2014].

Kılıç, Filiz ve Tuncay Bülbül (2007). "Bulgaristan Doğumlu Divan Şairleri". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi. (43): 49-66.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Şemseddin Sami (1311). Kâmusu’l-Âlâm. C. 4. İstanbul.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 20.02.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Nükûd-ı şi're ol meh-rû nedir atf-ı nazar bilmez

Efendi sîm ü zer yoksa seni ol sîmber bilmez

Tehî-dil olsa da şeyhin gelir dergâhına dervîş

Menâsıb ehlinin var u yoğun ashâb-ı cer bilmez

Metâ'-ı fabrika sanma Makâmât-ı Harîrî'yi

Ne san'at var o kâlâda anı her pîşeger bilmez

Ne bilsin şeh-pere pervâzını bâlâda şehbâzın

Sikender seyr olan hâlin gedâ-yı derbeder bilmez

Nedir mâhiyyet-i nutkun bilir Feyzî-i mu'ciz-gû

Dür-efşân olduğun Dürrî gürûh-ı pîlever bilmez

(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatin Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatin Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78465/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 09.02.2014]. 133-134.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Salih Mehmet Baklacıev (Baklacı)d. 1924 - ö. 14 Şubat 2002Doğum YeriGörüntüle
2FADLÎ, Atpazarlıd. 1631 - ö. 1691Doğum YeriGörüntüle
3Mülazim Çavuşevd. 1927 - ö. 1995Doğum YeriGörüntüle
4Salih Mehmet Baklacıev (Baklacı)d. 1924 - ö. 14 Şubat 2002Doğum YılıGörüntüle
5FADLÎ, Atpazarlıd. 1631 - ö. 1691Doğum YılıGörüntüle
6Mülazim Çavuşevd. 1927 - ö. 1995Doğum YılıGörüntüle
7Salih Mehmet Baklacıev (Baklacı)d. 1924 - ö. 14 Şubat 2002Ölüm YılıGörüntüle
8FADLÎ, Atpazarlıd. 1631 - ö. 1691Ölüm YılıGörüntüle
9Mülazim Çavuşevd. 1927 - ö. 1995Ölüm YılıGörüntüle
10Salih Mehmet Baklacıev (Baklacı)d. 1924 - ö. 14 Şubat 2002MeslekGörüntüle
11FADLÎ, Atpazarlıd. 1631 - ö. 1691MeslekGörüntüle
12Mülazim Çavuşevd. 1927 - ö. 1995MeslekGörüntüle
13Salih Mehmet Baklacıev (Baklacı)d. 1924 - ö. 14 Şubat 2002Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FADLÎ, Atpazarlıd. 1631 - ö. 1691Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Mülazim Çavuşevd. 1927 - ö. 1995Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Salih Mehmet Baklacıev (Baklacı)d. 1924 - ö. 14 Şubat 2002Madde AdıGörüntüle
17FADLÎ, Atpazarlıd. 1631 - ö. 1691Madde AdıGörüntüle
18Mülazim Çavuşevd. 1927 - ö. 1995Madde AdıGörüntüle