FEVZÎ, Muhammed Emîn Efendi

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Muhammed Emîn'dir. Şiirlerinde Fevzî mahlasını kullandı. Bağdatlı Nusret Molla Ali'nin oğludur. Fevzî, Saîd Paşa'nın vezirliği sırasında masrafhane kâtibi oldu.

Divan tertip edip etmediği belli olmasa da kaside, tahmis, gazel ve tarihleri bulunmaktadır. Dâvud Paşa'ya övgü dolu şiirler kaleme aldı. Fûzûlî'nin bir gazelini tahmis etti. Tezkire sahibi Hatîbî 1240/1825 senesinde Dâvud Paşa tarafından yapılan sedde şairin yazdığı yaklaşık altmış beyitlik kasideyi kaydeder. Pek çok tarihi vardır. Nedîm'in gazeline nazire söyledi. Farsça tahmisleri de vardır (Akkuş 2008: 260-72).

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.05.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kasideden

Yine hamd u senâ olsun cenâb-ı Hayy u Sübhâna

Ki eyyâm-ı mihen-âvân-ı dehşet irdi pâyâna

Sihâb-ı seyl-bâr-ı lutf-ı Bârî sahn-ı Bağdâdı

İdüp leb-rîz-i feyz-i merhamet mânend-i peymâne

Tulû-ı keştî gibi âmâde-i gark-âb iken Zevrâ

Yapışdı Hızr-ı Tevfîk-i ilâhî dest-i sükkâna

Mizâc-ı âba bir dürlü fesâd olmuşdu müstevlî

Ki hadd-i i'tidâlden geçip geçip ser çekdi tugyâna

Sanırsın kuş kapar hiddetinden cümle murg-âblar

Sadâ-yı savletinden kaçdılar kûh ile yabâna

Degildir Dicle bünyâd-efgen-i ârâm u râhatdır

Salardı şiddetinden lerze-i haşyet dil ü câna

Degildir mevc-i zencîrek sürer dîvâne meşrebdir

Hevâdan mest olup Mecnûn sıfat düşmüş beyâbâna

Kenârında olan bünyânı hep yıkdı harâb itdi

Hazân faslı gibi âdetger oldu bâg u bustâna

Fesâda verdi mahsûlünü dihkân u reâyânın

Masîb-i müstmendânı havâle itdi hırmâna

İhâta itdi şehri ser-be-ser bahr-ı muhît oldu

Kodu zencîr-i emvâcıyla şehri sanki zindâna

Berây-ı hırz-ı cân hizbü’l-bahir ed'iyyesi dâim

Hulûs-ı sâf ile vird oldu ehl-i dîn ü îmâna

Umûman böyle müstagrakdı bahr-ı fikrine herkes

Çalardı dest ü pâ girdi gird-âb-ı hayretde garîkâna

Bu tûfân-ı pür-âşûb-ı bilâ-tedbîr def'inde

Müşîr-i memleket edâ idüp rey-i hekîmâne

Dür-i deryâ-yı devlet Hazret-i Dâvûd Paşa kim

Mümâsildir kef-i cûd u atâsı ebr-i nîsâna

...

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 267.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KAVSî, Kavsî Çelebid. ? - ö. 1590-91Doğum YeriGörüntüle
2BAHÂYÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ZİYÂYÎ, Ya'kûb Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4KAVSî, Kavsî Çelebid. ? - ö. 1590-91Doğum YılıGörüntüle
5BAHÂYÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ZİYÂYÎ, Ya'kûb Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
7KAVSî, Kavsî Çelebid. ? - ö. 1590-91Ölüm YılıGörüntüle
8BAHÂYÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ZİYÂYÎ, Ya'kûb Efendid. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
10KAVSî, Kavsî Çelebid. ? - ö. 1590-91Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11BAHÂYÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ZİYÂYÎ, Ya'kûb Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13KAVSî, Kavsî Çelebid. ? - ö. 1590-91Madde AdıGörüntüle
14BAHÂYÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ZİYÂYÎ, Ya'kûb Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle