FÂ'İZ, Mehmed Fâ'iz Efendi

(d. ?/? - ö. 1145/1732-33)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Herat'ta doğdu. Asıl adı Mehmed'dir. Öğrenim için önce Bursa'ya, sonra İstanbul'a geldi. Râmiz, şairin İstanbul'a Mîr Üveyszade Şah Mahmud zamanında göç ettiğini ve divan hocaları arasına katıldığını yazar. Vezir-i Azam Ali Paşa'nın medhi konusunda sunduğu kaside üzerine divan kâtibi oldu.1145 /1732-33 yılında vefat etti. Eğrikapı haricinde medfundur. Mezar taşında; "Eyleye sahn-ı cinân ya Rabb Fâiz mesken" (sene 1145) tarihi yazılıdır.

Arapça, Farsça ve Türkçe'de şiir söylemede kabiliyeti vardır. Ayrıca Farsça konusundaki yetkinliği zamanında herkes tarafından kabul edilmiştir.

 
 

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay. 493.

Erdem, Sadık (hzl.) (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay. 236.

İnce, Adnan (hzl.)  (2005). Tezkiretü’ş-Şuara - Salim Efendi. Ankara: AKM Yay. 535.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Mehmet Nail Tuman.Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II.  Ankara: Bizim Büro Yay. 149.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım) Ankara: KB. Kütüphaneler Genel Müdürlüğü 335.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 11.09.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Şevk-bahş ol bezme feyz-i sâgar-ı sahbâ gibi

İşve-bâzem neş'e-rîz ile neşet-efzâ gibi

 

Şule-rîz oldukça mir'âta mutarrâ kâküli

Lem'a-i ruhsârı hurşîd-i cihân-ârâ gibi

 

Nîze-dârân gamze-i dil-dûz-ı şûr-efgen ile

Hancer-i ser-tîz-i müjgân velvele-ârâ gibi

 

Bir ferah-zâ perverdür turunc-ı gabgabı

Hüsn-i âlem-zîb-i matbûı çemen-pîrâ gibi

(Erdem, Sadık (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay. 236.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂZIK, Cüneydullâ İslâmşeyh Oğlud. ? - ö. 1843Doğum YeriGörüntüle
2HASAN-I ERDEŞÎR, Seyyid Hasan-ı Erdeşîrd. 1418-19 - ö. 1488-89Doğum YeriGörüntüle
3YAKȊNȊd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HÂZIK, Cüneydullâ İslâmşeyh Oğlud. ? - ö. 1843Ölüm YılıGörüntüle
5HASAN-I ERDEŞÎR, Seyyid Hasan-ı Erdeşîrd. 1418-19 - ö. 1488-89Ölüm YılıGörüntüle
6YAKȊNȊd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
7HÂZIK, Cüneydullâ İslâmşeyh Oğlud. ? - ö. 1843MeslekGörüntüle
8HASAN-I ERDEŞÎR, Seyyid Hasan-ı Erdeşîrd. 1418-19 - ö. 1488-89MeslekGörüntüle
9YAKȊNȊd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
10HÂZIK, Cüneydullâ İslâmşeyh Oğlud. ? - ö. 1843Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HASAN-I ERDEŞÎR, Seyyid Hasan-ı Erdeşîrd. 1418-19 - ö. 1488-89Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12YAKȊNȊd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HÂZIK, Cüneydullâ İslâmşeyh Oğlud. ? - ö. 1843Madde AdıGörüntüle
14HASAN-I ERDEŞÎR, Seyyid Hasan-ı Erdeşîrd. 1418-19 - ö. 1488-89Madde AdıGörüntüle
15YAKȊNȊd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle