FAHHÂRÎ, FAHHÂR, Fahhâr Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şairin mahlası Tuhfe-i Nâilî’de (Tuman 2001: 754) Fahhâr şeklindedir. Hakkındaki temel kaynak olan Latîfî Tezkire’sindeki (Canım 2000: 421-422) bilgilere göre Karaman’a yakın bir köydendir. I. Murâd döneminde (823/1421-854/1451) yaşamıştır. Hayatını Karamanoğlu Beyliği sınırları içinde ve Osmanlı ülkesinde geçirmiştir. Karamanoğlu evladından Mîr Ahmed Bey çağdaşlarından bir derviş ile dosttu. Genç görünümlü, irfan sahibi, fakat ayyaş ve âsî bir ihtiyardı. Fahhârî’nin, Mîr Ahmed Bey adına mürettep Dîvân’ı, ayrıca bahr-i hezec-i mütemenninde Temsîl-nâme adlı bir mesnevîsi vardır. Temsîl-nâme, şairin her birinde başka ilimden söz ettiği yedi bölümden meydana gelmiştir. Latîfî, bu eserden alınan dinî-tasavvufî manzumeyi örnek olarak vermiştir.

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1990). Latîfî Tezkiresi. Ankara: KB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 18.11.2013
Güncelleme Tarihi: 07.10.2021

Eserlerinden Örnekler

Nazm

Meger bir hâne-i mamûrı âkıl

Kılupdur cism-i insâna mümâsil

Müşâbihdür dimâğa gurfe-i dâr

Dahı dehlizidür hulkûm ey yâr

Dür anun yine agzıdur mürekkeb

İki kanat kapısıdur iki leb

Evi sakfın başa benzetdi üstâd

Yüzine sadr didi ehl-i bünyâd

Meger gözler durur ol evde manzar

Olur ten hânesi andan münevver

Felekde arş var âdemde himmet

Semâda ulv var âdemde kâmet

Hudâ halk eyleyüpdür levh-i mahfûz

Gönül var âdemîde Hakkı melhûz

Kalem yaratdı yaradan cihânı

Beşerde lehce var eyler beyânı

Feleklerde melekler var hakîkat

Dimâğ-ı âdemîde ilm ü hikmet

Mümâsil istesen dâr-ı cinâna

Nazar kıl zât-ı insânda cenâna

Olupdur cennete Rıdvân hazîn

Cenân-ı âdeme Rahmân hâzin

Felekde gerçi kim şems ü kamer var

Benî âdemde de akl u nazar var

Semâda necm var âdemde irfân

Felekde devr var âdemde seyrân

Cihânda maden ü la’l ü güher var

Benî âdemde de dürlü hüner var

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 421-422.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÜSEYİNd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KENZÎ, Kerim, Keremd. ? - ö. 1882/1883Doğum YeriGörüntüle
3CEMÂLÎ, Bâyezîdd. 1410-12? - ö. 1510-12?Doğum YeriGörüntüle
4HÜSEYİNd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5KENZÎ, Kerim, Keremd. ? - ö. 1882/1883Doğum YılıGörüntüle
6CEMÂLÎ, Bâyezîdd. 1410-12? - ö. 1510-12?Doğum YılıGörüntüle
7HÜSEYİNd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8KENZÎ, Kerim, Keremd. ? - ö. 1882/1883Ölüm YılıGörüntüle
9CEMÂLÎ, Bâyezîdd. 1410-12? - ö. 1510-12?Ölüm YılıGörüntüle
10HÜSEYİNd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11KENZÎ, Kerim, Keremd. ? - ö. 1882/1883Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12CEMÂLÎ, Bâyezîdd. 1410-12? - ö. 1510-12?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HÜSEYİNd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14KENZÎ, Kerim, Keremd. ? - ö. 1882/1883Madde AdıGörüntüle
15CEMÂLÎ, Bâyezîdd. 1410-12? - ö. 1510-12?Madde AdıGörüntüle