FÂ'İZ, Mehmed Fâ'iz Efendi

(d. ?/? - ö. 1145/1732-33)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Herat'ta doğdu. Asıl adı Mehmed'dir. Öğrenim için önce Bursa'ya, sonra İstanbul'a geldi. Râmiz, şairin İstanbul'a Mîr Üveyszade Şah Mahmud zamanında göç ettiğini ve divan hocaları arasına katıldığını yazar. Vezir-i Azam Ali Paşa'nın medhi konusunda sunduğu kaside üzerine divan kâtibi oldu.1145 /1732-33 yılında vefat etti. Eğrikapı haricinde medfundur. Mezar taşında; "Eyleye sahn-ı cinân ya Rabb Fâiz mesken" (sene 1145) tarihi yazılıdır.

Arapça, Farsça ve Türkçe'de şiir söylemede kabiliyeti vardır. Ayrıca Farsça konusundaki yetkinliği zamanında herkes tarafından kabul edilmiştir.

 
 

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay. 493.

Erdem, Sadık (hzl.) (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay. 236.

İnce, Adnan (hzl.)  (2005). Tezkiretü’ş-Şuara - Salim Efendi. Ankara: AKM Yay. 535.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Mehmet Nail Tuman.Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II.  Ankara: Bizim Büro Yay. 149.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım) Ankara: KB. Kütüphaneler Genel Müdürlüğü 335.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 11.09.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Şevk-bahş ol bezme feyz-i sâgar-ı sahbâ gibi

İşve-bâzem neş'e-rîz ile neşet-efzâ gibi

 

Şule-rîz oldukça mir'âta mutarrâ kâküli

Lem'a-i ruhsârı hurşîd-i cihân-ârâ gibi

 

Nîze-dârân gamze-i dil-dûz-ı şûr-efgen ile

Hancer-i ser-tîz-i müjgân velvele-ârâ gibi

 

Bir ferah-zâ perverdür turunc-ı gabgabı

Hüsn-i âlem-zîb-i matbûı çemen-pîrâ gibi

(Erdem, Sadık (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay. 236.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEHMED EFENDİ (HİNDÎ)d. ? - ö. 1733-34Doğum YeriGörüntüle
2MEVLÂNÂ MUSANNİFEK, Alâüddîn Alî bin Muhammed bin Mes’ûd el-Bistâmî eş-Şahrûdîd. 1400-01 - ö. 1470-71Doğum YeriGörüntüle
3ALÎ ŞÎR NEVÂYÎ/NEVÂÎ, FÂNÎd. 9 Şubat 1441 - ö. 3 Ocak 1501Doğum YeriGörüntüle
4MEHMED EFENDİ (HİNDÎ)d. ? - ö. 1733-34Ölüm YılıGörüntüle
5MEVLÂNÂ MUSANNİFEK, Alâüddîn Alî bin Muhammed bin Mes’ûd el-Bistâmî eş-Şahrûdîd. 1400-01 - ö. 1470-71Ölüm YılıGörüntüle
6ALÎ ŞÎR NEVÂYÎ/NEVÂÎ, FÂNÎd. 9 Şubat 1441 - ö. 3 Ocak 1501Ölüm YılıGörüntüle
7MEHMED EFENDİ (HİNDÎ)d. ? - ö. 1733-34MeslekGörüntüle
8MEVLÂNÂ MUSANNİFEK, Alâüddîn Alî bin Muhammed bin Mes’ûd el-Bistâmî eş-Şahrûdîd. 1400-01 - ö. 1470-71MeslekGörüntüle
9ALÎ ŞÎR NEVÂYÎ/NEVÂÎ, FÂNÎd. 9 Şubat 1441 - ö. 3 Ocak 1501MeslekGörüntüle
10MEHMED EFENDİ (HİNDÎ)d. ? - ö. 1733-34Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MEVLÂNÂ MUSANNİFEK, Alâüddîn Alî bin Muhammed bin Mes’ûd el-Bistâmî eş-Şahrûdîd. 1400-01 - ö. 1470-71Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ALÎ ŞÎR NEVÂYÎ/NEVÂÎ, FÂNÎd. 9 Şubat 1441 - ö. 3 Ocak 1501Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MEHMED EFENDİ (HİNDÎ)d. ? - ö. 1733-34Madde AdıGörüntüle
14MEVLÂNÂ MUSANNİFEK, Alâüddîn Alî bin Muhammed bin Mes’ûd el-Bistâmî eş-Şahrûdîd. 1400-01 - ö. 1470-71Madde AdıGörüntüle
15ALÎ ŞÎR NEVÂYÎ/NEVÂÎ, FÂNÎd. 9 Şubat 1441 - ö. 3 Ocak 1501Madde AdıGörüntüle